Pedagogická a školní psychologie - vybrané otázky

Verze z 21. 3. 2020, 02:22, kterou vytvořil Petr.Kosik (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Otázka
1. Výzkumné metody pedagogické psychologie
2. Specifika psychologické diagnostiky pro pedagogickou a školní praxi
3. Alternativní přístupy k psychodiagnostice v pedagogické a školní psychologii (včetně dynamické diagnostiky a adaptivního testování)
4. Diagnostika výchovných a vyučovacích stylů
5. Diagnostika kognitivních a učebních stylů
6. Diagnostika školní zralosti
7. Diagnostika specifických poruch učení
8. Diagnostika specifických poruch chování
9. Diagnostika ADHD
10. Diagnostika školní třídy a diagnostika sociálního klimatu ve třídě
11. Psychické stavy při učení a vyučování, jejich vznik a působení a možnosti regulace (ve smyslu stavů a procesů na úrovni emocí, motivace a vědomí)
12. Učební styly žáků
13. Psychologické aspekty problémového, skupinového a kooperativního vyučování
14. Působení učitele na vývoj a rozvoj dítěte
15. Edukační styly – vyučovací styly
16. Osobnost učitele a jeho profesní kompetence
17. Vrstevnické skupiny a jejich role ve vývoji a rozvoji dítěte
18. Význam hry a zájmové činnosti pro rozvoj dítěte
19. Psychologické aspekty výchovných prostředků (včetně tématu odměn a trestů ve výchově, přesvědčování a působení příkladem ve výchově)
20. Autoregulační procesy a sebevýchova
21. Morální vývoj lidského jedince a role působení výchovných činitelů
22. Školní poradenská psychologie a pedagogicko-psychologické poradenství (vymezení předmětu a metod disciplín a jejich postavení vůči dalším oblastem psychologického poradenství)
23. Hlavní okruh činnosti poradenského psychologa ve školských poradenských zařízeních (tj. v PPP a SPC; včetně legislativního vymezení práce těchto zařízení)
24. Školský poradenský systém v ČR
25. Příprava dítěte předškolního věku pro nástup do školy (z pohledu rodičů)
26. Práce psychologa s dětmi předškolního věku a s žáky prvních ročníků základní školy (z pohledu odborníka)
27. Učební a výukové problémy žáků (včetně možností psychologické intervence pro jejich řešení)
28. Psychologická problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
29. Výchovné problémy žáků (včetně možností psychologické intervence pro jejich řešení)
30. Možnosti psychologické intervence pro žáky s ADHD
31. Psychologické aspekty segregace, integrace a inkluze
32. Specifika a metody poradenské práce u zdravotně a sociálně znevýhodněných
33. Psychologické aspekty přechodu žáků ze základní na střední školu
34. Kariérové poradenství – teoretické přístupy a historický vývoj
35. Podmínky adekvátního poradenského vztahu a optimální vedení poradenského rozhovoru
36. Profesní kompetence poradenského psychologa
37. Etické aspekty práce pedagogického a školního psychologa
38. Etické standardy tvorby a použití psychodiagnostických metod v pedagogické oblasti
39. Dějiny pedagogické psychologie
40. Dějiny školní psychologie
41. Hlavní okruh činnosti školního psychologa na školním poradenském pracovišti (včetně legislativního vymezení jeho práce)
42. Školní psycholog v systému školy
43. Osobní problémy žáků zasahující do vyučovacího procesu (včetně možností psychologické intervence pro jejich řešení)
44. Specifika a metody psychologické práce se školní třídou (specifika psychologické (diagnostické a intervenční) práce se školní třídou proti práci s jinými sociálními skupinami (např. pracovním týmem, terapeutickou skupinou, rodinou), základní přehled metod pro diagnostiku školní třídy a základní přehled intervencí a intervenčních programů uplatnitelných při práci se školní třídou)
45. Preventivní programy práce se školní třídou (druhy prevence; specifická prevence pro konkrétní formy rizikového chování - např. záškoláctví, užívání návykových látek, kyberšikana apod.)
46. Programy na podporu vrstevnických vztahů ve školní třídě (nespecifická prevence + programy kultivující dovednosti pro život - např. programy orientované na sociálně-emocční učení, programy vycházející z rámce pozitivní psychologie)
47. Krizová intervence v kontextu třídy a školy
48. Specifika a metody poradenské práce psychologa s učiteli
49. Metodická podpora, supervize a intervize práce učitelů
50. Šikana ve školní třídě - vymezení a diagnostika
51. Šikana ve školní třídě - možnosti psychologické intervence
52. Resilientní školní třídy (vymezení specifik tříd schopných konstruktivně a efektivně pracovat s výzvami a stresory, intervence pro rozvoj resilience tříd)
53. Psychologické aspekty problematiky zdravé školy
54. Psychologické aspekty managementu a vedení školní třídy
55. Vnímaná akademická účinnost (včetně možností psychologické intervence pro její zvyšování)
56. Působení rodiče a rodiny na vývoj a rozvoj dítěte
57. Významný dospělý a jeho role ve vývoji a rozvoji dítěte
58. Metody rozvíjení tvořivosti
59. Možnosti psychologické intervence pro zvyšování motivace k učení
60. Možnosti psychologické intervence z hlediska pozitivního ovlivňování edukačních stylů

