Služby knihoven pro dětské čtenáře, typologie a projekty

Dětské oddělení v knihovně nabízí kromě základních služeb (výpůjční služby, reprografické, informační, MVS, volně přístupný internet), hlavně akce které propagují dětské čtenářství a práci se čtenářem. [1]

Dětské čtenářství

Čtenářství je plánovité a cílené rozvíjení četby za pomoci školy, knihoven a jiných vzdělávacích institucí. Bývá často doprovázeno kampaněmi a podpůrnými akcemi. Pojem čtenářství se používá také v souvislosti s dětskou populací (rozvíjení čtenářství u dětí). Od čtení se čtenářství liší tím, že je vždy spojeno se záměrnou dobrovolnou činností (zálibou). [2]

Podíl knihoven na rozvoji dětského čtenářství

Knihovna je důležitým faktorem podílejícím se na podpoře dětského čtenářství. Zároveň bývá místem, kde se pořádají nejrůznějších aktivity pro dětské čtenáře. Zajišťují individuální přístup k dětským čtenářům, a aby byla role knihovny při výchově kvalitní, jsou důležité tyto 3 podmínky:

Dětské oddělení knihovny

Kvalitní knihovník

Práci knihovníka s dětmi můžeme přirovnat, svou výchovnou a vzdělávací funkcí, k práci učitele. Dnes knihovník kromě půjčování knih, děti uživatelsky vzdělává a čtenářsky vychovává. Zajímá se o všechny specifické kategorie dětských čtenářů a měl by umět pro ně vybrat adekvátní četbu. I knihovníci se musí dále vzdělávat, o což se stará Svaz knihovníků a informačních pracovníků a jeho orgán Klub dětských knihoven. Pořádají odborné semináře, přednášky, workshopy. Knihovníci spolu komunikují, inspirují se a předávají si své zkušenosti.

Knihovní fond

Skladba a uspořádání knih, časopisů a dalších dokumentů v knihovně je důležitým faktorem a pomocníkem při správné výchově dětských čtenářů, protože ještě dnes jsou v mnohých knihovnách knihy zastaralé. Mimo doplňování fondu dětské literatury zcela novými publikacemi, je vhodné obnovovat knižní fond také novými vydáními již starších knih (např. poškozené, bez ilustrací,…). Zastoupení by měla mít také dětská cizojazyčná literatura a nemělo by se též zapomínat na naučnou literaturu pro děti. Je důležité do fondu doplňovat to, co uspokojuje čtenářské potřeby uživatelů knihovny. S tím souvisí i doplňování knih, které se objevují na seznamech doporučené četby. Je vhodné mít tuto literaturu ve více exemplářích.

Prostředí dětské knihovny

Děti kolem sebe více vnímají barvy a nové věci jsou pro ně přitažlivější. Taková by měla být i knihovna, která chce, aby se v ní děti cítily dobře. Měla by být místem, kam děti přijdou s radostí a nebojí se zeptat, protože se dočkají vlídného přijetí. Dětská oddělení by měla být prostorově volná, barevná. Kombinace volného výběru, čítárny, ale také prostoru pro vzdělávání a samozřejmě zábavu. Dnes už je pro knihovny samozřejmostí veřejný internet a dětský koutek pro nejmenší. [3]

Formy práce s dětmi v knihovnách

Při působení na dětské čtenáře jsou využívány nejrůznější metody a způsoby práce. Dělíme je na individuální a skupinové (kolektivní) metody působení na dětského čtenáře.

Individuální metody práce s dětským čtenářem

Tyto služby jsou založeny na individuálním přístupu (dítěti se věnujeme při jeho první návštěvě knihovny, pomáháme mu s výběrem knížek,…). Bývají velmi účinné, zároveň však patří k nejobtížnějším, jelikož vyžadují přímý kontakt s dětským návštěvníkem knihovny.

Mezi individuální metodu patří především rozhovor se čtenářem, který by se měl odehrát při jeho prvním vstupu do knihovny, ale také při každé příležitosti, kdy knihovník s uživatelem přijde do styku. [4]

Skupinové (kolektivní) metody působení na dětského čtenáře

Metody skupinového působení na dětského čtenáře hrají významnou úlohu nejen v podpoře čtenářství, ale díky tomu, že jsou využívány, také v rámci akcí pro širokou veřejnost a účastní se jich tak i lidé, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky knihovny. Zároveň mohou být chápány, jako nástroje sloužící k propagaci knihovny. Knihovník pracující s dětmi musí mít nejen dostatečné odborné znalosti, ale i pedagogický talent (proto knihovny, zejména při významnějších akcích, využívají služeb odborných přednášejících a jiných profesionálů – spisovatelé, herci, výtvarných lektoři,…)[4]

Knihovny pořádají exkurze pro veřejnost při významných příležitostech. Častější jsou prohlídky připravované přímo pro určitý školní kolektiv. Slouží k seznámení s chodem a službami knihovny či informačními zdroji. Množství informací a způsob jejich prezentace, je uzpůsoben věku návštěvníků (žáků). Exkurze bývá často doplněna nejrůznějšími zábavnými formami práce (beseda, předčítání, praktické vyhledání informací atd.)

