Podpora zdraví

Podpora zdraví

 • Health promotion
 • chápeme ve dvojím smyslu:
 1. coby teoretický koncept
 2. jako hnutí
 • vznik - přelom 60., 70. let 20. stol. - viz výše zmíněné důvody vzniku psychologie zdraví, rozvoj behaviorálních věd, zdokonalení možností komunikace a vzrůst významu svépomocných hnutí a občanských iniciativ
 • první formulace - Monique Lalonde, 1974, Kanada - "A New Perspective on the Health of Canadiens"

WHO, 1977 Zdraví pro všechny do roku 2000

 • v současné době Zdraví pro všechny v 21. století
 • základem podpora zdraví a prevence
 • navíc rozšíření původní definice zdraví z roku 1948 o formulaci schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život

Alma Ata

 • 1978 (WHO, UNICEF)
 • mezioborovost, mezinárodní spolupráce
 • 1980 Zdraví pro všechny do roku 2000 coby evropská regionální strategie
 • 1986 - 1. mezinárodní konference podpory zdraví v Ottawě
 • Ottawská charta podpory zdraví - obsahuje mj. definici podpory zdraví a identifikaci hlavních prostředků podpory zdraví
 • vzniká časopis "Health Promotion International"

definice

 • proces umožňující lidem zlepšit své zdraví a zvýšit kontrolu nad ním, čili člověk jako aktivní průvodce svým zdravým životem.
 • k dosažení well-beingu musí být člověk schopen vyjádřit své tužby, uspokojovat své potřeby a zvládat či měnit své životní prostředí
 • zdraví se chápe jako zdroj každodenního života, je prostředkem k naplnění
 • harmonického života, péče o zdraví se mění v nedílnou součást celospolečenské praxe
 • podpora zdraví zaměřena na celou populaci - jejím obsahem je posilování zdraví, cílem ideální stav zdraví všech lidí
 • prostředky psychologie zdraví:
 1. zdravotní politika
 2. zdravý životní styl
 3. zdravé životní prostředí
 4. podpora svépomocných organizací vzájemné pomoci a občanských iniciativ
 • psychologie zdraví přesahuje rámec zdravotnictví
 • cestou k naplnění psychologie zdraví je neustálý otevřený dialog
 • zdravotnictví - ostatní disciplíny, zdravotnictví - celá společnost

Pojmy:

 • compliance (posilování spolupráce se zdravotníky)
 • adherence (dodržování, věrnost léčebným zásadám a režimu)
 • avoidance (vyhýbání se, odstoupení od dohody o léčbě)
 • maintenance (udržování, zachovávání léčebného režimu)
 • relapse (selhání, návrat k dřívějším zvyklostem, spadnutí do)