Typy redukovaného textu – pracovní postupy a využití

Redukovaný text vznikne na základě obsahové analýzy dokumentu, která zahrnuje metody a pravidla pro stanovení tematiky dokumentu, příp. časového a prostorového hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu. Redukovaný text naplňuje funkci signální (upozornění na nový dokument), substituční (náhrada plného textu dokumentu) nebo selekční (umožnění výběru dokumentů).

Co nám pomáhá orientovat se v odborné literatuře

Součástí profesního života je nutnost neustále sledovat, co je v oblasti působnosti nového. Odborník musí mít přehled nejen co se děje v jeho specializaci, ale i v příbuzných oborech.[1] Ke zkvalitnění orientace v odborné literatuře přispívají výsledky tzv. obsahové analýzy dokumentu, kterou provádí knihovny a další specializované instituce v procesech informačního systému.[2] Dnes se prosazuje orientace na koncového uživatele. Jde o lepší porozumění nejen informačním potřebám, informačnímu chování, ale i schopnostem uživatelů.[3]

Obsahová analýza dokumentu vede vždy k větší či menší redukci (kondenzaci) textu dokumentu. Reprezentuje dokument v dalších pracovních postupech a je jakýmsi obrazem (profilem) dokumentu. Nejmenšího stupně redukce (kondenzace) textu dokumentu se dosahuje u referátů a anotací.[2]

Redukovaný text dokumentu

Text, který vznikne na základě obsahové analýzy dokumentu z plného textu dokumentu sémantickou redukcí informací obsažených v dokumentu, tj. výběrem z hlediska obsahu podstatných informací. Na sémantickou redukci zpravidla navazuje komprimace vybraných informací a jejich vyjádření v přirozeném nebo umělém jazyce formou vět, klíčový slov nebo znaků. Redukovaný text dokumentu je vždy podstatně kratší než plný text a naplňuje funkci signální (upozornění na nový dokument), substituční (náhrada plného textu dokumentu) nebo selekční (umožnění výběru dokumentů). Hlavní typy redukovaného textu dokumentu jsou referát, anotace, extrakt, resumé a synopse; někdy se mezi ně řadí i soubory věcných selekčních údajů (např. deskriptorů, předmětových hesel, klasifikačních znaků apod.), které však vyjadřují spíše tematiku než vlastní obsah dokumentu.

Sémantická redukce textu

Proces zestručňování plného textu s cílem vybrat z textu informace podstatné z hlediska jeho obsahu.Výsledkem procesu sémantické redukce jsou komprimované formy textu (anotace, referát, abstrakt) přinášející nejvýznamnější informace o původním textu a usnadňující uživateli rozhodnutí, zda plný text je relevantní jeho dotazu a zda ho má dále vyhledávat.

Komprimace informací

Redukce objemu textu dokumentu nebo souborů dokumentů eliminací informací méně závažných, všeobecně známých, duplicitních apod., ale při zachování podstatných informací v těchto dokumentech uložených. Komprimace informací se provádí pomocí intelektuálních metod nebo s využitím informačních technologií.

Komprimovaný text

Text, který vznikne zkrácením původního textu odstraněním redundance nebo vypuštěním méně podstatných informací.

Redundance

Míra relativní nadbytečnosti informací, kterou lze kvantifikovat jako relativní přebytek skutečně použitého počtu znaků oproti minimálnímu počtu, tj. takovému počtu, který by dostačoval k přenosu stejného množství. Určitá míra redundance není zcela samoúčelná, protože zabezpečuje přenos informace v případech, kdy dochází k šumu kanálu, který zkresluje přenášenou zprávu. Redundance slouží též často ke zvýšení srozumitelnosti textu. Absolutně neredundantní zprávu by mohla narušit ztráta jediného slova či znaku.

Redundantní informace

Informace nadbytečná, opakovaná, která k informačnímu obsahu nepřidává nic nového, ale slouží často k lepšímu, srozumitelnějšímu porozumění či zapamatování textu.

Odkazy

Reference

  1. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty; sv. 34. ISBN 80-86429-40-7.
  2. 2,0 2,1 KOVÁŘ, Blahoslav. Obsahová analýza dokumentu. Praha: ÚVTEI, 1974. 44 s. Metodický leták; sv. 105.
  3. PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1.

Použitá literatura

  • Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy: TDKIV [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2001-. Dostupné z: http://tdkiv.nkp.cz.

Doporučená literatura

  • Katuščák, Dušan, 1946-. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. 5. vyd., V českém jazyce 1. Nitra : Enigma, 2008. 161 s.
  • HYHLÍKOVÁ, Věra. Informační analýza dokumentu. Praha: UVTEI, Institut pro mimoškolní vzdělávání, 1984. 80 s. Učební texty UVTEI; 19.
  • KOVÁŘ, Blahoslav. Selekční jazyky dialogově zpřístupňovaných bází dat. Praha: Novinář, 1987. 113 s. Studijní materiály sektoru bibliogr. a inf. St. knihovny ČSR; Sv. 19.
  • KOVÁŘ, Blahoslav. Věcné pořádání informací a selekční jazyky. Vyd. 2. Praha: UVTEI, Institut pro mimoškolní vzdělávání, 1984. 251 s. Učební texty; 22.

Externí odkazy

Obsahová analýza - Wikipedie

Lucie Šmídová: Vývoj poslání redukovaného textu

Související články

Odborný text

Obsahová analýza

Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy

Klíčová slova

Informační systém, obsahová analýza dokumentu, redukce textu, věcné pořádání informací, předmětové pořádání informací, systematické pořádání informací, selekční jazyky