Sexuální deviace

Normalita se mění a sex může mít mnoho rozličných podob, a přitom být ze sexuologického hlediska zcela normální. Zdroj obrázku: unilad.co.uk

Deviantní sexuální chování je takové chování, které vybočuje z hranic stanované normality. Podstata parafilie spočívá v odlišné struktuře sexuální motivace, jež utváří podobu sexuální poruchy a vede k vnějším projevům deviantního chování. Dle mezinárodní klasifikace nemocí je parafilie charakterizována fantaziemi, impulzy či praktikami, které jsou neobvyklé, deviantní či bizarní. [1]

Terminologické nejasnosti
Výraz sexuální deviace pro veřejnost může odkazovat k implicitně nežádoucí, společensky škodlivé odchylce od normy v sexuálním chování. Proto je v současné odborné literatuře namísto sexuální deviace upřednosňován výraz parafilie (para = vedle/okolo; filie = milovat) jakožto označení méně moralizující a dehonestující než sexuální deviace. V mezinárodní klasifikaci nemocí od 10. revize jsou parafilie uváděny rovněž jako Poruchy sexuální preference
(viz MKN-10, F65).


Sexuální deviace jako porucha duševního zdraví se často zaměňuje s jiným jevem, a to se sexuální delikvencí, která však značí porušení sociálních a právních norem. Mezi devianty a delikventy je tak laiky častokrát kladeno pomyslné rovnítko, přitom pouze zhruba čtvrtina sexuálních deliktů je spojena se sexuální deviací, která má pak nejčastěji formu sexuální agrese či sadismu. [2] Ze sexuologického hlediska může být za normální sexuální chování označeno takové, které se odehrává (1) konsenzuálně (za souhlasu všech účastníků) mezi (2) tělesně a duševně dostatečně zralými jedinci, (3) v přímé linii pokrevně nespřízněnými, a které (4) nevede k duševnímu či tělesnému poškození zúčastněných. Jako deviantní tak můžeme považovat jakékoli sexuální chování, které porušuje alespoň jednu z uvedených podmínek. [3]

Esencialistický přístup v sexuologii

Přístupy k parafiliím se různí. Např. sociálně konstruktivistický přístup považuje sexuální poruchy za pouhý sociální konstrukt. Naproti tomu Weissem prosazovaný esencialistický přístup je odlišný. Přistupuje k problému parafilií s třemi základními předpoklady:

 1. Významnou roli v odlišné sexuální motivaci parafiliků hrají vrozené biologické faktory (esence).
 2. Deviaci nelze od normality škálovat. Člověk není částečně deviantní, nýbrž buď je deviantní, anebo není.
 3. Sexuální deviace je celoživotně poměrně trvalou a neměnnou charakteristikou jedince. Léčbou ani trestem nelze změnit sexuální preferenci. Lze modifikovat pouze vnější projevy sexuální preference, čímž je sexuální chování.[4]

Klasifikace sexuálních deviací

Dle Kurta Freunda (spolupracoval s Madlafouskem, Kolařským, Žantovským) a jeho sexuálního motivačního systému je sexuální pud souborem dílčích motivačních stavů, které na sebe hierarchicky navazují. Stavy tak začínají od nejjednodušších po složitější. Tudíž například líbání a doteky předcházejí erekci a ejakulaci. Deviace jsou distorzí struktury takovéhoto motivačního systému a dělí se na dvě základní skupiny, které se mohou dále v rámci specifických poruch kombinovat:

Deviace v aktivitě jsou poruchami způsobu dosahování vzrušení a uspokojení v sexu. Deviace v objektu jsou poruchou zaměření sexuálních tužeb na neadekvátní objekty.[5]


Odkazy

Reference

 1. Weiss, P. (2010). a kol. Sexuologie. 1. vyd. Praha.
 2. Zvěřina, J. (2003). Sexuologie (nejen) pro lékaře. Cerm.
 3. Weiss, P. (2010). a kol. Sexuologie. 1. vyd. Praha.
 4. Weiss, P. (2010). a kol. Sexuologie. 1. vyd. Praha.
 5. Weiss, P. (2002). Sexuální deviace. Portál.

Doporučená literatura

 1. Weiss, P. (2002). Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. Portál.
 2. Weiss, P. (2010). a kol. Sexuologie. 1. vyd. Praha.
 3. Zvěřina, J. (2003). Sexuologie (nejen) pro lékaře. Brno: CERM.

Související články

...

Klíčová slova

sexuální deviace, parafilie, klasifikace sexuálních deviací