Státnicové otázky (nMgr) z psychologie práce a organizace

Otázka
1. Teoretické základy psychologie práce a organizace(předmět, vnitřní struktura, vztah k jiným psychologickým vědám a vědám o práci)
2. Vznik a počáteční rozvoj psychologie práce (psychotechnika, studium práce)
3. Etapy vývoje psychologie práce a organizace a současné oblasti oboru
4. Metody užívané v psychologii práce a organizace a jejich třídění
5. Zákonitosti psychické regulace pracovní činnosti
6. Analýza práce se zaměřením na činnosti informační, rozhodovací a pohybové
7. Profesiografický rozbor pracovní činnosti; Druhy profesiogramů a podmínky jejich užití
8. Psychická determinace pracovního výkonu a výkonnosti; Jejich ovlivňování
9. Obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy pracovních podmínek
10. Psychologie spolehlivosti výkonu; Prevence nehod a úrazů
11. Teorie a modely pracovní zátěže; Klasifikace stresorů; Ukazatelé zátěže a prevence
12. Kritéria hodnocení pracovní činnosti a výkonnosti
13. Pracovní výcvik; Východiska, základní metody, hodnocení a efektivity; Transfer dovedností
14. Informační technologie a změny v pracovní činnosti člověka
15. Pracovní adaptace a identifikace s prací
16. Schopnosti a způsobilost k práci
17. Motivace a postoje k práci; Teorie pracovní motivace
18. Pracovní spokojenost; Teorie a faktory pracovní spokojenosti; Vztah k pracovnímu chování
19. Pracovní kariéra, její determinace a rozvoj
20. Výběr, přijímání a zařazování pracovníků z psychologického hlediska
21. Psychologické posuzování způsobilosti k výkonu povolání; Možnosti a specifika psychologické diagnostiky v oblasti psychologie práce a organizace
22. Hodnocení pracovníků; Typy hodnocení, druhy dat a kritérií
23. Rozvoj pracovníků a utváření lidských zdrojů; Kvalita pracovního života
24. Psychologické problémy pracovního poradenství
25. Psychologie a teorie organizace
26. Pracovní skupina a podmínky její efektivní činnosti
27. Psychologické stránky řídící činnosti
28. Pracovní konflikt; Participativní řízení; Vyjednávání
29. Psychologická hlediska při vytváření podnikové kultury
30. Psychologické důsledky ztráty zaměstnání
31. Předmět a vývoj personální psychologie
32. Metodologické otázky personální psychologie
33. Předmět a vývoj inženýrské psychologie
34. Modelování a simulátory; Výcvik a trenažéry
35. Předmět a vývoj psychologie řízení
36. Subjekt a objekt řízení; Řídící procesy
37. Teorie a aplikace v psychologii dopravy
38. Předmět a vývoj psychologie trhu
39. Faktory spotřebního chování
40. Předmět a vývoj ekonomické psychologie
41. Teorie a aplikace v ekonomické psychologii


Doporučená literatura

  • Arnold, L., Psychologie práce pro manažery a personalisty. Brno, Computer Press 2007
  • Bedrnová, E., Jarošová, E., Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press 2012.
  • Berryová, L.M., Psychológia v práci. Bratislava, Pegas 2009
  • Kollárik,T., Letovancová, E., Výrost,J. (Eds.): Psychológia práce a organizácie. Bratislava, Univerzita Komenského 2011.
  • Štikar J., Rymeš M., Riegel K., Hoskovec J.: Psychologie ve světě práce. Praha, Karolinum 2003