Průmyslové vlastnictví

Průmyslové vlastnictví je druh právní ochrany, jenž chrání předměty nehmotné povahy, které jsou výsledkem vědecko-technické činnosti a mají průmyslovou využitelnost tj. jsou opakovaně využívány při hospodářské činnosti.[1] Průmyslové vlastnictví je jednou z oblastí duševního vlastnictví, přičemž nezahrnuje autorská práva.[1] Vznikem Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví v roce 1883 v Paříži byly položeny základy moderní právní ochrany, jejichž hlavní principy jsou platné do dnešní doby. Tato úmluva zabezpečuje všem zúčastněným státům stejná práva a povinnosti.[2]

Formy průmyslového vlastnictví

Patent

 • právní ochrana nových vynálezů (výrobky a technologie různého charakteru), které jsou průmyslově využitelné a vychází z vynálezecké činnosti
 • pokud patent splňuje veškeré formální náležitosti, je zveřejněn do 18 měsíců od přihlášení na příslušném úřadě
 • v době platnosti patentu musí přihlašovatel platit udržovací poplatky[2]
 • jeho platnost je teritoriálně a časově omezena maximálně na 20 let

Ochranná známka

 • používá se ke grafickému rozlišení výrobků či služeb téhož druhu
 • zvyšuje orientaci na trhu, protože ochranná známka s dobrou pověstí je jistou zárukou kvality[3]
 • člení se do několika skupin: slovní (text, čísla, slogany), obrazové (obrazový motiv bez textu), trojrozměrné (originální tvar) a kombinované (kombinace textu, obrazu a tvaru)[4]
 • ochrana na 10 let s možností neustálého prodlužování[2]

Užitný vzor

 • užitný vzor je ochrana pro méně složité vynálezy s menšími finančními investicemi
 • výhody: nižší přihlašovací poplatky a žádné průběžné udržovací poplatky
 • schvalovací řízení trvá zhruba 4 měsíce, ochrana na 4 roky s možností si ji prodloužit až na 10 let[4]

Průmyslový vzor

 • průmyslový vzor zahrnuje kreativní oblast designu tj. vnější vzhled výrobku a jeho jednotlivých částí (barva, obrys, textura, zdobení a všechny další věci poznatelné smysly)
 • ochrana na 5 let s možností prodloužení až na 25 let
 • předpoklad ochrany je novost (nikdy to nebylo zveřejněno) a individualita (celkový dojem, který působí na uživatele)[4]

Označení původu

 • výrobek s označením původu je spojován s místem svého původu a díky tomu má charakteristické vlastnosti nebo kvalitu vycházející z dané oblasti
 • základem je zeměpisný název výrobku pro udělení ochrany
 • doba ochrany není časově omezena
 • je možné aby se ke stejnému původu přihlásilo i více uživatelů ( musí však splňovat všechny náležité podmínky)[4]

Právo na ochranu proti nekalé soutěži

 • Právo na ochranu proti nekalé soutěži je právní ochrana proti neeticky jednajícím subjektům, které svojí činností poškozují konkurenci nebo spotřebitele např. podobností výrobků, poškozování pověsti apod.[1]

Know-how

 • know-how jsou výrobně-technické znalosti, které nespadají pod právní ochranu[1]

Zdroje informací průmyslového vlastnictví

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 PIČMANOVÁ MARIE. Patentové informace: přehled pojmů. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1995, 40 s.
 2. 2,0 2,1 2,2 FRANKLOVÁ, Martina. Patenty a jejich klasifikace. Dostupné z: http://pspev.cvut.cz/moodle/mod/resource/view.php?id=962
 3. PIČMAN, Dobroslav. Patentové a známkové informace a rešerše. 1. vyd. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004, 207 s. ISBN 80-86855-08-2.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 ČADA KAREL. Průmyslověprávní informace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, 123 s.
 5. Úřad průmyslového vlastnictví.

Použitá literatura

 • ČADA, Karel. Průmyslověprávní informace. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 79, [123] s. ISBN 80-246-0314-4.
 • PIČMAN, Dobroslav. Patentové a známkové informace a rešerše. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2004. 207 s. ISBN 80-86855-08-2.
 • PIČMANOVÁ, Marie. Patentové informace: přehled pojmů. 1. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1995. 42 s. ISBN 80-85100-41-X.

Související články

Klíčová slova

ochranná známka, užitný vzor, patent, průmyslový vzor, označení původu, nekalá soutěž, duševní vlastnictví, informační zdroje