Výběr z pravidel katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21

Výběr z pravidel katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21 je heslo, které má sloužit jako pomůcka studentům prvního ročníku bakalářskeho studia ve studijním oboru Informační studia a knihovnictví při předmětu Identifikační popis. Jedná sa o zjednodušení příručky katalogizace, aby byla studentům srozumitelnější a snáze uchopitelná.

RDA (Resource Description and Access)

Pravidla RDA vznikla jako nástupce dosavadních nejrozšířenějších pravidel Anglo-americká katalogizační pravidla: druhé vydání, revize 1988 (dále AACR2R), používaných nejen v angloamerické oblasti, ale i v řadě dalších zemí. Jejich vývoj probíhal od roku 2005 a verze považovaná za definitivní byla publikována r. 2010. Od roku 2013 podle RDA popisují tři největší knihovny v USA (Library of Congress, National Agricultural Library a National Library of Medicine). K jejich používání přistupují i země, které dosud měly vlastní katalogizační pravidla (Německo, Nizozemí), a některé z nich se přímo podílejí i na pracích při dalším rozvoji RDA. Pravidla RDA jsou jednoznačně považována za nástupce AACR2R. Po jejich dokončení se přestalo pracovat na změnách a úpravách v AACR2. Pravidla byla sice od počátku koncipována jako kompatibilní s AACR2, ale vycházejí především z modelů FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) a FRAD (Functional Requirements for Authority Data). Tomu odpovídá i struktura RDA. Řada pravidel pro popis byla přímo převzata z AACR2R, ale byla seřazena tak, aby odpovídala logice FRBR a umožňovala v budoucnosti správně strukturované („FRBRizované“) zobrazení, což by mělo za ideálních podmínek přispět k lepší orientaci čtenářů v katalogu.[1]

Popis vybraných polí minimálního/doporučeného záznamu pro SK ČR

Návěstí Příklad Vysvětlení
Leader *****nam##22*****7i#4500 nam - m znamená "monografie"
Leader *****nai##22*****7i#4500 nai - i znamená "integrační zdroj", např. audiokniha na CD

Legenda:
Tag - pole
(N) - neopakovatelné pole/podpole
(O) - opakovatelné pole/podpole
ind. - indikátor
ident. - indetifikátor
## - hashtag tučným písmem - indikátory nejsou definovány
"#" - hashtag normálním písmem - indikátor se může měnit podle pravidel příručky RDA

Tag ind. ident. Podpole/příklad Vysvětlení
001 (N) nkc20142462839 Kontrolní číslo instituce: každá instituce má přidělené svoje číslo
003 (N) CZ-PrNK Identifikátor kontrolního čísla: pokud má o to instituce zájem, zažádá si o identifikátor u Library of Congress
005 (N) 20161201102245.0 Datum posledního zpracování: RRRRMMDDHHMMSS.F, generováno systémem
007 (O) ta Fyzický popis: zkratka "ta" - text je tištěný normálním písmem
např. "tc" - text je v Braillovom písmu
pole je opakovetelné, protože v knize může být více typů písma
008 (N) 161201s2007####xr-#################cze## Specifikace: pole obsahující 40 pozic číslovaných 0-39.
 • 161201 (pozice 0-5) = RRMMDD - datum vytvoření záznamu, toto datum se nikdy nemění.
 • s (pozice 6) = "existuje jedno známé pravděpodobné datum, např. vydání, ©. (Pokud bychom katalogizovali periodikum, které je stále vydávané, bylo by tam písmeno "c"
 • 2007 (pozice 07-10) = pravděpodné datum vydání (pokud jsme do pozice 6 napsali "s", tak sem napíšeme to datum, které jsme našli)
 • xr- (pozice 15-17) - kód země, kde bylo dílo vydané (např. xr- je Česká republika)
 • cze (35-37) - kód jazyka, ve kterém je dokument napsaný
 • pozicemi 11-14; 18-34; 38-39 se v tomto textu nebudeme zabývat
020 (O) ## $a (N) 978-0-19-479878-5 ISBN-13 s pomlčkami, $a je neopakovatelné, pokud potřebujeme napsat další ISBN, opakujeme celé pole 020
$q (O) (brožováno) Zpřesnění ISBN, informaci o vázání zapisujeme přednostně česky (brožováno), (vázáno); pokud je u ISBN napsané nějaké zpřesnění, píšeme ho tak, jak je v knize, např. (hbk.).
$q je opakovatelné.
$z (O) 019479878X Pokud je v díle zaznamenáno ISBN-13 i ISBN-10, tak ISBN -13 zapíšeme do $a a ISBN-10 zapíšeme do $z jako zrušené/chybné ISBN.

