Státnicové otázky (nMgr) z psychologické metodologie

Otázka Vypracovává
1. Vědecká metoda, vědecký výzkum a metodologie
2. Hypotéza, tvrzení a vědecká teorie
3. Kvalitativní a kvantitativní výzkum, vzájemné porovnání
4. Typy kvalitativních a kvantitativních výzkumů
5. Deskripce, explanace a predikce
6. Přirozené a vědecké pojmy, definice, operacionalizace
7. Typy proměnných a škálování
8. Kritéria pravdivosti
9. Testování hypotéz
10. Populační výběry a reprezentativita
11. Nežádoucí proměnné, jejich typy, eliminace a kontrola
12. Reliabilita metod – základní definice, typy a způsoby jejího odhadu
13. Validita metod – základní definice, typy a způsoby jejího odhadu
14. Metody sběru dat – vzájemné porovnání
15. Pozorování – typy, možnosti a meze
16. Analýza stop a výsledků činnosti – typy, možnosti a meze
17. Rozhovor – typy, možnosti a meze
18. Psychologické testy – typy, možnosti a meze
19. Kvaziexperimentální studie „ex post facto“ – typy, možnosti a meze
20. Experimenty – typy, možnosti a meze
21. Sekundární analýza dat a metaanalýza
22. Vývojové projekty
23. Sběr a zpracování dat v kvalitativních studiích
24. Sběr a zpracování dat v kvantitativních studiích
25. Principy a metody popisné, konfirmatorní a explorativní statistiky
26. Interpretace dat
27. Struktura vědecké zprávy
28. Druhy vědeckých publikací, citace, scientometrie
29. Rešerše a vyhledávání informací
30. Modelování v psychologii
31. Idiografické a nomotetické aspekty psychologie
32. Etické zásady psychologického výzkumu
33. Sociologie vědy
34. Základní metodologické problémy psychologie


Doporučená literatura

 • APA: Publication Manual of the American Psychological Association. APA, Washington 2003
 • Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1993
 • Fajkus, B.: Filosofie a metodologie vědy. Academia, Praha 2005
 • Ferjenčík, J.: Úvod do metodologie psychologie. Portál, Praha 2000
 • Hendl,J.: Kvalitativní výzkum-základní teorie, metody a aplikace. Portál, Praha 2005.
 • Hendl,J.: Přehled statistických metod zpracování dat:Analýza a metaanalýza dat. Portál, Praha 2012.
 • Maršálová, L., Mikšík, O.: Metodologie psychologie. SPN, Bratislava 1988
 • Martin, P., Bateson, P.: Úvod do teorie a metodologie měření chování. Portál, Praha 2009
 • Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. et al.: Akademická příručka. Osveta, Banská Bystrica 2006
 • Punch, K.F.: Úspěšný návrh výzkumu. Portál, Praha 2008
 • Punch, K.F.: Základy kvantitativního šetření. Portál 2008
 • Strauss, A., Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Albert, Boskovice 1999