Sociální postoje

Vymezení

 • postoje jsou stabilní systémy pozitivního, nebo negativního hodnocení, emočních pocitů a technik jednání týkajících se sociálních cílů
 • postoje jsou relativně stálé, naučené, týkající se příznivých nebo nepříznivých reakcí a souvisí s jednáním a činností
 • postoje jsou predispozice k reakci, které se od jiných stavů připravenosti liší hodnotícím charakterem reakce ke které predisponují
 • definici postojů, se snažilo zavést mnoho autorů:
 • Ajzen a Fishbein říkají, že postoje jsou "naučené predispozice k celkově příznivé nebo nepříznivé reakci na daný objekt, osobu či událost"
 • podobně Cretch, Crutchfield a Ballachey v roce 1962 napsali, že "postoje jsou stabilní systémy pozitivního, nebo negativního hodnocení, emočních pocitů a technik jednání týkajících se sociálních cílů"
 • je tedy zřejmé, že postoje jsou relativně stálé, naučené, týkající se příznivých nebo nepříznivých reakcí a souvisí s jednáním a činností
 • definice navržená v roce 1957 Osgoodem, Succim a Tannenbaumem tvrdí,že "postoje jsou predispozice k reakci, které se od jiných stavů připravenosti liší hodnotícím charakterem reakce ke které predisponují"
 • připodobňují tedy postoje k mentálnímu nastavení, přidávají k němu však hodnotovou složku
 • souvislost postojů s chováním není zcela objasněna
 • Lapiére dokázal v roce 1934, že postoje, které vyjadřujeme verbálně se mohou
 • značně lišit od postojů, které ovlivňují naše chování
 • závěry výzkumu kritizoval Ajzen, který poukazoval na konflikty různých postojů a na to, že uplatnění postoje v určitém chování záleží na konkrétnosti dané situace


Dimenze postojů

 1. kognitivní dimenze týká se názorů, myšlenek, které má jedinec o předmětu postoje
 2. emocionální dimenze týká se toho, co osoba cítí k předmětu postoj, emocí a emocionálních reakcí
 3. konativní či behaviorální dimenze týká se sklonů k chování či jednání ve vztahu k předmětu postoje
 • Fishbein a Ajzen upozorňují na rozdíl mezi názorem a postojem, který leží právě v emocionální dimenzi
 • zatímco názor je neutrální výrok o kterém se domníváme, že je pravdivý
 • proti tomu postoj je vždy výrazně emocionálně zabarven, souvisí s hodnotami
 • lze dokonce říci, že naše postoje přímo vycházejí z našeho hodnotového
 • žebříčku můžeme však také nalézt jedince, kteří zastávají postoj diametrálně odlišný od hodnot

Funkce postojů

 • Smith, Brunner a White
 • domnívají se, že při vyjadřování postojů hraje roli sociální strategie, takže mezi vyjadřovanými a skutečnými postoji je sice souvislost, ale nejsou totožné, postoje jsou hlavním nástrojem kontaktu s realitou
 • popisují tři hlavní funkce postojů, kterými jsou:
 1. hodnocení objektů - funkce, která usnadňuje orientaci v realitě, při setkání s objektem si vytvoříme postoj, takže při příštím setkání nemusíme znovu hledat způsoby reagování
 2. externalizace - proces spojování vnitřních stavů s vnějšími událostmi, toto spojení, často nevědomé, ústí ve vytvoření postoje k danému vnějšímu objektu, například člověk, který pociťuje nejistotu v osobních vztazích, bude vyjadřovat hlubokou skepsi k instituci manželství, jeho postoj mu dává možnost vyjádřit něco ze svého vnitřního konfliktu
 3. sociální přizpůsobení - vyjádření názorů má mnoho sociální funkcí, například posilování sociální soudržnosti
 • stručně řečeno, naše postoje určují referenční skupinu, jak v kladném tak
 • záporném smyslu
 • takto nahlížené funkce postojů nabízí porozumění tomu, proč je jejich změna natolik obtížná
 • jestliže se skrze své postoje snažíme porozumět světu kolem nás, pak změna našeho "nástroje porozumění" bude vyvolávat velikou vnitřní úzkost
 • ke změně musí být splněna alespoň jedna podmínka buď bude probíhat pozvolna,
 • bude se dotýkat některého periferního postoje, nikoliv centrálního nebo daný jedinec neprožívá právě žádnou vnitřní úzkost