Pozn. Od roku vydání 2007 jsou platná pouze 13místná ISBN. 10místná ISBN jsou platná pouze pro publikace vydané do r. 2006 včetně.
Pozn. Pro ISSN slouží pole 022; jiná standardní čísla se zapisují do pole 024 - následně se pak musí specifikovat indikátory.

040 (N) ## $a ABA001 Zdroj katalogizace: kód generovaný systémem pro instituci.
041 (O) 1# $a (O) cze Kód jazyka: využíváme u překladů.
Příklad indikátorů:
 • např. 1#: 1=obsahuje překlad; #=kódy převzaty z kódovníku MARC
$h (O) eng Příklad identifikátorů:
 • $a = kód jazyka, ve kterém je text napsaný / do kterého je originální text přeložený;
 • $h = kód jazyka originálu;
Příklady:
 • $a cze, $h eng = překlad z angličtiny do češtiny
 • $a cze, $a eng = dvoujazyčný slovník česko-anglický
Poznámka: k poli 041 se vztahují pole 546 (poznámka o jazyku), 130/240 (unifikované názvy) a pole 765 (název originálu).
044 (N) ## $a (O) xxk Kód země vydání:
 • Využíváme jenom pokud je více míst vydání, ne jen jedno (Pokud je v publikaci uvedené jednom jedno místo vydání, stačí jeho zmínka v poli 008.
 • Pokud jsou v publikaci uvedené 2 a více míst vydání, první zmíníme v poli 008 a následně všechny vypíšeme v poli 044.)
$a xxu Příklad:
 • $a xxk; $a xxu = místo vydání je Londýn a New York, tj. Velká Británie a USA.
 • Pokud jsou dvě místa vydání: Praha a Plzeň, stále se jedná o jeden stát, Česká republika, píšeme xr- jen do pole 008 a pole 044 vynecháme.
100 (N) 1# $a (N) Saint-Exupéry, Antoine de, Hlavní záhlaví pro osobní jména:
 • $a obsahuje jméno autora, v preferované formě ze souboru autorit
 • Pokud má dílo více autorů, sem se píše první/hlavní autor, a ostatní se píšou do pole 700 1# $a
INDIKÁTORY:
 • 1 - jméno autora v $a se uvádí pod příjmením (příjmení, jméno)
 • "#" - druhý indikátor nespecifikován
INTERPUNKCE:
 • Na konci $a je čárka JENOM POKUD následuje $d
 • Pokud rok narození autora není známý a za $a následuje rovnou $4, tak se interpunkce nepíše
Pozn.
 • Pole 100 je selekční (dá se podle něj vyhledávat).
 • V jednom záznamu může být jenom jedno pole 1-- (100 nebo 110 nebo 111), polí 7-- můžeme použít kolik potřebujeme.
$d (N) 1900-1944 Datum narození a úmrtí autora (jenom roky).
$7 (N) jn19990007304 Kód autority z Alephu.
$4 (O) aut Kód role (aut = autor, edt = editor).
110 (N) 2# $a American Veterinary Medical Association Korporace:
 • Platí ten samý princip jako v poli 100, jenom dílo "nenapsal konkrétní člověk" ale korporace ve smyslu "asociace" nebo "Univerzita Karlova". Korporaci píšeme do pole 110 pouze když na titulním listu nejsou zmíneni autoři.
 • Pokud je na titulním listu zmíněn autor i korporace, pak píšeme autora do pole 100 a korporaci do pole 710.
Indikátory:
 • 2 - Jméno/Název se píše v přímém pořadí
 • "#" - druhý indikátor nespecifikován
111 (N) 2# $a Knihovny současnosti název akce/konference
$n (11. : pořadí akce - důležitá interpunkce: začátek závorky, číslo s tečkou, mezera, dvojtečka. (Pokud je tam napsáno "eleventh", napíše se 11.)
$d 2003 : rok, ve kterém se akce konala - důležitá interpunkce: rok, mezera, dvojtečka
$c Seč u Chrudimi, Česko) místo, kde se akce konala - důležitá interpunkce: místo, konec závorky
Akce: Princip je ten, že je dílo akce, pokud je tam pořadí (ročník), datum a místo, kde se akce konala. I když jsou tam zmíněni nejací autoři / editoři / zodpovědné osoby, do 111 se napíše akce a zodpovědné osoby se vypíšou do pole 700.
Indikátory:
 • 2 - Jméno/Název akce se píše v přímém pořadí
 • "#" - druhý indikátor nespecifikován
130/240 (N) 0# $a Hamlet Unifikovaný název:
 • pro díla publikovaná pod různými názvy. Pokud je na titulce napsáno: "Tragický příběh Hamleta" tak se do pole 130/240 napíše unifikovaný / obecně známý název "Hamlet"
 • pole 130 se použije pouze tehdy, pokud se jedná o dílo bez autora/editora/atd, např. "Bible". Pole 100 není vyplněno, můžeme vyplnit pole 130.
 • pole 240 se použije pouze tehdy, pokud se jedná o dílo, které autora / editora / jiného přímého původce má, např. dílo Hamlet, autor Shakespeare. Jméno Shakespeare napíšeme do pole 100, název z tituní stránky "Tragický příběh Hamleta" do pole 245, unifikovaný název "Hamlet" se napíše do pole 240 (protože pole 1-- můžeme mít v záznamu jenom jednou).
Indikátory:
 • 0 - počet vyloučených znaků (např. by tam mohlo být "the_", což jsou 4 vyloučené znaky včetně mezery)
 • "#" - druhý indikátor není definován
245 (N) 10 $a (N) What if? : Název díla
 • První idikátor 1 - Vedlejší záhlaví se vytváří - známe autora/vyplnili jsme některé z polí 1--
 • Druhý indikátor 0 - počet vynechaných znaků - nevynechávame žádný znak
$b (N) serious scientific answers to absurd hypothetical questions / další údaj názvu : další názvová informace
$c (N) Randall Munroe údaj o odpovědnosti
245 04 $a The Penguin book of the British short story. Název díla
 • První idikátor 0 - Vedlejší záhlaví se nevytváří - nevyplnili jsme žádné pole 1--, údaj o odpovědnosti se píše do polí 7--
 • Druhý indikátor 4 - počet vynechaných znaků - vynecháváme 4 znaky: "THE_" = 3 písmena a mezeru
$n Volume 1, číslo části/sekce díla
$p From Daniel Defoe to John Buchan / název části/sekce díla
$c Selected with a general introduction by Philip Hensher údaj o odpovědnosti, píše se přesně tak, jak je napsaný na titulní stránce. (Pozn. Protože tady vidíme, že to není přímý autor, vynechává se pole 100, začíná se polem 245 a údaje o odpovědnosti se píšou do pole 700)
245 INTERPUNKCE

