Popište princip kategorizace a jeho využití v pořádání informací a znalostí. Vysvětlete pojmy kritérium členění, faseta a fasetová analýza

Skupinu objektů, jež považujeme za ekvivalentní, nazýváme kategorie. Proces kategorizace je jednou z forem analýzy a spočívá v rozdělení předmětů a jevů do skupin a podskupin podle jejich vzájemné shody a odlišnosti. Původní celek dělíme na části a pravidlo tohoto členění nazýváme kritérium členění (lat. principium divisionis).

Výsledkem kategorizace je definování struktury organizovaného celku, které se také často označuje jako klasifikace. Tyto dva základní postupy při organizaci informací a znalostí mají společný výsledek – skupiny organizovaných prvků, liší se však postupem při tvorbě skupin.

Kategorizace je syntéza – části spojujeme, zařazujeme do větších celků (postup zdola nahoru - bottom-up). Klasifikace je analýza – celek dělíme na části (postup shora dolů, top-down), přičemž princip členění je stanoven předem (a priori).

Faseta

 • Podle TDKIV: "Kategorie entit (množina podtříd) vytvořená uplatněním jedné klasifikační charakteristiky (principium divisionis), která je pro danou kategorii (třídu) podstatná, strukturální. Fasety vyjadřují vlastnosti použité pro seskupování pojmů podle jejich podstaty."
 • Termínem faseta se označuje jedno konkrétní kritérium členění. Příkladem může být uplatnění dvou různých kritérií členění – fasety materiálu a fasety účelu na množinu budov.

Fasetová analýza = obsahová analýza

 • Základním krokem je analýza konkrétní oblasti (dokumentu).
 • Fasetová analýza je předpokladem vytvoření fasetového klasifikačního systému. Ten charakterizuje daný předmět pomocí více tříd (faset), z nichž každá jej pojímá z jiného hlediska. Fasetová klasifikace je způsob třídění, který umožňuje zařazení objektu do více tříd na rozdíl od taxonomie, kde objekt náleží právě do jedné třídy.
 • Prvek fasety se nazývá fokus. Termíny vyčleněné analýzou jako informačně vhodně avšak nezařazené k fasetě se nazývají izoláty.
 • Problémem je stanovení pevného pořadí faset v klasifikačním schématu a pevná posloupnost fokusů ve fasetách. Posloupnost je určena fasetovým vzorcem (fasetová formule).
 • Ranganathan navrhl fasetový vzorec s 5 kategoriemi - osobnost, hmota, energie, prostor a čas. Vidíme, že se jedná o filozofické kategorie. V mnoha případech se v praxi skutečně osvědčil.

Výhody a nevýhody fasetových klasifikací

1.) Výhody

 • Nenutí autory klasifikačního systému vytvářet výčtové tabulky (výčty existují, ale jsou minimalizovány).
 • Fasetové klasifikace podporují vícehlediskové indexování dokumentů.
 • Shromažďují na jednom místě všechna hlediska zkoumání určitého předmětu nebo tématu.
 • Aktualizace tabulek vyvolaná změnami v teorii a praxi oboru je poměrně snadná.
 • Hloubka indexování může být větší, a třídníky zůstanou krátké.

2.) Omezení

 • Spojování fokusů vyňatých z různých faset není neomezené, protože by vedlo k mnoha kombinacím a systém by se stal nepřehledným.
 • V praxi se fasetové klasifikace používají pro speciální třídění, hlavně v technice. Jejich většímu rozšíření brání poměrná složitost a náročnost konstrukce.
 • Nedostatkem CC je mnohdy jeho přílišná délka, signatura se nemusí vejít na hřbet knihy, uživatel může mít problém s jejím zapamatováním. I samo tvoření popisu je náročné.

Enumerativní vs Fasetová klasifikace

Enumerativní Fasetová
 • Každá třída se uvádí jako hlavní.
 • Enumerativní klasifikační systémy jsou nutně selektivní, protože nelze klasifikovat všechny specifické pojmy.
 • Prekoordinované systémy.
 • Témata jsou explicitně vyjádřena v tabulkách třídění.
 • Například LCC, DDC nebo MDT.
 • Třídy mají prvky (fokusy).
 • Postkoordinované systémy.
 • Lepší vyjádření složených témat - vhodné pro digitální prostředí.
 • S. R. Ranganathan navrhl nový přístup ke klasifikaci (Dvojtečkové třídění – Colon classification – CC), který měl redukovat potřebu vytváření enumerativních třídicích tabulek. Místo jediné řady dělení v každé hlavní třídě zavedl několik tabulek. Index dokumentu vyjadřující obsah dokumentu se vytváří kombinací z názvů uvedených v každé tabulce ve stanoveném pořadí.

Zdroje

Reference


Související články

Fasetová klasifikace
Dvojtečkové třídění
Selekční jazyk

Klíčová slova

faseta, fokus, izolát, fasetová klasifikace, kategorizace