Senioři píší Wikipedii

Wikimedia Foundation logo - vertical


Projekt „Senioři píší Wikipedii“ je vzdělávací projekt určený širokému spektru občanů, ale primárně se soustředí na seniory. Funguje pod záštitou neziskové organizace Wikimedia Foundation a není nijak omezený věkem ani pohlavím, jediným požadavkem je alespoň základní znalost práce s počítačem. Jeho přínosem je nejen podpora sociálních aktivit seniorů, ale rovněž díky němu dochází k vylepšování encyklopedie Wikipedie, která je čím dál větším zdrojem rozmanitých informací.Sociální pozadí projektu

Počátek projektu se datuje rokem 2013, kdy byl publikovaný článek profesora Jana Sokola o významu Wikipedie jako encyklopedie, do které může přispívat svými znalostmi a zkušenostmi opravdu kdokoli. Zdůraznil rovněž nedostatky mladé generace v oblasti využití spisovné češtiny. Zde vidí velký potenciál starší generace, která má dostatečné předpoklady k tomu, aby byly články korektně opravené a případně také doplněné o další informace. „Můžete články číst a upozorňovat na nedostatky a chyby. Pokud ovládáte počítač, můžete články bez problémů sami opravovat, rozšiřovat i zakládat nové.“ (Sokol, 2013b)

Jan Sokol

Předpokladů seniorů pro to, aby se stali aktivním Wikipedistou je mnoho, především jsou to:

  • dostatek času a
  • celoživotní zkušenosti a znalosti z konkrétních oborů
  • chuť předávat své znalosti dalším generacím

Přínosem pro ně je nesporně zajímavé a smysluplné trávení volného času, aktivní udržování psychické kondice a v neposlední řadě také začlenění do informační společnosti. V rámci Wikipedie se senioři nejčastěji věnují:

  • vytváření nových článků
  • věcné i jazykové korektuře
  • přidávání fotografií či jiných multimédií
  • hypertextovému propojování jednotlivých článků


Vývoj projektu

Rok 2013

Dne 27. listopadu 2013 proběhla na 5. české Wikikonferenci, v návaznosti na přednášku profesora Jana Sokola, první zmínka o projektu, který by nalákal seniory k účasti na tvorbě Wikipedie.Touto přednáškou projekt odstartoval svůj vznik a oficiálně byl zahájený dne 19. prosince 2013 založením vlastní stránky na Wikipedii.[1]

Logo Senioři píší Wikipedii


Rok 2014

Od počátku roku 2014 se začala rozvíjet spolupráce s několika institucemi, které podporují aktivní život seniorů a kde se postupně odehrálo několik přednášek a kurzů na dané téma. Od září roku 2014 začaly v Praze v seniorském Centru Elpida a v Městské knihovně pravidelné kurzy, které vedl člen Wikimedia ČR Vojtěch Veselý. Kurzy byly financované z tzv. Individual Engagement Grantu uděleného nadací Wikimedia Foundation. Projekt Senioři píší Wikipedii byl vybraný jako jeden z dvanácti a byla mu přislíbená částka 8.000,- USD na jeho činnost do konce roku 2014. Projekt byl také nominovaný na cenu Eduína, kde se dostal mezi devět finalistů. Do konce roku 2014 tyto kurzy navštěvovalo až 70 seniorů, kteří již během podzimu 2014 vytvořili na české Wikipedii 18 nových článků.

Rok 2015

Rok 2015 byl ve znamení téměř 20 kurzů a přednášek, a to nejen v Praze, ale i v dalších českých městech. Stejně jako v předešlém roce pokračovaly prezentace na akcích, spojených s využitím volného času seniorů. Také bylo započato i se semináři pro knihovníky, kteří pak mohou kurzy pořádat samostatně ve své knihovně. V tomto roce byl projekt nominovaný na mezinárodní cenu v rámci jedenáctého ročníku SozialMarie 2015, který pořádá rakouská nadace Unruhe. V rámci spolupráce se společností Elpida byly uskutečněné další kurzy včetně skenovací dílny (společné skenování fotografií). Dočasnou koordinaci převzal v říjnu 2015 Jan Groh, člen Rady Wikimedia ČR.

Rok 2016

Projekt se podařilo realizovat téměř po celé republice, zapojují se další knihovny, vzdělávací zařízení a instituce. Probíhají intenzivní kurzy pro začátečníky i pokročilé, pro knihovníky a také pro absolventy, kteří poté sami mohou organizovat kurzy tohoto projektu (v roce 2016 již takovéto kurzy proběhly čtyři). V Ústřední knihovně na Mariánském náměstí probíhá pravidelný wikiklub, určený pro všechny věkové kategorie, kde se společně edituje a konzultuje. Klub byl v listopadu spuštěný i v Moravské zemské knihovně v Brně. Wikiměstem se v tomto roce staly Mariánské Lázně. Po tři dny zde probíhalo setkání wikipedistů. V únoru 2016 převzala koordinaci Gabriela Boková, manažerka vzdělávacích aktivit Wikimedia ČR.

Spolupracující instituce

Prezentace

V médiích

Společenské akce

Perspektivy projektu

Zájem o tento projekt a jeho kurzy má značně stoupající tendenci. K Praze se přidalo spousta dalších měst po celé republice. Poprvé došlo k obsazení pozice výkonného ředitele, na kterou byla na přelomu let 2016/2017 vybrána Petra Pejšová. Do funkce nastoupila 1. března 2017. Na rok 2017 došlo ke schválení grantu od nadace Wikimedia, díky kterému došlo k inovaci projektu. Do projektu se zapojují zkušení absolventi z řad seniorů, kteří v rámci role učitele předávají své znalosti ostatním účastníkům (tzv. „peer-to-peer vyučování“). Rovněž pokračuje školení nových lektorů z řad knihovníků.

Zdroj

Článek je založen na práci SVĚTELSKÁ, Hana, Senioři píší Wikipedii: vývoj projektu a analýza systémových dat. Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK. Vedoucí práce PhDr. Radka Římanová, bakalářská práce, Praha 2017. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/179789/


Odkazy

Reference

Klíčová slova

senioři, Wikipedie, Wikimedia Foundation, knihovny, wikikonference, Univerzita třetího věku