Významné výzkumy v oblasti čtenářství: příklady z České republiky i ze zahraničí, interpretace výsledků

České výzkumy

České děti jako čtenáři

Výzkum České děti jako čtenáři vedený pod záštitou Knihovnického institutu Národní knihovny proběhl zatím třikrát - poprvé v roce 2013 a dále v letech 2017 a 2021, přičemž v roce 2017 proběhl pod názvem České děti a mládež jako čtenáři. Průzkum z roku 2013 byl svým zaměření, komplexností a reprezentativností prvním průzkumem tohoto typu v ČR. Velkou inspirací mu by průzkum Jak čtou české děti z roku 2003, což umožnilo v některých aspektech porovnat situaci po deseti letech. Poslední výzkum v roce 2021 přinesl jedinečnou možnost zkoumání toho, jaké dopady na dětské čtenářství má koronavirová pandemie a omezení s ní spojené. [1][2][3]

Hlavní výsledky z 2021:

 • Mezi nejčastější denní volnočasové aktivity u mladších školních dětí patří příprava do školy (71 %), hraní doma (53 %) a sledování televize (42 %). Starší děti se také často věnují sociálním sítím a hraní elektronických her. Oproti roku 2017 výrazně vzrostl počet dětí, které denně hrají elektronické hry a denně sledují videa nebo filmy na různých zařízeních. Koronavirová pandemie se promítla do zvýšené mediální konzumace dětí i mládeže.
 • Ve všech věkových kategoriích se zvýšil podíl dětí i mládeže, kteří oceňují význam čtení zejména pro vzdělání, nejvíce u kategorie 15–19 let. U nejmladších a starších školních dětí vzrostl podíl těch, kteří považují čtení za povinnost a číst knihy je nutí hlavně rodiče.
 • Přibližně třetina rodičů si myslí, že děti v tomto školním roce měly více času na čtení a prohlížení knih a že věnovali s dítětem hodně času trénování čtenářských dovedností do školy.
 • Významná část dětí i dospívajících se při výběru knih ke čtení v době pandemie obracela k domácím knihovnám. Také knihy získávali jako dárky. Třetím nejčastějším způsobem získávání knih v době pandemie byl nákup tištěných knih na internetu.
 • Dvě třetiny starších dětí před pandemií navštěvovaly veřejné knihovny. Pandemie výrazným způsobem ovlivnila využívání služeb veřejných knihoven, více než polovině respondentů omezení vadila.[3]

Jak čtou české děti

Výzkum Jak čtou české děti byl uskutečněn za spolupráce firem Investorsko inženýrská a.s. a Gabal, Analysis & Consulting. Sběr vzorků pro výzkum proběhl v roce 2002 s využitím standardizovaných papírových dotazníků a asistence tazatele v domácnostech respondentů, přičemž byly získány odpovědi od 1092 respondentů. Mezi předměty zájmu výzkumu patřily čtenářské zájmy a návyky dětí ve věku 10 – 14 let, význam školy a rodiny v životě malých čtenářů, vliv médií na vztah dítěte ke knize a také role knihoven v podpoře dětského čtenářství. Důležitým novým poznatkem, který tento výzkum přinesl, byl pohled na čtenářství dětí skrze rodinu, ne školu.

Hlavní výsledky:

