William Stern

William SternPersonologický přístup k osobnosti

Život

 • Německý psycholog a filozof začínal svou odbornou činnost u Ebbinghause na Berlíské univerzitě
 • Působil na katedře psychologie v Hamburku
 • Průkopník v oblasti diferenciální psychologie
 • S Münsterbergem rozvinul pojem psychotechniky a zabýval se testovcími metodami
 • Zavedl pojem inteligenční kvocient
 • Emigroval do Holandska před nastupujícím fašismem a následně do USA kde umírá

Teorie – personologický přístup k osobnosti

 • Obrátil pozornost psychologů na kategorii osobnosti, jako na zvláštní systém, který nelze redukovat na sumu životních projevů jedince či zúžit na zpracování vlivů z vnějšího prostředí
 • Je třeba ho pojímat a chápat v komplexu aktivního vztahu osobnosti s vnějším světem
 • Hlavní myšlenky
 • Osobnost v sobě obsahuje možnosti, tendence, dispozice a předpoklady jednat určitým, pro daného jedince příznačným způsobem
 • Stálé vlastnosti, které jsou jí vlastní od začátku
 • Vytvářejí rámec vlastního sebeurčení
 • Osobnost má svou hlubinnou stavbu
 • Vrchní vrstvy jsou obráceny ke světu, hlubinné vrstvy tvoří její specifickou svéráznost
 • Hlubinné vrstvy lze studovat pouze pomocí polysymptomatiky
 • Osobnost vystupuje jako teleologický počátek
 • Dispozice, afekty, fenomény osobnosti jsou psychofyziologicky neutrální
 • Osobnost není pasivní, ale je tvůrce a regulátor psychofyzických událostí
 • Psychologii osobnosti vnímá jako novou, rozhodující orientaci celé psychologické vědy jak v teorii tak praxi
 • Svůj přístup k osobnosti realizoval ve výzkumech individuálních rozdílů

Základní znaky osobnosti

 • Substancialita „mnohojednotnost“
 • Osobnost je celostní substancí (unitas multiplex), která sestává z vydělitelných částí, ale není jejich prostým souhrnem
 • Obsahuje možnosti, tendence, a předpoklady jednat určitým způsobem
 • Dispozice jsou nejdřív mnohoznačně neurčité, ale díky konvergenci se světem se postupně stále rozvíjejí a stávají se jednoznačnými
 • Osobnost je plastická, ale tato plastičnost má své meze
 • I přes veškeré změny zůstává osobnost sebou samou
 • Kauzalita, interakční cílesměrnost
 • Bytí a činnost jsou navzájem nerozlučně spjaty
 • Osobnost existuje protože jedná, a působí, protože existuje
 • Causa finalis – neustálé směřování osobnosti k cíli
 • Teorie konvergence – vzájemné působení světa a cílově zaměřené osobnosti
 • Osobnost je jako jednotný celek podmínkou existování a fungování psychiky
 • Psychické má fragmentární povahu a nabývá smysl jen díky začleněnosti do osobnosti
 • Vědeckým předpokladem psychologie jako vědy je věda o osobnosti
 • Individualita, zvláštnost osobnosti jako Já
 • Osobnost je vůči světu i jiným osobám jasně ohraničena – vydělena jako specifická individualita
 • Každá osoba je vnitřně nerozdělitelným a od vnějšku odděleným individuem
 • Hlavním aktem osobnosti, který v ní utváří psychické, je proces zvnitřpování
 • Konvergence – vytváří a mění životní procesy
 • Konflikt – probouzí prožitky
 • Ve vědomí se neodráží celý život, ale jen ty jeho stránky, které jsou spojeny s životním bojem

Souhrnný model „dimenzí osobnosti“

 • Výklad podstaty, projevů, utváření a rozvíjení osobnosti v dialogu se světem
 • Integruje ho do souhrnného modelu dimenzí osobnosti
 • Dimenze:
 • Prostorové (prostor vnitřní i vnější)
 • Rozprostranění v čase (minulost – přítomnost – budoucnost)
 • Základním stavem osobnosti je její současnost
 • Neutrální vůči času i prostoru
 • Aktualizované prostorové a časové dimenze tvoří individuální „životní prostor“
 • Tím se do osobní současnosti promítají osobně ztvárněné konkrétní životní události
 • Život osobnosti se vyvíjí od původního stavu neurčitosti a difúznosti ke stále výraznější a obsahově bohatší strukturovanosti


 • Sternova koncepce osobnosti je příliš spekulativní
 • Některé z jeho myšlenek jsou ale aktuální dodnes
 • Teorie konvergence
 • Pohlížení na osobnost v interakci s podmínkami existence
 • Teze o nutnosti pojímat subjekt v jeho celosti a poznávat ho na zkladě jeho vlastní životní historie
 • Úsilí organicky ve výzkumu spojovat hlediska nomotetická (směřující k obecné zákonitosti) s hledisky idiografikými (snaha proniknout do jednotlivých případů)