Bibliographia medica Čechoslovaca

Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) je národní bibliografie pro odvětví lékařství a zdravotnictví. Producentem BMČ je Národní lékařská knihovna.[1] BMČ zpracovává (excerpuje) veškerou oborovou produkci (časopisy, noviny, monografie, sborníky) vydanou na území ČR a dále práce českých autorů vydaných v zahraničí a zahraniční tituly, jejichž redakce má zastoupení v ČR.[2]

Historie

BMČ byla nejprve publikována v tištěné podobě. První vydání z roku 1949 excerpovalo cca 51 odborných českých a slovenských časopisů, celkem obsahovalo téměř 2500 záznamů článků a monografií vydaných v roce 1947. Vydáváním bylo pověřeno Zdravotnické dokumentační středisko (ZDS), předchůdce NLK. Bibliografie vznikala pod vedením Karla Růžičky, ředitele ZDS, a MUDr. Svetozára Nevole, docenta psychiatrie na Lékařské fakultě v Praze.[3]

Zpočátku BMČ vychází s roční periodicitou. Aby bylo možné využití i pro hledání aktuálních informací, nikoliv jen retrospektivně, v roce 1973 začíná vycházet čtvrtletně a od roku 1975 1x měsíčně.[3]

Původně byly záznamy řazeny podle Mezinárodního desetinného třídění (MDT), které bylo ovšem pro koncové uživatele složité a nevhodné pro použití v lékařství. Proto se od roku 1977 postupně přechází na věcné zpracování dle Medical Subject Headings (MeSH). Přechod byl dokončen roku 1994.[4] Součástí tištěného vydání byl i autorský rejstřík a předmětový rejstřík.[3]

Zásadní zlom nastává v roce 1978, kdy je zahájeno automatizované zpracování s využitím počítačů a s ním i elektronické vydání na disketách,[3] jiný zdroj uvádí počátek již v roce 1977.[5] V roce 1996 vychází BMČ poprvé na optickém nosiči jako CD-ROM BiblioMedica ve spolupráci s firmou Albertina icome.[4] Poslední krok na cestě do plně digitálního světa nastává v roce 1999, kdy je pro koncové uživatele BMČ zpřístupněna online, nejprve systému Aleph, později v portálu Medvik.[3]

Sedm let po rozdělení Československa začíná roku 2000 vycházet samostatná slovenská lékařská bibliografie Bibliographia medica Slovaca, tím končí excerpce slovenských titulů.[4] V témže roce je ukončeno vydávání tištěné edice.[3]

Zajímavost: Ročníky 1953-55 a 1968 nebyly nikdy vydány a zůstaly pouze ve formě lístkové kartotéky.[3]

Milníky v historii BMČ

 • 1949 první vydání
 • 1973 vychází čtvrtletně
 • 1975 vychází měsíčně
 • 1977 přechod na MeSH
 • 1978 přechod na počítačové zpracování
 • 1996 vychází první CD-ROM BiblioMedica
 • 1999 BMČ je online
 • 2000 ukončení excerpce slovenských titulů
 • 2000 ukončení vydávání tištěné edice

Současnost

Počet záznamů

Druh záznamu Počet
Analytická úroveň 795 536
Monografická úroveň 57 680
Seriálová úroveň 2 066
Celkem 855 282

Stav k roku 2015[2]


Obsah databáze

Od roku 2010[3][4] (jiný zdroj 2006[2]) jsou data rozdělena do dvou databází podle úrovně zpracování:

 • Bibliomedica – analytická úroveň zpracování. Popis jednotlivých článků, abstrakt, kapitol.
 • Medvik – monografická a seriálová úroveň zpracování. Popisuje knihu či časopis jako celek.

Zpracování není omezeno rokem vydání ani formou (tištěné i elektronické dokumenty).[2]

Články

Analytická úroveň zpracování. Použity jsou pouze odborné zdroje z oboru lékařství a zdravotnictví. V analytické úrovni jsou zpracovány tyto zdroje:[2]

Zpracovávají se pouze dokumenty vydané na území ČR (do roku 2000 i SR) a bohemika (díla českých autorů vydaná v zahraničí).[2]

Záznam obsahuje název článku, název článku v původním jazyce1), jména všech autorů včetně afiliace, abstrakt v češtině / slovenštině / angličtině2), deskriptory MeSH3), klíčová slova, odkaz do plného textu, identifikaci zdroje (název, rok vydání, ročník, číslo, strany), jazyk dokumentu a zemi vydání.[4] V relevantních případech je připojen identifikátor projektu IGA MZ ČR.[2]

1) Pokud je relevantní a lze získat. 2) Pokud je k dispozici a lze snadno převzít. 3) Mimo abstrakt.