 • Přibližně polovinu českých dětí lze označit za čtenáře (čtou alespoň 1-2krát týdně) a přibližně polovinu také čtení baví (není to pro ně jen povinnost).
 • Děti mají čtení spojeno s dalšími volnočasovými aktivitami. Strukturované a na dítě a jeho vzdělání komunikačně zaměřené rodinné prostředí, které dítě stimuluje ve volném čase k řadě činností, má pozitivní vliv i na jeho čtenářství. Kvalitní čtenářské zázemí v rodině, celkové rodinné klima z hlediska komunikace a společného trávení času pozitivně stimuluje intenzitu čtení dítěte. Rozhodující jsou také socioekonomické charakteristiky rodiny (vyšší vzdělání rodičů, jejich postavení v zaměstnání, vyšší příjem). Rodina je pro čtení přibližně dvojnásobně významnější než škola.
 • Škola je druhým partnerem hrajícím důležitou roli při utváření čtenářských návyků dětí. Práce s četbou v hodinách, domácí úkoly a následné zúročení samostatné četby při výuce dítě ve čtenářství motivují. Podpora čtenářství se škole vyplácí tím, že prostřednictvím četby a jejím zhodnocením si děti zlepšují vztah ke škole a výuce. Dětské čtenáře většinou škola baví a mívají dobré známky.
 • Čtení ve volném čase dětí konkuruje televize a počítač. Televizi sleduje naprostá většina dětí, dvě třetiny používají alespoň jednou týdně počítač. Čtenáře najdeme častěji v rodinách, kde je čas u televize regulován nebo je dítě motivováno k jiným aktivitám. Riziko, že dítě nečte, stoupá v případě, že má televizi ve svém pokoji a sledování není nijak omezeno. Práce s počítačem a čtení se navzájem pozitivně ovlivňují.
 • Naprostá většina dětí má možnost navštěvovat veřejnou knihovnou. Alespoň jednou ji využilo 65 % dětí a 48 % dětí ji používá běžně. Knihovny jim slouží především k půjčování knih. Ve spolupráci se školou mají knihovny možnost sehrát roli v získávání dítěte pro četbu, nalákat ho aktivnějším přístupem nebo dalšími médii.[1][4]

Výzkumy Jiřího Trávníčka

Jiří Trávníček je autorem množství výzkumů (a knižních publikací jejich výsledků) z oblasti čtenářství primárně u dospělých v rámci České republiky.

 • 2008 - Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize
 • 2011 - Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010)
 • 2013 - Překnížkováno: Co čteme a kupujeme
 • 2013 - Knihy a jejich lidé: Čtenářské životopisy
 • 2014 - Knihy kupovati... Dějiny knižního trhu v českých zemích
 • 2017 - Česká čtenářská republika
 • 2019 - Rodina, škola, knihovna - Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018)[5]

Zahraniční výzkumy

Kids & Reading Family Report

Kids & Reading Family Report je výzkum vydavatelství Scholastic a společnosti Harrison Group, který probíhá v USA na národní úrovni každé dva roky již od roku 2006. V roce 2015 proběhl výzkum poprvé mezinárodně se zapojením Spojeného království, následováno v roce 2016 zapojením Austrálie a Indie a v roce 2017 Kanady. Poslední výsledky jsou aktuálně dostupně ze sedmé edice výzkumu, který proběhl v roce 2018. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 678 rodičů dětí ve věku 0-5, 1,040 rodičů dětí ve věku 6-17 a jedno jejich dítě ve věku 6-17.[6]

Hlavní výsledky z 2018:

 • Tři kritické hodnoty vztahu dětí ke čtení zůstávají poměrně stejné již od roku 2010 - přibližně polovina dětí ráda čte pro zábavu, přibližně polovina souhlasí, že čtení knih pro zábavu je důležité a 31 % čte knihy pro zábavu 5-7x týdně, 41 % 1-4x týdně a 28 % méně než 1x týdně. Přesto byl ve výzkumu zaznamenán pokles častých čtenářů a nárůst málo častých čtenářů.
 • Každá edice výzkumu odhalila pokles s rostoucím věkem dětí, který začíná od 9 let.
 • Tímto poklesem děti přichází o výhody, které čtení knih přináší - pomáhá jim porozumět světu, dostat se skrz těžké časy nebo usnadnění komunikace a porozumění aktuálním událostem.
 • Za poslední dva roky se zvýšily nároky na výběr knihy jak u dětí, tak u rodičů.
 • Přibližně polovina dětí a rodičů si přeje větší diverzitu reprezentace různých kultur, zvyků, náboženství nebo celkově různých životních situací v dětské literatuře, a ještě větší podíl si myslí, že je tato diverzita důležitá.
 • Častí čtenáři pochází z prostředí, kde jsou podporování ke čtení rodinou, přátel, učiteli a školními knihovníky, mívají doma více knih a jsou obklopeni dalšími čtenáři.
 • Za všechny ročníky výzkumu zůstává konzistentní to, že oblíbená kniha naprosté většiny dětí je ta, kterou si samy vybraly.[7]

Parents, Children, Libraries, and Reading

Výzkum Parents, Children, Libraries, and Reading proběhl v říjnu a listopadu 2012 v USA pod záštitou Pew Research Center v rámci projektu Internet & American Life project. Sběr vzorku probíhal skrz telefonické rozhovory (na mobilních telefonech i pevných linkách). Zúčastnilo se 2525 Američanů starších 18 let, z nichž 584 byli rodiče dětí do 18 let. Cílem výzkumu bylo zkoumání vztahů rodičů a děti k veřejným knihovnám.