Předčítání

Metoda předčítání se uplatňuje u mladších dětí (např. pravidelná četba na pokračování). Později se stává jen vítaným zpestřením jiných forem působení na čtenáře (např. besedy). Podmínkou úspěchu hlasitého čtení je správný výběr textu (obsahově i z hlediska věku posluchače) a dostatečně kvalitní přednes. Čím je dítě starší, tím náročnější je na jeho umělecké provedení.

Návštěva knihovny

Beseda

Besedy pořádané pro dětské čtenářské skupiny různého věku se liší co do tématu, hloubky, zpracování i organizace celé akce. Zpravidla se v nich střídá vyprávění či výklad s dalšími zábavnými nástroji (např. multimediální prostředky, předčítání, debata atp.). Pro úspěch celého programu je klíčová schopnost lektora děti zaujmout a vtáhnout do tématu. Starší děti s vyhraněnými zájmy pak mají možnost navštěvovat besedy určené pro dospělé.

Vyprávění a Výklad

Vyprávění se zpravidla aplikuje u mladších dětí, kterým vyhovuje jeho neformálnost a témata spjatá s běžným životem. Postupně lze uplatňovat stále složitější témata. Asi od středního školního věku, vyprávění postupně přechází ve složitější výklad, který už od posluchačů vyžaduje určité předběžné znalosti tématu. Pro lepší pochopení odborných témat se používají názorné pomůcky.

Lekce informačního vzdělávání

Knihovny pořádají lekce pro různé věkové kategorie dětí. Zpravidla se jedná o lekce s různou periodicitou (podle individuální dohody příslušné knihovny a školy), které na sebe volně navazují, s rostoucím věkem žáků se zvyšuje složitost a náročnost tématu lekce. [4]

Akce a programy pro rozvoj dětského čtenářství

Dalším východiskem pro zlepšení současného stavu v oblasti dětského čtenářství, je využít některých osvědčených celostátních projektů dětských oddělení knihoven, které se věnují podpoře dětského čtenářství. Celostátní knihovnické akce pro děti mají velkou úspěšnost. Jejich cílem je přitáhnout ke knize a do knihovny ty děti, které knihovnu navštěvují, ale také ty, které si k ní ještě cestu nenašly. [5]

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České Republiky (SKIP), především jeho odborný orgán Klub dětských knihoven, se této činnosti věnuje a organizuje na podporu dětského čtenářství různé akce.

Akce a programy

 • Týden knihoven - po celý týden jsou představovány veřejnosti nové i tradiční služby knihovny. Doprovodné programy jsou zaměřeny na aktivity věnované knize a četbě (nejrůznější aktivity pro děti, soutěže, registrace do knihovny zdarma,…).
 • Noc s Andersenem - metoda osobního vzoru v předčítání vedla knihovny k první Noci s Andersenem,zároveň s oslavováním výročí narození známého dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Hlavní ideou noci je netradiční, dobrodružné a zároveň zábavné strávení noci v knihovně při společném čtení. [6]
Městská knihovna Dačice, Týden knihoven
 • Den pro dětskou knihu - je zaměřena na propagaci dětské knihy a četby. Akce jsou pořádané pro celé rodiny. Probíhají literární soutěže, výstavy knih, dětská divadelní představení či společné čtení dětí s rodiči. [7]
 • Celé Česko čte dětem - se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. [8]
 • Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka - projekt rozvíjející čtenářské návyky již od prvních ročníků školní docházky. Přihlášená knihovna pro žáky připravuje různé akce. Odměnou za úspěšné absolvování projektu jsou pro všechny zúčastněné děti knihy. [9]
 • Rosteme s knihou - projekt je realizován ve spolupráci s profesními a mediálními organizacemi, které působí v oblasti propagace četby. [10]
 • Pasování prvňáčků na čtenáře - děti skládají slib, že budou bránit knihy, mít v úctě slovo a po čestné přísaze jsou pasování na čtenáře.
 • Kamarádka knihovna – soutěž o nejlepší knihovnu pro děti (= oddělení pro děti ve veřejné knihovně). [11]
 • Lovci perel– celorepubliková soutěž v čtení knih. Děti po přečtení knih vyplňují otázky, za které sbírají korálky (perly). [12]

IBBY

International Board on Books for Young People (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu). Je nevládní organizace UNESCO, která vznikla z iniciativy Jelly Lepmanové, která založila Mezinárodní knihovnu pro mládež(Internationale Jugendbibliothek. Oficiálně začala IBBY působit v roce 1953 v Curychu.