Monografie

Použity jsou zdroje na odborné i populární úrovni neperiodického charakteru:[2]

K záznamu se připojují skeny obálek a obsahů, dále je doplněn abstrakt (pokud je dostupný).[2]

Seriály

Použity jsou zdroje na odborné i populární úrovni periodického charakteru:[2]

Elektronická verze periodika nemá samostatný záznam - ISSN online verze je jen další výskyt ISSN s poznámkou.[2]

K záznamu se připojuje odkaz na webovou stránku časopisu a sken obálky.[2]

Postup zpracování

Způsob zpracování se liší podle druhu dokumentu:[2]

články monografie periodika
použitý formát MARC 21 MARC 21 MARC 21
katalogizační pravidla částečně vychází z AACR2 a RDA AACR2, od dubna 2015 RDA AACR2, od dubna 2015 RDA
věcné zpracování metodika Medline, deskriptory MeSH1) deskriptory MeSH, Obory NLK a Konspekt deskriptory MeSH, Obory NLK a Konspekt
retrokonverze zbývá zpracovat ročníky 1957, 1959, 1966 dokončená dokončená

1) Mimo abstrakt

Plné texty

Od roku 2006 je součástí záznamu i odkaz plného textu (pokud je k dispozici). Část titulů je přístupná v tzv. digitální knihovně NLK - tato služba je nakladatelům poskytována zdarma. V roce 2013 to bylo 70 titulů odborných periodik.[4]

Počet plných textů v roce 2013 dle[4]:

Počet záznamů Články Monografie
odkaz 55000 32
digitální knihovna NLK 45000 1 083

Použití

Databáze BMČ je přístupná online v portálu Medvik. Dále NLK vydává ve spolupráci s AiP Beroun čtvrtletně DVD BiblioMedica, obsahující jak samotnou databázi, tak vyhledávací aplikaci.

Vyhledávání

V rámci portálu Medvik je k dispozici několik možností vyhledávání, které uspokojí jak potřeby laické veřejnosti, tak i knihovníka - rešeršéra:

 • základní, vyhledávající ve všech polích
 • hledání v nejběžnějších polích (záložka Úvod)
 • pokročilé hledání dle slov/výrazů: volba prohledávaného pole, možnost kombinace booleovskými operátory
 • pokročilé hledání dle rejstříků: MeSH, autor, předmět, zdroj, název, nakladatel
 • samostatné záložky pro vyhledávání v personálních autoritách, tématech a také knihovnách
 • záložka prohlížení: procházení stromovou strukturou tezauru MeSH

Zobrazení

Výsledkem vyhledávání je výpis výsledků ve stručném formátu (volitelně podrobný nebo uživatelský formát), řazený dle relevance (volitelně datum, název, autor). Výpis lze dofiltrovat řadou faset (jazyk, rok vydání, země, check tag, typ dokumentu...). Výsledky lze zaškrtávat pro vložení do schránky (pro další manipulaci jen s vybranou skupinou).

Mimo výpisu výsledků je možné zobrazit i jednotlivý záznam. V tomto pohledu jsou již k dispozici veškeré informace o záznamu a dále možnosti přístupu do digitálního archivu, generování citace, archivace, exportu a objednání kopie.

Tisk

Možnosti tisku jsou značně omezené. Exportní volba "Upravit pro tisk z prohlížeče" generuje nestrukturovaný a neformátovaný odstavec, nejsou ani převedeny HTML entity. V případě tisku zobrazené stránky prohlížečem nedochází k žádné modifikaci výstupu (např. variantním stylováním CSS pro médium print) a jsou tedy tištěny i navigační prvky stránky a slepé okraje.

Export

Mimo lidsky čitelných výstupů (formát Bibliomedica a ISO690) je k dispozici i datový exportní formát RIS, umožňující další zpracování exportovaných záznamů např. v citačním správci.

Identifikátory a trvalé odkazy

Každý záznam v databázi má svůj identifikátor s prefixem "bmc". S jeho pomocí je možné sestavit permanentní odkaz na záznam v Medviku ve tvaru http://www.medvik.cz/link/bmcXXXXXXXX, kde bmcXXXXXXXX je identifikátor záznamu. Tento odkaz je také součástí exportu v RIS formátu.

Odkazy

Reference

 1. Bibliographia medica Čechoslovaca. Národní lékařská knihovna [online]. Národní lékařská knihovna [cit. 2017-12-17]. Dostupné z: https://nlk.cz/zdroje/bibliographia-medica-cechoslovaca/
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 MAIXNEROVÁ, Lenka a Michal ZÁVIŠKA. Bibliographia medica Čechoslovaca - aktuální stav. Lékařská knihovna [online]. Praha: Národní lékařská knihovna, 2015, 20(1-2) [cit. 2017-12-17]. ISSN 1804-2031. Dostupné z: http://www.medvik.cz/link/bmc15024293
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 MAIXNEROVÁ, Lenka. Bibliographia medica Čechoslovaca - historie, současnost a budoucnost. Lékařská knihovna [online]. Praha: Národní lékařská knihovna, 2011, 16(1-2) [cit. 2017-12-17]. ISSN 1804-2031. Dostupné z: http://www.medvik.cz/link/bmc11038048
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 MAIXNEROVÁ, Lenka, Filip KŘÍŽ, Helena BOUZKOVÁ, Eva LESENKOVÁ, Ondřej HORSÁK, Adéla JAROLÍMKOVÁ a Michal. ZÁVIŠKA. Databáze Bibliographia medica Čechoslovaca jako zdroj informací o publikačních výstupech vědy a výzkumu ve zdravotnictví. In: MEDSOFT .. 2013, s. 131-139. ISSN 1803-8115. Dostupné také z: http://creativeconnections.cz/medsoft/2013/sbornik2013.pdf
 5. KEBZA, Vladimír. Databáze a digitální knihovny pro farmaceutické obory. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Richard PAPÍK.

Externí odkazy

 1. Publikace o databázi BMČ
 2. Portál Medvik - vyhledávání v BMČ

Související články

Bibliografie
Článková bibliografie
Lékařské knihovny
Národní lékařská knihovna

Klíčová slova

národní bibliografie, bibliografické databáze