Hlavní výsledky:

 • Naprostá většina (94 %) rodičů říká, že jsou knihovny pro jejich děti důležité, 79 % by je dokonce označilo za velmi důležité.
 • Jako důvody, proč chtějí, aby jejich děti měli přístup ke knihovnám, uvádí rodiče, že knihovny pomáhají rozvíjet v dětech lásku ke čtení a knihám (84 %), zpřístupňují jejich dětem zdroje a informace, ke kterým nemají přístup doma (81 %) a že jsou bezpečným místem pro děti (79 %).
 • Jako důležitou funkci knihovny vnímají rodiče doprovodné programy a lekce pro děti a mládež.
 • Z dotazovaných 70 % odpovědělo, že v posledních 12 měsících navštívili veřejnou knihovnu a 55 % dětí ze zúčastněných rodin má svou průkazku do knihovny. Ty děti, které knihovny navštěvují, si tam půjčují knihy (88 %), dělají domácí úkoly (55%), půjčují CD a DVD (46 %), chodí na akce knihoven (46 %), používají internet (37 %), setkávají se s přáteli (37 %), nebo chodí do klubů a programů sponzorovaných knihovnami (32 %).
 • Zajímavé poznatky byly také objeveny u samotných dospělých - je u nich větší pravděpodobnost, že budou využívat služby knihoven a mít zájem o jejich rozšíření, pokud jsou rodiči. Že je pro jejich děti veřejná knihovna důležitá, vnímají více matky než otcové. Větší důležitost také knihovnám přikládají rodiny s nižšími příjmy.[1][8]


Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 PRÁZOVÁ, Irena, Kateřina HOMOLOVÁ, Hana LANDOVÁ a Vít RICHTER. České děti jako čtenáři. Brno: Host ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2014, 135 stran : grafická znázornění ; 23 cm. ISBN 978-80-7491-492-8.
 2. FRIEDLANDEROVÁ, Hana, Irena PRÁZOVÁ, Hana LANDOVÁ a Vít RICHTER. České děti a mládež jako čtenáři 2017. Brno: Host, 2018, 150 stran : ilustrace (převážně barevné), grafická znázornění, formuláře ; 23 cm. ISBN 978-80-7577-804-8.
 3. 3,0 3,1 Národní knihovna: České děti a mládež jako čtenáři v roce 2021, ©2022. Nielsen Admosphere [online]. 26.11.2021 [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://www.nielsen-admosphere.cz/news/narodni-knihovna-ceske-deti-a-mladez-jako-ctenari-v-roce-2021
 4. Jak čtou české děti?: Stručná zpráva o výsledcích analýzy. GAC.cz [online]. [cit. 2022-02-16]. Dostupné z: https://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_CTEN_jak_ctou_ceske_deti_strucna_zprava.pdf?langSEO=documents&parentSEO=nase_prace_vystupy&midSEO=GAC_CTEN_jak_ctou_ceske_deti_strucna_zprava.pdf
 5. Jiří Trávníček, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Tr%C3%A1vn%C3%AD%C4%8Dek
 6. Kids & Reading Family Report, ©2019. Scholastic [online]. [cit. 2022-02-17]. Dostupné z: https://www.scholastic.com/readingreport/home.html
 7. Kids & Family Reading Report™. 7th Edition. Finding Their Story, ©2019. Scholastic Inc. [online]. [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED594490.pdf
 8. ZICKUHR, Kathryn, Lee RAINIE a Kristen PURCELL, ©2022. Parents, Children, Libraries, and Reading. Pew Research Center [online]. May 1, 2013 [cit. 2022-02-16]. Dostupné z: https://www.pewresearch.org/internet/2013/05/01/parents-children-libraries-and-reading-3/

Související články

Čtenářské výzkumy
Podpora dětského čtenářství
Služby knihoven pro dětské čtenáře, typologie a projekty
Čtení a čtenářské dovednosti

Klíčová slova

čtení, čtenářství, výzkumy, dětské čtenářství, knihovny, Jiří Trávníček