Regionální funkce knihoven

Pojmem regionální funkce knihoven rozumíme odbornou, většinou metodickou pomoc, kterou nabízí větší a vybavenější Veřejná knihovna menším knihovnám, většinou v rámci kraje nebo okresu. Jsou to tedy speciální služby, které provozují krajské a pověřené knihovny. Tento termín je podle Zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v §2 definován takto: "...funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti“ (Zákon 257/2001 Sb., 2004). Tyto funkce tedy zajišťují krajské, okresní a pověřené knihovny. Krajské a pověřené knihovny v rámci regionálních funkcí knihoven vykonávají různou pomoc menším profesionálním i neprofesionálním knihovnám od statistiky jejich činností přes meziknihovní výpůjční službu až po vzdělávání pracovníků v menších knihovnách.

Standardy výkonu regionálních funkcí knihoven

Pro zajištění rovnoměrného výkonu v systému veřejných knihoven je stanoven standard jednotlivých druhů regionálních funkcí, který upravuje kvalitativní i kvantitativní ukazatele jejich výkonu. Podle tohoto standardu zajišťují:

a) Krajské knihovny

 • Zpracování krajské koncepce rozvoje knihovnictví a koordinace vzdělávání knihovníků v kraji.
 • Poskytování poradenství a konzultací, vykonávání metodických návštěv v knihovnách kraje.
 • Vyhodnocování statistiky knihovnických činností za celý kraj.
 • Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a školení.
 • Zpracovává výroční zprávu o výkonu regionálních funkcí v kraji.
 • Může vykonávat regionální funkce v rámci svého regionu přímo, aniž by jejich výkonem pověřila další knihovnu v kraji.

b) Pověřené knihovny

 • Poradenskou a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány a rozbory.
 • Sumarizace statistických výkonů jednotlivých knihoven.
 • Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a školení, pořádání porad.
 • Tvorbu výměnných knihovních fondů, zajištění cirkulace a distribuce těchto fondů pro základní knihovny provozované obcí (Meziknihovní výpůjční služba (MVS))
 • Servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí.
 • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů obsluhovaných knihoven.
 • Nákup, zpracování a distribuci knihovních fondů pořízených z prostředků obce pro základní knihovny.
 • Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit.

Legislativní úprava regionálních funkcí knihoven

O určité spolupráci mezi většími profesionálními a menšími profesionálními i neprofesionálními knihovnami v jednotlivých regionech hovořil již první knihovní zákon z roku 1919 (Knihovnický zákon a návazné vyhlášky). K realizaci kooperace a odborné pomoci mezi jednotlivými knihovnami v regionech přispěl až Zákon 53/1959 Sb. O jednotné soustavě knihoven, který definuje soustavu knihoven (Zákon 53/1959, § 2, 3), „jednotlivé sítě knihoven určitého druhu (knihovny lidové, školní, vědecké, knihovny Revolučního odborového hnutí, technické knihovny, knihovny akademií věd, zdravotnické, knihovny ozbrojených sil apod.“) (Zákon 53/1959, § 5), V § 5, ods.2 pak stanovuje povinnost účinné pomoci „lépe organizovaných a vybavených knihoven knihovnám menším, zejména knihovnám vedeným dobrovolnými pracovníky“. (Zákon 53/1959 Sb. § 5, odst. 2). Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (třetí knihovní zákon) pak přidělil krajům zodpovědnost za vykonávání regionálních funkcí knihoven.

Financování regionálních funkcí knihoven

Financování regionálních funkcí knihoven zajišťovalo Ministerstvo kultury (v letech 2002-2004). Od roku 2005 je financování zajišťováno jednotlivými kraji. Kromě krajské dotace, která představuje stěžejní část, jsou v menším měřítku regionální funkce dotovány i z jiných zdrojů, především z rozpočtů krajských knihoven a jiných grantových programů kraje. Nezanedbatelnou částku financování regionálních funkcí tvoří příspěvky samotných obcí na budování výměnného fondu.

Cíle regionálních funkcí knihoven

Cílem regionálních funkcí knihoven je zajistit dostupnost kvalitních veřejných informačních a knihovnických služeb ve všech koutech České republiky, efektivně využívat veřejné finanční prostředky, garantovat průběžnou aktualizaci knihovního fondu v malých profesionálních i neprofesionálních knihovnách a udržovat odborný standard služeb ve všech knihovnách regionu. Dále si regionální služby knihoven kladou za cíl zajistit dostatečné vzdělání a možnost profesního růstu pro pracovníky v knihovnách.

Zdroje

KRAJÍČKOVÁ, Věra. Regionální funkce knihoven ve Středočeském kraji v letech 2001–2011 [online]. 2013 [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120119759. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.

Odkazy

Reference

Knihovnický zákon a návazné vyhlášky. Wikisofia [online]. [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Knihovnick%C3%BD_z%C3%A1kon_a_n%C3%A1vazn%C3%A9_vyhl%C3%A1%C5%A1ky#1.09Knihovn.C3.AD_z.C3.A1kon_.281919.29_.E2.80.93_.C4.8D._430.2F1919_Sb.

MALÁ, Radmila. Regionální funkce knihoven. Wikiknihovna [online]. [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Region%C3%A1ln%C3%AD_funkce_knihoven#Literatura

SOUČKOVÁ, Alena. Regionální funkce - pomoc a spolupráce knihoven. Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás [online]. 2007, 25.6.2007, 17(2) [cit. 2018-01-22]. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/816.pdf