Doporučená literatura

Zdroje dostupné v češtině

 • Braun, R., Marková, D., Nováčková, J. (2014), Praktikum školní psychologie. Praha: Portál.
 • Čáp, J. (1993 či 1996). Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum.
 • Čáp, J. (1996). Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV.
 • Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 • Čapek, R. (2014). Odměny a tresty ve školní praxi. Praha: Grada.
 • Čapek, R. (2010). Třídní klima a školní klima. Praha: Grada.
 • Carter, Ch.R. (2014). Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole. Praha: Portál.
 • Efektivní učení ve škole. (2005). Praha: Portál.
 • Fischer, R. (2004). Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál.
 • Fontana, D. (1996 či 2003). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
 • Hájková, V., Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: Grada.
 • Jošt, J. (2011). Čtení a dyslexie. Praha: Grada.
 • Jošt, J. (2011). Čtení a dyslexie. Praha: Grada.
 • Kyriacou, Ch. (1996). Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál.
 • Kyriacou, Ch. (2005). Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál.
 • Matějček, Z. (1991). Praxe dětského psychologického poradenství. Praha: SPN.
 • Mertin, V. (2013). Výchova bez trestů. Praha: Wolters Kluwer.
 • Mertin, V., Krejčová L. a kol. (2013): Problémy s chováním ve škole. Praha, Wolters Kluwer.
 • Mertin, V., Krejčová L. a kol. (2019): Výchovné poradenství. (3. vydání) Praha, Wolters Kluwer.
 • Mertin, V., Krejčová, L. (eds.) (2016). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer.
 • Pelletier, E. (2014). Porucha pozornosti bez hyperaktivity. Praha: Portál.
 • Říčan, P., Krejčířová, D. a kol. (1997). Dětská klinická psychologie (3. vyd.). Praha: Grada
 • Sternberg, R. (2002 či 2009). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.
 • Stuchlíková, I. a kol. (2005). Zvládání emočních problémů školáků. Praha: Portál. (2014).
 • Svoboda, M. (Ed.), Krejčířová, D., & Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
 • Štech, S., Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M., Klégrová, J. (2008): Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum.
 • Zikl, P. (2011). Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole. Praha: Grada.

Zdroje dostupné v angličtině

 • Long, M. (2000). The education of psychology. Routledge Falmer.
 • Sternberg, R. J., Williams, W. M. (2002). Educational psychology. Boston: Allyn and Bacon.
 • Doll, B., Zucker, S., Brehn, K. (2004). Resilient Classrooms : Creating Healthy Environments for Learning. New York, London: The Guilford Press.