Mezi hlavní cíle IBBY patří:

 • podporovat a sjednocovat výchovné a vzdělávací snahy ve všech zemích, zejména pokud se realizují prostřednictví knihy
 • za pomoci mezinárodních knihovnických organizací rozšiřovat dobrou dětskou knihu
 • podporovat jak vydávání dětských knih, tak i výzkum a odbornou práci
 • vyzdvihovat pozitivní výchovné vlivy četby a médií
 • udělovat mezinárodní ceny v oblasti tvorby pro děti a mládež - Cena Christiana Andrsena – uděluje se každý sudý rok
 • vydává čtvrtletně časopis Bookbird – obsahuje zprávy z jednotlivých sekcí, články odborníků, přehledy o cenách, o vydané odborné literatuře
 • Mezinárodní den dětské knihy – 2. duben – den výročí Andersenova narození, vyhlášen v roce 1967 [13]

Česká sekce IBBY

Původně československá sekce IBBY, jejíž českou částí byla Společnost přátel knihy pro mládež a slovenskou částí Priatelia detskej knihy, byla přijata za člena IBBY v roce 1964. V souvislosti s rozdělením společného státu ukončila československá sekce IBBY svoji činnost ke konci roku 1992 a jejími nástupci se staly v roce 1993 samostatné národní sekce česká a slovenská.

Od roku 1993 je pořádána soutěž Zlatá stuha – ocenění knih pro děti a mládež vyhlašována společně s Klubem ilustrátorů dětské knihy, Památníkem národního písemnictví a Obcí překladatelů. Soutěž má tři samostatné části zaměřené na oblast původní české tvorby pro děti a mládež, na oblast překladovou a výtvarnou. Zároveň Česká sekce IBBY navrhuje nominace na mezinárodní ceny. [14]

Odkazy

Reference

 1. Služby. Knihovny.cz [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://archiv.knihovny.cz/sluzby.
 2. Čtení není žádná nuda. Čtení není žádná nuda: náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení. Praha: Portál, 2014, 7-41 s. ISBN 978-80-262-0720-7.
 3. České děti jako čtenáři. České děti jako čtenáři. Brno: Host, 2014, 5-7 s. ISBN 978-80-7491-492-8.
 4. 4,0 4,1 4,2 Čtenářská gramotnost ve výuce. Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP, 2011, 20-25 s. ISBN 978-80-86856-98-8.
 5. Služby. Knihovny.cz [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://archiv.knihovny.cz/sluzby.
 6. O projektu. Noc s Andersenem [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://archiv.knihovny.cz/sluzby.
 7. Den dětské knihy [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://www.dendetskeknihy.cz/.
 8. Cele česko čte dětem [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://celeceskoctedetem.cz/.
 9. Knížka pro prvňáčka. SKIP ČR [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka.
 10. Rosteme s knihou [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: /http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktuality/.
 11. Kamarádka knihovna[online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: /http://www.kamaradkaknihovna.cz/.
 12. Projekty. Lovci perel [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://projekty.kmhk.cz/.
 13. What is IBBY. IBBY [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://www.ibby.org/about.0.html.
 14. IBBY [online]. 2016 [cit. 2016-12-12]. Dostupné z: http://www.ibby.cz/.

.

Literatura

 • Cesty ke čtenářství : vyprávějte si s námi!. Cesty ke čtenářství DVD: vyprávějte si s námi!. Brno: Edika, 2014, 15-17s. ISBN 978-80-266-0112-8.
 • České děti jako čtenáři. České děti jako čtenáři. Brno: Host, 2014, 5-7 s. ISBN 978-80-7491-492-8.
 • Čtenářská gramotnost ve výuce. Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), divize VÚP, 2011, 20-25 s. ISBN 978-80-86856-98-8.
 • Čtení není žádná nuda. Čtení není žádná nuda: náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení. Praha: Portál, 2014, 7-41 s. ISBN 978-80-262-0720-7.

Souvisejíci články

Zdroje obrázků

Klíčová slova

Služby, čtenářství, děti