$a (název)
_=$b (souběžný název)
_:$b (další názvová informace)
_;$b (další název)
.$n (číslo části/sekce díla)
,$p (název části/sekce díla)
_/$c (údaj o odpoěnosti)

Vysvětlení příkladu:
Pokud za podpolem a náleduje podpole b jako souběžný název, interpunkce na konci podpole a je _(mezera) a = (rovná se). Pokud za podpolem b následuje rovnou podlole c, je podpole b zakončeno lomítkem.
Pokud za podpolem a nenásleduje žádné podpole b ale rovnou podpole n, je podpole a zakončené tečkou.
Pokud za podpolem a následuje rovnou údaj o odpovědnosti, je podpole a zakončené lomítkem. Atd.

Popole b a podpole c jsou neopakovatelná, v poli 245 se můžou vyskytnout jenom jednou. Pokud potřebujem přidát více informací, řešíme to vnitřní interpunkcí daného podpole:


Vnitřní interpunkce $b:
podnázev _=_ souběžný název
($aCísař(hlavní název)_:$bživot a dílo(podnázev)_=_Der Kaiser : das Leben und die Werke(souběžný název)
další následující názvy_;_další následující názvy ($aJablko z klína(hlavní název)_;$bRuce Venušiny(další název)_;_Jaro sbohem)
další názvová informace_:_další názvová informace

Vnitřní interpunkce $c:
souběžné údaje o odpovědnosti=souběžné údaje o odpovědnosti
další údaje o odpovědnosti_;_další údaje o odpovědnosti
($cSchender_;_přeložil Turnovský)
dílo od jednoho autora.__další název díla jiného autora (dva autoři, dvě díla, jedno vázání) ($aPoklad(název prvního díla)/$cDouglas Preston a Lincoln Child(autoři prvního díla)._Za trest(název druhého díla)/Dick Francis(autor druhého díla)

246 (O) 14 $i Název na obálce a v tiráži: VARIANTNÍ NÁZVY: sem se píše to, co je na titulní stránce za "aneb"; sem se píše obálkový název (pokud se liší od názvu z titulní stránky, např. obsahuje překlep); podnázev; název části vícezvazkového díla, atd.


