Kvalitativní a kvantitativní výzkumy na podporu služeb knihoven, doloženo případovými studiemi.

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


Výzkumné metody - metody:

Kvantitativní výzkumy

Cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz. - ptáme se: co? jak? kolik? - deduktivní (postupuje od obecných soudů k jednotlivostem) - testování teorií, hypotéz - strukturované, standardizované metody (dotazník) - velký výzkumný vzorek - matematické, statistické zpracování - generalizace je možná - příklady: - analýzy návštěvnosti - frekvence půjčování - určování míry spokojenosti uživatelů

Kvalitativní výzkumy

- cílem hlubší porozumění zkoumané skutečnosti - vytváření nových hypotéz, nového porozumění, nové teorie - ptáme se: proč? - induktivní (postupujeme od jednotlivostí k obecným soudům) - vytváření teorií - rozhovor, pozorování - menší výzkumný vzorek - vyčerpávající informace o případu - těsný a dlouhodobý kontakt - kódování - generalizace je nemožná - příklady: - Proč lidé (ne)chodí do knihovny? - Jak se v ní chovají a jaký význam pro ně knihovna má?

Pozorování

Jde o cílevedomé, soustavné a plánovité vnímáníjevu a procesu, které smeruje k odhalenípodstatných souvislostí a vztahu sledované skutecnosti. Diagnostické pozorování má presnevymezený objekt, je vedeno urcitou myšlenkou a zamereno k urcitému cíli. Je presneorganizováno, probíhá podle stanoveného plánu a pozorované jevy a procesy jsou presneregistrovány. Záver pozorování tvorí analýza výsledku pozorování. Pozorovánílze rozdelit podle vztahu k objektu pozorování na prímé aneprímé a podle délky pozorování na krátkodobé a dlouhodobé. [1]

- příklad: pozoruji, jak lidé vyhledávají v katalogu a kde mají problémy

Odkazy

Reference

  1. FRIEDMANN, Zdeněk. Úvod do pedagogické diagnostiky. Inkluzivní škola [online]. [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/pedag_diagnostika_0.pdf

Doporučená literatura

  • CRESWELL, John W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. ISBN 0-7619-2441-8.
  • JENSEN, Klaus, ed. A Handbook of media and communication research: qualitative and quantitative methodologies. London: Routledge, 2002. ISBN 978-0-415-22514-4.
  • SILVERMAN, David. Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, text and interaction. 3rd ed., repr. 2007. London: Sage, 2006. ISBN 1-4129-2245-3.

Související články

Typy výzkumu v informační vědě
Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
Výzkumné metody
Experiment

Klíčová slova

výzkum, dotazování, služby knihoven, případová studie, kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum