Regionální funkce knihoven

Pojmem regionální funkce knihoven rozumíme odbornou, většinou metodickou pomoc, kterou nabízí větší a vybavenější Veřejná knihovna menším knihovnám, většinou v rámci kraje nebo okresu. Jsou to tedy speciální služby, které provozují krajské, okresní či pověřené knihovny. Tento termín je podle Zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v §2 definován takto: "...funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti“ (Zákon 257/2001 Sb., 2004). Tyto funkce tedy zajišťují krajské, okresní a pověřené knihovny. Krajské a pověřené knihovny v rámci regionálních funkcí knihoven vykonávají různou pomoc menším profesionálním i neprofesionálním knihovnám od statistiky jejich činností přes meziknihovní výpůjční službu až po vzdělávání pracovníků v menších knihovnách.

Standardy výkonu regionálních funkcí knihoven

Pro zajištění rovnoměrného výkonu v systému veřejných knihoven je stanoven standard jednotlivých druhů regionálních funkcí, který upravuje kvalitativní i kvantitativní ukazatele jejich výkonu. Podle tohoto standardu zajišťují:

a) Krajské knihovny

 • Statistiku knihovnických činností
 • Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a školení
 • Poradenskou a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány a rozbory
 • Pořádání porad a aktivů

b) Pověřené knihovny

 • Sumarizaci statistických výkonů jednotlivých knihoven
 • Poradenskou a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány a rozbory
 • Vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a školení
 • Pořádání porad a aktivů
 • Tvorbu výměnných knihovních fondů, zajištění cirkulace a distribuce těchto fondů pro základní knihovny provozované obcí (Meziknihovní výpůjční služba (MVS))
 • Provoz servisu informačních a komunikačních technologií pro základní knihovny
 • Servis automatizovaných knihovnických systémů
 • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven
 • Nákup, zpracování a distribuci knihovních fondů pořízených z prostředků obce pro základní knihovny

Legislativní úprava regionálních funkcí knihoven

O určité spolupráci mezi většími profesionálními a menšími profesionálními i neprofesionálními knihovnami v jednotlivých regionech hovořil již první knihovní zákon z roku 1919 (Knihovnický zákon a návazné vyhlášky). K dokončení nápadu kooperace a odborné pomoci mezi jednotlivými knihovnami v regionech přispěl až Zákon 53/1959 Sb. O jednotné soustavě knihoven, který definuje soustavu knihoven (Zákon 53/1959, § 2, 3), „jednotlivé sítě knihoven určitého druhu (knihovny lidové, školní, vědecké, knihovny Revolučního odborového hnutí, technické knihovny, knihovny akademií věd, zdravotnické, knihovny ozbrojených sil apod.“) (Zákon 53/1959, § 5), V § 5, ods.2 pak stanovuje povinnost účinné pomoci „lépe organizovaných a vybavených knihoven knihovnám menším, zejména knihovnám vedeným dobrovolnými pracovníky“. (Zákon 53/1959 Sb. § 5, odst. 2). Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (třetí knihovní zákon) pak přidělil krajům jistou zodpovědnost za vykonávání regionálních funkcí knihoven.

Financování regionálních funkcí knihoven

Financování regionálních funkcí knihoven zajišťuje Ministerstvo kultury. Výše částky určené na financování regionálních funkcí knihoven je závislá na návrhu státního rozpočtu nadcházejícího rozpočtového období. Konečná částka těchto prostředků určených pro výkon regionálních funkcí knihoven v jednotlivých krajích se stanovuje podle počtu obyvatel a podle počtu základních knihoven provozovaných obcemi v daném kraji.

Cíle regionálních funkcí knihoven

Cílem regionálních funkcí knihoven je zajistit dostupnost kvalitních veřejných informačních a knihovnických služeb ve všech koutech České republiky, efektivně využívat veřejné finanční prostředky, garantovat průběžnou aktualizaci knihovního fondu v malých profesionálních i neprofesionálních knihovnách a udržovat odborný standard služeb ve všech knihovnách regionu. Dále si regionální služby knihoven kladou za cíl zajistit dostatečné vzdělání a možnost profesního růstu pro pracovníky v menších knihovnách.

Zdroje

KRAJÍČKOVÁ, Věra. Regionální funkce knihoven ve Středočeském kraji v letech 2001–2011 [online]. 2013 [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120119759. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.

Odkazy

Reference

Knihovnický zákon a návazné vyhlášky. Wikisofia [online]. [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Knihovnick%C3%BD_z%C3%A1kon_a_n%C3%A1vazn%C3%A9_vyhl%C3%A1%C5%A1ky#1.09Knihovn.C3.AD_z.C3.A1kon_.281919.29_.E2.80.93_.C4.8D._430.2F1919_Sb.

MALÁ, Radmila. Regionální funkce knihoven. Wikiknihovna [online]. [cit. 2018-01-12]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Region%C3%A1ln%C3%AD_funkce_knihoven#Literatura

SOUČKOVÁ, Alena. Regionální funkce - pomoc a spolupráce knihoven. Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás [online]. 2007, 25.6.2007, 17(2) [cit. 2018-01-22]. Dostupné z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/816.pdf