Toto pole je SELEKČNÍ, tj. dá se podle něj vyhledávat. Proto sem přepisujeme variantní názvy.

do $i píšeme vysvětlení, proč vlastně pole 246 vytvářím.

246 14 $a Příběh světla a tmy

Indikátory z příkladu:
1 - generuje se poznámka i vedleší zázlaví (v systému je toto generování automatické).
4 - obálkový název

Příklad - na titulní stránce (a tedy v poli 245 $a) je napsáno "Příběh světla tmy", na obálce je napsáno "Příběh světla a tmy".

250 (O) ## $a Vydání I. Údaj o vydání, přesně tak, jak je napsaný v knize.

(Poznámka o dotisku: 588)

264 (O) #1 $a (O) Praha_: Nakladatelské údaje


Indikátory:
"#" = monografické dílo je vydáno ukončené a nedojde ke změnám nakladatele, distributora, atd.
1 = známe a uvádíme jméno nakladatele

Pokud jsou uvedena dvě místa vydání, zapíšeme je následovně:
$aV Praze_;
$aa Plzni_:

$b (O) Nakladatelství Lidové noviny, jméno nakladatele
$c (O) [2014] Datum píšeme v hranatých závorkách pouze tehdy, když jen usuzujeme, že byl titul v daném roce vydán. Na titulní stránce / rubu titulní stránky totiž není napsáno konkrétní datum vydání, jenom datum copyrightu. Tehdy znovu opakujeme pole 264 a doplníme údaj o autorských právech.
264 #4 $c ©2014 Druhý indikátor 4 = údaje o autorských právech.
300 (O) ## $a vii, 63 stran_:_ FYZICKÝ POPIS: vždy píšeme číslo poslední číslované strany + slovo "stran".

Příklad: titul má předmluvu v délce 7 stran, které jsou číslované malými římskými číslicemy + 63 číslovaných stran.

$b ilustrace_; doprovodné materiály (zapisujeme sem např. fotografie, které jsou součástí číslovaného textu)
$c 28 cm_+ rozměr titulu
$e 1CD + 1 DVD doprovodný materiál
336 (O) ## $a text TYP OBSAHU: Běžná textová publikace (text, txt, rdacontent)
$b txt
$2 rdacontent
Příklad pole 336 pro obrazovou publikaci:
(Záznam publikace, která by obsahovala text a taky důležité fotografie, by obsahoval dvě pole 336. Jedno s $a text a druhé s $a statický obraz.)

$a statický obraz
$b sti
$2 rdacontent

Příklad pole 336 pro audioknihu na cd:
$a mluvené slovo
$b spw
$2 rdacontent

337 (O) ## $a bez média TYP MÉDIA: Ke čtení/užívání titulu nepotřebujeme žádné médium (max. dioptrické brýle :) )
$b n
$2 rdamedia
Příklad pole 337 pro publikaci, která obsahuje CD/DVD (např.učebnice jazyka) píšeme pole 337 dvakrát. Jednou s $a bez média a podruhé s $a počítač

$a počítač
$b c
$2 rdamedia

Příklad pole 337 pro publikaci / audioknihu na cd:
$a audio
$b s
$2 rdamedia

338 (O) ## $a svazek TYP NOSIČE: svazek.
$b nc
$2 rdacarrier
Příklad pole 338 pro titul, který je e-knihou na internetu:

$a online zdroj
$b cr
$2 rdacarrier

Příklad pole 338 pro audioknihu na cd:
$a audiodisk
$b sd
$2 rdacarrier

490 (O) 1# $a Edice Spirála ÚDAJE O EDICI - název edice

Pokud vyplňuju pole 490, musím vyplnit také pole 830. Pole 490 je popisný údaj o edici. Pole 830 je selekční údaj o edici. Někdy se tyto údaje liší, někdy je popisný i selekčný údaj o edici stejný.

Indikátory:
 • 1 - vytvářím vedlejší záhlaví 830
 • # - nedefinován
Kompletní popis indentifikátorů a interpunkce:
 • $3 - bližší určení dokumentu (N) - např. od kterého roku titul vychází v dané edici. Pokud tuto informaci titul neobsahuje, $3 se vynechá a píše se od $a.
 • :$a - údaj o edici (O) - název edice
 • ,$x - mezinárodní standardní číslo (O) - ISSN edice
 • _;$v - označení svazku (O) - kolikátý svazek/díl/pořadí
 • .$a - pokud je pořeba $a opakovat, je na konci předchozího pole tečka.
 • _=_$a - rovnítko s oboustrannou mezerou před druhým výskytem $a se píše, pokud potřebujeme zmínit souběžný název edice.
500 (O) ## $a Popsáno podle šestého dotisku z roku 2006 Text všeobecné poznámky. Sem se píše cokoliv, co je podle vás důležité zmínit.
700 (O) 1# $a Danielson, Dennis Vedlejší záhlaví pro osobní jména - doplněk k poli 100.

