Předplatné včetně licencovaných zdrojů

Predplatné je jednou z foriem získavania dokumentov do fondov knižnice. Predplácajú sa tlačené, alebo elektronické časopisy a knihy, kolekcie časopisov a kníh, alebo celé databázy. Predplatné prebieha formou predplatného u dodavateľských firiem. Zvyčajne sa predpláca raz za rok s dostatočným predstihom pred začiatkom vopred stanoveného predplatného obdobia. Každá z dodávateľských firiem sa riadi vlastnými licenčnými podmienkami a cenovými modelmi.[1]

Predplatné ma vačšinou v kompetencii ekonomicke oddelenie knižnice, ktoré vytvára záznam o rozhodnutí, eviduje obdobie predplatného, spracuváva licenčené zmluvy a podmienky a pripravuje sprístupnenie a integráciu nových zdrojov do kolekcie knižnice.[2]

Predplatné elektronických zdrojov

V rámci elektronických zdrojov sa najčastejšie predplácajú elektronické časopisy, celé kolekcie periodík, alebo databázy. Jednotlivé Elektronické knihy sa zvyčajne nepredplácajú, ale získavajú sa prostredníctvom trvalého nákupu.

Predplatné elektronických časopisov

Elektronické časopisy je možné predplácať v nasledujúcich formách:

 • Online verzia
 • Print + Online verzia
 • Online verzia + Archívy/Backfiles
 • Archívy/Backfiles

Predplatné časopisov je dostupné vačšinou od rokov 1996,1997,1998 do súčastnosti. Predplatné archívov tzv. backfiles zahŕňa periodiká zvyčajne vydávané pod rok 1997. Predplatné archívov/backfiles je drahšie sa často sa objednáva a platí zvlášť.

Kritéria k zváženiu pri výbere predplatného

 • Cena predplatného
 • Odbor
 • Kvalita databáze
 • Potreba danej kolekcie
 • Možnosť skúšobného prístupu
 • Obdobie predplatného
 • Obsah: Zahŕňa predplatné len aktuálne kolekcie, alebo aj kolekcie v rámci backfiles
 • Prístup k elektrickým zdrojom: prístup na lokálnej báze, viazaný k IP adrese, v sieti pre daný počet užívateľov, obmedzený počet na FTE, vzdialený prístup, konzorciálny prístup a pod.
 • Čo nastane po ukočení predplatného: prístup ku kolekcii ostane vo všetkých rokoch v ktorých sa predplácalo, ostane prístup len k poslednému roku, prístup úplne zaniká s ukončením predplatného
 • Financovanie: konzorciá, fakulty, granty, rozpočet knižnice

Každé predplatné má jasne stanovené licenčné podmienky. Nutnosť preštudovať podmienky a obmedzenia, aby sa vyhlo prípadným hrozbám ako stratenie prístupu po ukončení predplatného, obmedzenia na určitý druh užívateľov, obmedzenia prístupu a pod. Táto problematika sa vzťahuje aj k celým konzorciám.[3]

Predplatné tlačených zdrojov

Predplatné tlačených časopisov

Predplatné tlačených časopisov je podobné predplatnému elektronických časopisov. Vydavateľ podľa zakúpenej licencie poskytuje časopisecké tituly. V Česku je bežné, že pri predplatnom tlačených periodík dostávame prístup aj do ich elektronických archívov.

Konzorciá

Konzorcionálná licencia

Konzorcium znamená spojenie viacerých inštitúcií za účelom spoločne dosiahnuť cieľ. V súčastnosti je zo zrejme najefektívnejší sposob ako zprístupniť elektronicke informačné zdroje tzv. EIZ. Funguje na princípe: viac záujemcov o produkt = výhodnejšia cena. Takéto zoskupenie može byť neformálne, alebo opatrené napríklad spoločnou zmluvou o spolupráci. Uzatvárajú sa licenčné zmluvy, národné, spoločné a individuálne s dodávateľom zdroja.[4]

Výhody konzorcií

 • Nižšia cena na účastníka
 • Väčšia šanca získať podporu v grantových programoch, pretože grantové agentúry predpokládajú väčšiu využitelnosť daného zdroja
 • Získanie odborných zdrojov inak nedostupných
 • Lacnejšia prevádzka (administratívne a organizačno-technické výhody)
 • Spolupráca medzi inštitúciami a umožnenie prístupu menším inštitúciám[5][6]

Základné modely licenčných zmlúv

Licenčné zmluvy zväčša obsahujú kombináciu základných licenčných modelov:

 • Národné licencie: prináša v zásade neobmedzený prístup do plných textov titulov konkrétneho vydavateľstva pre všetky definované subjekty na určitom geografickom území
 • Multilicencia pre prístup do plných textov všetkých titulov predplácaných členmi konzorcia: ponúka vzájomný tzv. krížový prístup do titulov jednotlivých členov konzorcia
 • Multilicencia pre prístup členov konzorcia do všetkých plných textov vydavateľstva: výhody minimálnych konzorcionálnych cien
 • Multilicencia pre prístup do vybranej kolekcie: jedná sa väčšinou o prístup do vydavateľom definovanej, zvyčajne odborové, kolekcia. U periodík je pri tomto modeli často poskytovaný aj prístup do historicky predplácaných titulov[7]

Príklady konzorcií: Elsevier Science, Springer Verlag, Wiley-Blackwell, Kluwer, Emerald, Sage Publishers.