Vývoj postojů

 • ve výše zmíněných definicích je zmíněno, že postoje jsou naučené, získané ze sociálního okolí
 • Tajfel (1978) tvrdí, že kořeny mnoha postojů jsou v sociální identifikaci
 • naproti tomu například Eysenck a Wilson (1975), jsou přesvědčeni, že postoje jsou z velké části vrozené
 • staví na tom, že vrozené jsou některé osobnostní rysy, které později vytvoří základ postojů
 • teorie stojí na tom, že se v rodinách často vyskytnou podobné vzorce jednání
 • nicméně dokázat, že se v rodině vyskytuje nějaké chování a dokázat jeho hereditaritu je rozdíl
 • rozhodně je pro genetickou teorii postojů podstatně méně důkazů než pro teorie tvrdící, že se postojům učíme
 • teorie odůvodněného jednání - pochází z roku 1980 od Ajzena a Fishbeina
 • říká, že se většinou chováme předvídatelně a rozumně, bereme v úvahu dostupné
 • informace a jsme si vědomi důsledků svého jednání
 • smysly se formují ze dvou zdrojů postojů jednotlivce a sociálních tlaků na něj
 • má-li člověk jednat podle svých vyjádřených postojů, musí se oba zdroje spojit
 • osobní postoje se vyvíjejí na základě přesvědčení o pravděpodobných výsledcích

Změna postojů

Kognitivní disonance jako hlavní faktor změny postojů

 • vychází z teorií kognitivní disonance a konsonance (Heider)
 • podle Festingera je kognitivní disonance hlavním faktorem změny postojů
 • problémem zůstává, že kognitivní disonanci lze řešit i jinak než změnou postoje, například ignorováním skutečnosti, diskreditací zdroje, účelový výběr z informace

Změna skrze zpracování informací a komunikaci

 • Chaiken(1980) provedl pokus, při kterém část souboru byla připravena vést rozhovor o nějakém problému (očekává se, že informace bude zpracovávat centrální cestou), část nebyla připravena na téma hovoru (periferní cesta).
 • po rozhovorech zkoumal výslednou změnu postojů
 • ukázalo se, že změna nastala v obou případech
 • pro skupinu zpracovávající informaci centrálně byl rozhodující počet a síla argumentů, změna byla trvalá
 • pro ostatní to byl postoj k řečníkovi, změna po týdnu vymizela

Model změny postojů založený na komunikaci

 • soustřeďuje se na tři hlavní aspekty komunikace:
 1. komunikační zdroj - existuje mnoho proměnných týkajících se zdroje, které mohou ovlivnit postoj, z nejvýznamnějších lze uvést důvěryhodnost, ta je ovlivněna i časovým efektem, zapomeneme-li z jakého zdroje informaci máme, ztrácí důvěryhodnost zdroje jako proměnná smysl
 2. druhou významnou proměnnou je i to, zda máme pocit zda nás někdo chce přesvědčit, Walster a Festinger provedli experiment (1962) při němž část respondentů měla být přímými příjemci, druhá informaci vyslechnout jen mimochodem, změna postojů byla větší u skupiny, která nebyla přímým recipientem, informace, tento efekt byl však patrný pouze tehdy, byla-li daná informace relevantní pro přijímajícího, důležitá je i atraktivita mluvčího
 3. možnosti ovlivnění efektivity přesvědčování povahou informace - proměnné týkající se sdělení jsou většinou obsaženy v samotné informaci, tedy včetně jazyka sdělení atp., podstatnou proměnnou je, zda a nakolik argumenty vyjadřují jistotu pisatele či mluvčího, neopominutelnou proměnnou je i emocionální složka


