Průmyslový vzor

Průmyslový vzor je právní institut ochrany průmyslového designu jako předmětu intelektuálního vlastnictví. [1]

Základní princip

Průmyslový vzor je vzhled výrobku, jeho tvar, vzory a barvy. Jedná se o ochranu designu, vizuální stránku předmětu či grafiku spojenou s konkrétním předmětem. Průmyslový vzor lze chránit, je-li nový a má-li individuální povahu. Nový je, nebyl-li 12 měsíců přede dnem podání přihlášky zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Přihláška průmyslového vzoru se podává poštou, elektronicky nebo osobně v Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Přihláška musí obsahovat údaje o přihlašovateli, projev jeho vůle o zápis průmyslového vzoru do rejstříku, vyobrazení průmyslového vzoru. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Obnovit jej lze na 5 let, až na celkovou dobu 25 let. Ochrana zabezpečuje vlastníkovi výlučné právo užívat průmyslový vzor. Průmyslový vzor chrání vzhled výrobku a je s výrobkem svojí podstatou spojen. Pokud neexistuje výrobek, nemůže být ani ochrana. Výrobkem může být jakýkoliv průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět včetně obalu, grafických symbolů a typografických znaků. Lze také chránit součástky výrobku, které lze rozložit a opětovně složit.

Průmyslový vzor Společenství

Pro ochranu průmyslových vzorů na teritoriu EU byl vytvořen institut průmyslového vzoru Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství založilo dvě formy vzoru Společenství: nezapsaný průmyslový vzor Společenství a zapsaný průmyslový vzor Společenství. Obě formy mají účinnost na celém jednotném (nedílném) teritoriu EU, tj. v rozsahu spojeného teritoria 27 členských států EU. (Je možné se setkat s tím, že se namísto oficiálního termínu „průmyslový vzor Společenství“ používá termín „komunitární vzor“ nebo „komunitární design“). [2]

RCD - registered community design

Výhody RCD
− silná jednotná ochrana v celé Evropské unii,
− jednoduchý postup při přihlášení průmyslového vzoru,
− využívání práv v celém Společenství,
− průmyslový vzor Společenství je možné převést na druhou osobu,
− je možné udělit licenci třetí osobě na využívání průmyslového vzoru Společenství,
− podání žaloby proti těm, kteří průmyslový vzor porušují,
− přístupná právní ochrana,
− řízení o porušení mohou probíhat u národních soudů s jurisdikcí pro průmyslové vzory Společenství, které jsou stanovené státy Evropské unie. [3]

Mohou se podávat hromadné přihlášky obsahující neomezené množství průmyslových vzorů, pokud jsou ve stejné třídě locarnského třídění výrobků – při podávání přihlášek elektronicky je omezen počet průmyslových vzorů na 99. Přihláška je možné podat na národním úřadu průmyslového vlastnictví dané země, nebo u OHIM v Alicante ve Španělsku. [3]

Průmyslové vzory Společenství dělíme na:

Zapsaný průmyslový vzor
− poskytuje výlučné právo na vnější vzhled nebo součást výrobku,
− právo existuje od data podání přihlášky k OHIM po dobu 5 let, tuto dobu je možné prodloužit po 5 letech, maximálně však na dobu 25 let.
Nezapsaný průmyslový vzor
− chrání vzor po dobu 3 let od data, kdy byl zpřístupněn v EU,
− není potřeba podávat přihlášku,
− dává majitel právo bránit jeho kopírování,
− jedná se o majetek, který lze kupovat, prodávat, poskytovat licenci. [3]

Rešerše

Rešerše na průmyslový vzor je velmi obtížná a k jejímu úspěšnému provedení potřebujeme znát grafickou informaci z hlediska novosti. V databázi existuje možnost zobrazit grafickou podobu a varianty.

Odkazy

Reference

  1. MATUŠÍK, Zdeněk. Průmyslový vzor. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001030&local_base=KTD.
  2. Česko. Úřad průmyslového vlastnictví. Úřad průmyslového vlastnictví: hlavní stránka [online]. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, c2008, [cit. 2016-01-22]. Dostupné z: http://www.upv.cz.
  3. 3,0 3,1 3,2 Úřad průmyslového vlastnictví. Průmyslový vzor Společenství. 1. čes. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2006. 28 s. ISBN 80-7282-056-7.

Zdroj

MATUROVÁ, Klára. Analýza dostupnosti a přívětivosti uživatelských rozhraní elektronických informačních zdrojů v oblasti průmyslového vlastnictví. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Richard PAPÍK.

Doporučená literatura

  • BÁLKOVÁ, Stanislava. Ochranná známka a průmyslový vzor - jejich ochrana a padělání. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2011, 142 s. Monografie (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-110-8.
  • ČUMA, Miroslav. Průmyslové vzory od A do Z: sborník přednášek oblastního semináře. 1. vyd. Brno: Dům techniky ČSVTS, 1980, 194 s.
  • KOUKAL, Pavel. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xv, 139 s.
  • Průmyslový vzor Společenství: [The community design]. 1. čes. vyd. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2006, 28 s. ISBN 80-7282-056-7.
  • Průmyslové vzory a jejich právní ochrana. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012, 11 s.
  • RÝDL, Jan. Průmyslový vzor a zpracování národní přihlášky průmyslového vzoru. Vyd. 1. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2008, 109 s. ISBN 978-80-7282-068-9.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

průmyslové vzory, průmyslové vlastnictví, průmyslová ochrana, intelektuální vlastnictví