Schopnosti a způsobilost k práci

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Schopnosti a výkon

Schopnosti

 • získané dispozice k určitým druhům činností, jak rychle si je jedinec schopen je osvojit
 • utvářejí se na základě vloh (vrozené zvláštnosti NS)
 • vytváří se osvojováním činnosti, školením nebo výcvikem
 • obecné (inteligence) x speciální (hra na hudební nástroj)

Dovednosti

 • vyjadřují způsobilost převést vědomosti k praktickému využití
 • schopnosti se vytvářejí postupným zvládáním jednotlivých dovedností
 • 5 skupin schopností:
 1. senzomotorické
 2. intelektové (dobrá orientace a myšlení, ostré vnímání a dobrá paměť, koncentrace na daný objekt)
 3. estetické
 4. sociální (přesné sociální vnímání situace, vnímání jiných osob, odhad jejich snah a záměrů)
 5. autoregulační (charakter, odolnost), + pohyb podle Fleischmanna, inteligence podle Ekstroma

Zjišťování pracovní způsobilosti

 • míra souladu požadavků a předpokladů
 • pracovní způsobilost v širším pojetí zahrnuje tyto složky:
 1. odborná pracovní způsobilost
 2. psychická pracovní způsobilost
 3. fyzická způsobilost
 4. morální a občanská bezúhonnost
 • kde je žádoucí posuzovat pracovní způsobilost - u mimořádně náročných profesí, tam, kde jsou specifické požadavky, tam, kde když pracovník selže, bude to mít vážné následky
 • je těžké stanovit kritéria úspěchu pro jednotlivé profese
 • predikce je vždy pouze pravděpodobností
 • posuzování pracovní způsobilosti se řídí zásadami, které lze shrnout do těchto kroků:
 1. psychologická analýza profese a stanovení psychických nároků
 2. volba metod
 3. výběr skupin úspěšných a méně úspěšných pracovníků
 4. vyšetření obou skupin vybranými metodami a ověření výsledků s úspěchy v práci
 5. doplnění metod podle výsledků
 6. znovuověření po určitém čase
 7. motivace a postoje k práci

Zdroje