Chameleon effect

Takzvaný Chameleon effect (efekt chameleona) se týká neverbální komunikace a jako takový spadá do oblasti sociální psychologie, konkrétně pod sociální percepci. Termín odkazuje k neuvědomovavému mimikování postojů, gest, výrazů tváře a dalšího neverbálního chování interakčního partnera. Člověk pasivně a bezděčně upravuje své neverbální chování tak, aby odpovídalo chování ostatních lidí v rámci aktuálního sociálního okolí.
Efekt chameleona je důležitou složkou mezilidské interakce, má dopad na plynulost a srozumitelnost komunikace a vnímanou sympatičnost interakčních partnerů. Zdá se, že má nezastupitelné místo v rámci schopnosti empatie.

Výzkum

Efektem chameleona se zabývá řada autorů. Studie publikovaná v roce 1999[1] popisuje tři experimenty týkající se mechanismů fungování vztahu percepce-chování:

  1. První experiment ukázal, že se motorické chování účastníků výzkumu bezděčně shodovalo s motorickým chováním cizích lidí, se kterými spolupracovali na splnění experimentální úlohy.
  2. Druhý experiment předvedl, že mimikování tělesných postojů a pohybů účastníků výzkumu usnadňuje plynulost interakcí a zvyšuje náklonost pociťovanou mezi interakčními partnery.
  3. Třetí experiment ukázal, že u empatických jedinců se projevoval efekt chameleona ve vyšší míře a větším rozsahu než u ostatních lidí.

Zdroje

  1. Chartrand, T., & Bargh, J. (1999). The chameleon effect: the perception-behavior link and social interaction. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 76(issue 6), pp. 893-910.