Licencované zdroje

Príklady licencovaných databází

 • JSTOR (názov je odvodený od Journal Storage) - Digitálny archív pracuje ako plnotextové databázy s úplnou retrospektívou. Do databázy sú zaradené významné časopisy ako Science (od r. 1880), PNAS (od r. 1915), Proceedings a Philosophical Transactions of Royal Society of London (od r. 1665; ako je známe, ide o prvý vedecký časopis na svete) .
 • EBSCO - Bibliografická a plnotextové databázy EBSCOhost Web sprístupňuje dve hlavné sekcie: a) Academic Search Premier je multidisciplinárny databáza obsahujúca 4650 plnotextových časopisov a 3600 peer-reviewed časopisov, a to spätné ročníky od roku 1975;b) Business Source Premier pre ekonomické vedy obsahuje 8800 plnotextových časopisov, spätné ročníky od roku 1965;c) doplnkové databázy: ERIC, MasterFILE Premier, Newspaper Source, ISTA, LISTA.
 • EBSCO Journal Servise - prístup k elektronickým plným textom článkov časopisov v rámci preplatného tlačených časopisov u firmy EBSCO.
 • Emerald - elektronicky prístupné časopisy vydavateľstva Emerald
 • Library & Information Science Source (LISS) - indexuje oborové časopisy
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - pokrýva oblasť knihovníctva, klasifikácie, katalogizácie, bibiliometrie a vyhľadávania
 • ProQuest - multidisciplinárny bibliografická a plnotextové databáza obsahuje 5000 plnotextových časopisov, retrospektíva je od roku 1992.
 • SpringerLink - od r. 2005 je súčasťou SpringerLink tiež informačná služba Kluweronline. SpringerLink je multidisciplinárny, čiastočne plnotextové databázy, ktorá obsahuje viac ako 1250 časopisov s plnými textami vo formáte HTML a PDF s retrospektívou od roku 1997.
 • SocIndex with Full Text - najobsiahlejšia databáza z oblasti sociologického výzkumu.
 • Web od Science - citačná databáza, ktorá obsahuje bibliografické údaje, abstraktov a citácií prací z celého sveta v oblasti výskumu a vývoja.
 • Wiley Online Library - prístup k plným textom z 205 časopisov nakladateľstva Wiley z oblasti prírodných a spolčenských vied
 • ScienceDirect - plnotextové databázy je zameraná na prírodné vedy, medicíny a techniku, retrospektíva je od roku 1993. AV ČR má prístup do titulov predplácaných v AV ČR a do kolekcie UTL5, ktorá je na základe návrhov jednotlivých členov konzorcia AV ČR od roku 2006 rozšírená o nové tituly. Prístup majú členovia konzorcia Elsevier.
 • Ulrich 's Periodicals Direktor - Špeciálna databáza obsahuje kompletné informácie o časopisoch, prepojenie s JCR platí pre časopisy podchytené vo Web of Science. Ulrich 's Directory však zahŕňa kompletnú svetovú produkciu periodík i ďalších seriálových publikácií z celého sveta. Prístup je umožnený celej AV ČR.[8][9]

Odkazy

Reference

 1. KROUZOVÁ, Lucie. Oddělení akvizice KNAV. 2014. Dostupné také z: https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/oddeleni-akvizice-knav/
 2. ITLib > Životný cyklus e-zdrojov v knižnici [online]. 2006 [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2006/3/zivotny-cyklus-e-zdrojov-v-kniznici.html?page_id=1498
 3. Nástroje pro správu přístupu k EIZ: současná situace v ČR | Inflow [online]. [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/nastroje-pro-spravu-pristupu-k-eiz-soucasna-situace-v-cr
 4. Konsorcia | Albertina icome Praha [online]. [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://www.aip.cz/podpora/konsorcia/
 5. Nástroje pro správu přístupu k EIZ: současná situace v ČR | Inflow [online]. [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/nastroje-pro-spravu-pristupu-k-eiz-soucasna-situace-v-cr
 6. ŽIŽKOVÁ, Štěpánka. "Konsorcia" v ČR. 2005. Dostupné také z: http://eifl.nkp.cz/prezentace_seminar2005/07_Zizkova.pps
 7. Konsorcia :: SUWECO.cz: Konsorcia :: SUWECO.cz [online]. [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://www.suweco.cz/konsorcia/
 8. Aktuální pohled do elektronických informačních zdrojů v Akademii věd ČR - Akademický bulletin [online]. [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://abicko.avcr.cz/archiv/2006/3/05/aktualni-pohled-do-elektronickych-informacnich-zdroju-v-akademii-vedcr.html
 9. Přehled licencovaných databází [online]. 2015 [cit. 2016-1-9]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju/infozdr

Související články

Klíčová slova

předplatné, licencované zdroje, konsorciá, elektronické časopisy, databaze, akvizice