Popište nejdůležitější citační rejstříky a uveďte, jakým způsobem se hodnotí věda a výzkum v ČR

Citační rejstřík (též citační index) je databázový nástroj citační analýzy. Je to sekundární informační pramen. Jeho cílem je mapování vědy, prestiže autorů, časopisů, pracovišť, oborů, atd. Jedná se o seznam publikovaných článku opatřený výčtem jejich citací v daném časovém období. Citační rejstřík má formu periodického sekundárního dokumentu nebo bibliografické databáze.

Web of Science (WOS)

 • Založen v roce 1958 Eugenem Garfieldem.
 • Je soubor citačních rejstříků vytvářených organizací Thomson Reuters.
 • Pouze velmi prestižní informační zdroje (excerpční základna je 16 000 indexovaných časopisů). Na základě citačních analýz článků z těchto časopisů se sestavuje Impact Factor (citační indikátor).
 • Přes 90 miliónů záznamů.

Systém tvořen třemi nezávislými citačními indexy:

 1. Science citation index (SCI) - největší a základní součást celé databáze. Databáze převážně bibliografických informací. Zaměření na technické obory a přírodní vědy.
 2. Social science Citation Index (SSCI) - zaměření na oblast společenských věd. Indexováno 5200 titulů časopisů, knižních publikací a konferenčních sborníků.
 3. Art and Humanities Citation Index (AHCI) - zdroje z oblasti humanitních věd a umění. Články z 2300 časopisů.

Služby

Current Contents

 • Průběžné, aktuální obsahy časopisů, sborníků aj.
 • Aktuální informace o existenci článku skrze rychlou registraci záznamů, na tomto základě získání úplných textů.
 • Cílem je umožnit vědcům snadný a rychlý přístup k čerstvým informacím.
 • 7 000 časopisů a knih, registrace názvů a autorů, autorské referáty či anotace, autorská KW, adresy autorů.

Books Citation Index

 • Od roku 2011 nová služba.
 • Více než 28 000 knižních titulů mladších roku 2005.
 • Rozdělení na sekce Science a Social Sciences and Humanities.
 • Info o citovanosti knih nebylo dosud k dispozici.
 • Každý rok by mělo být přidáno 10 000 nových titulů.

InCites

 • Nástroj, který za pomoci pokročilejších indikátorů vyčísluje a hodnotí kvalitu výstupů vědecké činnosti u jednotlivých vědců či institucí.
 • Normalizované indikátory napomáhají objektivnímu vyhodnocení kvality práce v různorodých oblastech vědeckého výzkumu.

Další výstupy

 • Journal Citation Reports (JCR) – roční metrická kumulace citačních údajů obsažených v bázi WOS k získávání metrických ukazatelů jako Impact Factor, Immediacy Index, Cited Half-Life, seznamy časopisů, které daný titul citují a další seznamy periodik, které jsou daným titulem citovány, údaje o vydavatelích, celkový počet článků v daném roce, ISSN titulů atd.
 • Chem Sciences Citation Index – chemie a hraniční obory (biochemie, aplikovaná chemie, toxikologie aj.
 • BioSciences Citation Index – biologie, mikrobiologie, toxikologie, virologie, buněčná biologie, genetika
 • Clinical Medicine Citation Index – alergologie, dermatologie, neurologie, anesteziologie, imunologie aj.

Scopus

 • Citační a abstraktová bibliografická databáze.
 • Produkuje Elsevier.
 • Silnější orientace na evropské informační zdroje.
 • Velmi obsáhlý systém a zahrnuje také další databáze ve vlastnictví Elsevier (Embase, Compendex).
 • 21 000 titulů datovaných od roku 1966.
 • Počet záznamů: 55 milionů.
 • V ČR je dostupná pouze pro některé ústavy AV ČR a Českou geologickou službu.

Nástroje databáze

 • Funkce Citation Tracker - zpracovává citační přehledy jednotlivých autorů a institucí a účinně eliminuje autocitace.
 • Citační indikátory – jiné než u WOS, od roku 2010 používá SJR (SCimago Journal Rank) a SNIP.
 • Hirschův index - kvantitativní nástroj pro hodnocení kvality vědeckých článků od určitého autora.
 • Provázanost ze službou SCIRUS – vyhledávač odborné literatury.
 • Funkce Document Download Manager – lze stahovat plné texty.
 • Možnost generovat citaci přes citační manažer Quosa.
 • Obsahuje autoritní seznamy autorů a pracovišť.