 • Janisch a Feshbach provedli výzkum, ve které pouštěli respondentům tři filmy o péči o chrup
 • jeden byl zaměřen na potíže a bolest, které sebou nesou zkažené zuby, důraz byl položen na vyvolání strachu
 • druhý film byl opakem, zdůrazněn byl preventivní efekt
 • třetí snímek byl někde uprostřed
 • po několika týdnech provedli šetření o změně postojů
 • z výsledků vyplynulo, že největší změnu zaznamenala skupina, která shlédla
 • třetí film
 • ostatní skupiny byli shodné se skupinou kontrolní
 • ukázalo se však, že všichni respondenti souhlasí se závěry, které filmy
 • předkládali
 • prokázala se tedy změna postojů, nikoliv však změna chování


Charakteristiky příjemce

 • v roce 1961 Sherif a Hovland přišli s myšlenkou, že člověk, jehož vlastní názor je podobný tomu, který prezentuje někdo druhý se zaměří na body, které jsou shodné a zvýrazňují podobnost obou - proces nazvali asimilace
 • naproti tomu u názorů odlišných od vlastních se zaměří na odlišnosti a
 • rozdíly se tak ještě zvýrazní
 • takový model naznačuje, že postoje jsou úhelníkem posuzování ostatních
 • názorů a postojů
 • kolem nich se rozprostírá různě velká oblast akceptovatelnosti

Měření postojů

 • metodologicky velmi náročná operace
 • problémy jsou nejzřejmější při popisu technik, které se měřením zabývají

Likertova škála

 • skládá se z výroků, u kterých je pětibodová škála
 • od zcela souhlasím
 • přes nevím jako středem
 • až po zcela nesouhlasím
 • Likertova škála zjišťuje nejen obsah, ale i sílu postoje

Sémantický diferenciál

 • technika Osgooda, Suciho a Tannenbauma
 • zjišťuje nuance, které daný postoj obsahuje
 • škála je sedmibodová
 • na konci jsou extrémy ohraničující jednotlivé dimenze (hezký - ošklivý, dobrý - špatný)
 • každé postojové slovo se tak hodnotí pomocí osmi až devíti dimenzí, které odhalují asociace a konotace

Sociometrie

 • techniku vytvořil v roce 1934 L. Moreno
 • zaměřena hlavně na zjišťování postojů uvnitř skupiny
 • každý člen skupiny má za úkol vybrat ze členů skupiny toho, koho by označil za svého přítele, jako vůdce, jako preferovaného jedince při určité činnosti
 • na základě výpovědí se pak vyhotovuje sociogram, který ukáže na oblíbené a neoblíbené členy, izolované, nebo naopak vůdčí typy...

Měření předsudků

 • hlavně etnických
 • vytvořil v roce 1925 Bogardus škálu sociální vzdálenosti
 • respondent dostane seznam sociálních skupin a u nich má vybrat z několika výroků, např. Souhlasil bych se sňatkem blízkého příbuzného se členem této skupiny
 • tato metoda je dnes již nevalidní, hlavně vzhledem k vzrůstajícímu povědomí o nebezpečí bigotismu

Analýza rozhovoru

 • lze předpokládat, že na základě analýzy výroků, i těch, které se netýkají postojů, lze na ně usuzovat, hlavně podle emocionálního zabarvení
 • stejně tak i analýza diskurzu, která v sobě rozpoznání postojů implicitně zahrnuje
 • identifikuje totiž hlavní témata a metafory, které jsou v konverzaci užívány
 • vzhledem k tomu, analýza výpovědí se teprve rozvíjí, existuje dosud jen málo konkrétních metod

Zdroje