Indikátory jsou stejné jako v poli 100.

$4 edt kód role (autor=aut; výtvarník/designer=dsr; autor úvodu=aui; editor=edt; překladatel=trl; vypravěč(audioknihy)=nrt; atd)
710 (O) 2# $a (N) Univerzita Palackého. Vedlejší záhlaví pro korporaci - doplněk k poli 110.

Indikátory jsou ty samé jako v poly 110.
Podpole a je neopakovatelné. Pokud je potřeba vypsat více korporací, opakuje se celé pole 710.

$b (O) Filozofická fakulta Podřízená složka.


Interpunkce:
Pokud za $a následuje $b, na konci $a se píše tečka. Pokud za $b následuje další $b, na konci předchozího $b se píše tečka.

Příklad: pokud je "autorem" Ministersvo kultury ČR, píše se to nasledovně:
 • 710 1# $a Česko. $b Ministerstvo kultury
 • indikátor je 1 protože se jedná o jméno jurisdikce, nikoliv o jméno v přímém pořadí.
Příklad: chceme zapsat knihovnu FF UK:
 • 710 2# $a Univerzita Karlova. $b Fiozofická fakulta. $b Knihovna
 • $b opakujeme tolikrát, kolikrát je zapotřebí. Je potřeba zachovat hierarchii.
711 (O) 2# $a Vedlejší záhlaví pro jméno akce - doplněk k poli 111.

Indikátory a interpunkce jsou stejné jako v poli 111.

Poznámka: pole 700 12 $a, 710 22 $a, 711 22 $a (tedy zápis záhlaví typu Autor/Název), a pole 730 a 740 se využívají jenom u přítisků (tedy pokud jsou dvě díla bez společného názvu v jednom svazku).
830 (O) #0 $a Spirála (Československý spisovatel) Vedlejší záhlaví pro edici - unifikovaný název edice. Pokud vyplňuju pole 490, musím vyplnit také pole 830. Pole 490 je popisný údaj o edici. Pole 830 je selekční údaj o edici. Někdy se tyto údaje liší, někdy je popisný i selekčný údaj o edici stejný.


V tomto poli se edice správně píše nasledovně: "Edice (nakladatel)". Pokud je nakladatel edice jasný z návu edice, např: Cambridge companions to culture, píše se jenom "Edice" (nakladatel je "Cambridge", je to z názvu jasné).

Všechna pole 7-- a 8-- obsahují unifikované názvy, jsou to pole selekční, tzn. je podle nich v katalogu možné vyhledávat.

[2] [1] [3] [4] [5]


Klávesové zkratky

Znak Windows Mac
$ pravý alt + ů option + 4
# pravý alt + x option + 3
& pravý alt + c option +
[ pravý alt + f
] pravý alt + g
© levý alt + 0169 option + G
ß pravý alt + § option + S
ä pravý alt + 0228 option + U
ö pravý alt + 0246 option + O

[6][7]

Po

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. KATALOGIZACE PODLE RDA VE FORMÁTU MARC 21: tištěné a elektronické monografie : katalogizace na úrovni minimálního/doporučeného záznamu [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
 2. LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍKOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIBYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21: tištěné a elektronické monografie : katalogizace na úrovni minimálního záznamu (verze leden 2016). Praha: [Národní knihovna], 2016.
 3. Typ obsahu – seznam termínů a kódů RDA [online]. In: . [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/typ-obsahu-pole336-1
 4. Typ média – seznam termínů a kódů RDA [online]. In: . [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/typ-media_pole-337
 5. Typ nosiče – seznam termínů a kódů RDA [online]. In: . [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/typ-nosice-pole338-1
 6. Speciální znaky v počítači - jak je napsat a kde je najít. Femmes [online]. [cit. 2023-04-03]. Dostupné z:https://femmes.cz/specialni-znaky-v-pocitaci-jak-je-napsat-a-kde-je-najit/
 7. Klávesové zkratky / Speciální znaky. Česká klávesnice [online]. [cit. 2016-12-18]. Dostupné z: http://www.ceskaklavesnice.cz/zkratky

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Identifikační popis, RDA, MARC 21