Google Scholar

 • Zprostředkovává snadné vyhledávání akademických prací.
 • Z jednoho místa je možné prohledávat řadu vědních oborů a zdrojů.
 • Napomáhá identifikovat nejrelevantnější výsledky ze scény vědeckého výzkumu.

Třídění článků

 • Hlavním cílem služby Google Scholar je třídit články takovým způsobem, který by vyhovoval výzkumným pracovníkům.
 • Fulltextové vyhledávání včetně autora, publikačního zdroje ve kterém se článek objevil a kolikrát byl citován jinde.
 • Nejrelevantnější výsledky se pokaždé objeví na první stránce.

Hodnocení vědy a výzkumu v ČR

 • V ČR slouží pro zabezpečení procesu hodnocení vědy databáze RIV - rejstřík informací o výsledcích.
 • Je součástí informačního systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
 • Jsou zde shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).
 • Obsah RIV, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů je stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, zvláštními právními předpisy a provozním řádem IS VaV.
 • Přímé vyhledávání v RIV je umožněno pomocí uživatelské aplikace.
 • Informační systém pro výzkum a vývoj provozuje Rada vlády (RV) pro VaV.
 • Data shromážděná v tomto systému se využívají pro vyhodnocení efektivity financování výzkumu a vývoje.

Rada vlády pro VaV

 • Vytváří informační bázi shromažďující potřebná data o projektech, záměrech a jejich výsledcích, o výzkumných institucích, poskytovatelích a o soutěžích.
 • Vytváří podklady pro hodnocení výsledků a návazně hodnocení efektivnosti vynaložených nákladů na projekty a na instituce, hodnocení efektivnosti činnosti poskytovatelů a celkové efektivnosti financování výzkumu.
 • Vytváří návrh rozpočtu v oblasti VaV.

Druhy výsledků dle RIV

Do RIV jsou nahlašovány výsledky rozlišené do čtyřech kategorií:

I. Kategorie – Publikace

 • Článek v odborném periodiku – J (obsažený v databázi Web of Science, Scopus či ERIH, nebo v odborném recenzovaném českém časopise)
 • Odborná kniha – B
 • Kapitola v odborné knize – C
 • Článek ve sborníku – D

II. Kategorie – Patenty

 • Patent – P

III. Kategorie – Aplikované výstupy

 • Poloprovoz; ověřená technologie; odrůda; plemeno – Z
 • Užitný vzor; průmyslový vzor – F
 • Prototyp; funkční vzorek – G
 • Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem; výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy – H
 • Uplatněná certifikovaná metodika; léčebný postup; památkový postup; specializovaná mapa s odborným obsahem – N
 • Software – R
 • Výzkumná zpráva obsahující utajované informace podle zvláštního právního předpisu – V

IV. Kategorie – Ostatní výsledky

 • Audiovizuální tvorba – A
 • Uspořádání (zorganizování) konference – M
 • Uspořádání (zorganizování) workshopu – W
 • Uspořádání (zorganizování) výstavy – E
 • Ostatní výsledky – O, které nelze včlenit do žádného z výše uvedených kategorií a které vznikly v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru

Charakteristiky uvedené v databázi RIV

Obsahují tyto údaje

 • Hlavní údaje o výsledku (identifikační kód, druh výsledku, název výsledku v původním jazyce a v angličtině, rok uplatnění výsledku, rok dodání výsledku do RIV, hlavní obor předmětu výsledku, popis výsledku v původním jazyce, v českém jazyce a v angličtině).
 • Údaje o předkladateli výsledku (IČO předkladatele, název předkladatele, kód organizační jednotky předkladatele (fakulta, ústav apod.), název organizační jednotky předkladatele, nadřízený resort).

Jednotlivým druhům výsledků jsou přiřazeny body dle aktuálně platné Metodiky. Podle počtu bodů z odevzdaných a hodnocených publikací v RIV jsou přidělovány finanční prostředky na vědu a výzkum pro instituce.

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - Bodové hodnocení publikačních výsledků v roce 2014 a dalších (zdroj: www.vyzkum.cz)

Zdroje

Reference

Související články

Citační rejstřík
Bibliometrie
Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy
Informetrie

Klíčová slova

vědecká komunikace, výzkum, analýza, citace, index