Databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) je správní orgán, do jehož působnosti spadá dohled nad nakládání s léčivy, registrace léčivých přípravků, regulace jejich cen a úhrad, ale i klinické hodnocení. V rámci jeho činnosti je zároveň provozovatelem a správcem několika databází dostupných online.

Databáze léků

První a patrně nejvýznamnější databází je Databáze léků. Obsahuje řádově tisíce záznamů o přípravcích z kategorie léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely (k roku 2014 přes 8000 záznamů). [1] [2]

Vyhledávání v Databázi léků


Základní formulář nabízí možnost vyhledávání podle názvu léčivého přípravku (zde je možnost zadat též pouze část řetězce alfabetických znaků), podle kódu SÚKL, dle příslušnosti k určité ATC skupině (vyhledávací rozhraní nabízí možnost procházet schéma ATC klasifikace v novém okně), podle názvu účinné látky, cesty podání (zvolením jedné z předdefinovaných variant) a stavu registrace - opět volbou z předvolených variant, mezi které patří:

  • R - registrovaný léčivý přípravek
  • Q - přípravek po provedené konverzi kódů
  • B - přípravek po provedené změně
  • C - přípravek, jehož registrace byla zrušena
  • F - specifický léčebný program povolený MZ ČR
  • P - potravina pro zvláštní lékařské účely
  • M - pozastavení registrace léčivého přípravku
  • Y - registrace s uplynulou lhůtou platnosti

Dále lze omezit vyhledávání na léčivé přípravky vázané či nevázané na různé formy předpisů, předvolit způsob úhrady příslušného léčivého přípravku. Další možnosti filtrování při vyhledávání zohledňují léčivé přípravky ve specifickém léčebném programu, vyhrazené léčivé přípravky, homeopatika, potraviny pro zvláštní lékařské účely, léčivé přípravky v rámci souběžného dovozu a distribuce, léčivé přípravky s povolenou cizojazyčnou šarží a léčivé přípravky s podezřením na doping. Také lze vyhledávání omezit na léčiva dle výskytu Braillova písma na jeho obalu. Vyhledávací modul rovněž nabízí možnost vybrat farmaceutickou firmu ze seznamu, která je držitelem rozhodnutí o registraci příslušného léčivého přípravku. [1] [2]

Zobrazení záznamu v Databázi léků


Vyhledané záznamy jsou řazeny v abecedním seznamu. Stručný náhled u každého záznamu pak obsahuje informace o názvu léčiva, respektive jeho doplňku, kód SÚKL, registrační číslo, stav registrace a kód ATC. Detailní zobrazení záznamu pak zahrnuje (mimo výše uvedené) údaje o lékové formě, cestě podání, síle léčiva, velikosti a typu balení, jazyku obalu, režimu výdeje a účinné látce. Vedlejší záložka odkazuje na doprovodné texty o léčivých přípravcích, jako je například příbalová informace, text na obalu a souhrn údajů o přípravku. Dále je pak možno zobrazit informace o ceně a způsobu úhrady, dostupnosti a případné informace o dovozu ve zvláštním režimu. Rovněž jsou k dispozici kontakty na výrobce daného léčiva. [1] [2]

Databáze lékáren

Státní ústav pro kontrolu léčiv také zpřístupňuje databázi lékáren, kterým byl jmenovanou institucí schválen provoz na území ČR. Vyhledávací formulář nabízí možnost vyhledávání dle názvu lékárenského zařízení či lokality; další možností je procházení seznamu lékáren v příslušném regionu, a to i prostřednictvím mapy lékáren. Vyhledávání lze omezit skrze vlastnosti lékárenského zařízení (mezi tyto faktory patří provoz webových stránek, možnost internetového prodeje do ČR, respektive do zahraničí, provoz 24hodinové pohotovostní lékárenské služby, rozšířená provozní doba včetně sobot a nedělí, statut nemocniční lékárny, oddělený výdej léčiv a zdravotnických pomůcek, provoz přípravy cytostatik, respektive sterilních laboratorních pomůcek, možnost výdeje elektronických receptů, držení povolení k distribuci, statut výdejny léčivých přípravků, respektive prodejce vyhrazených léčivých přípravků). Detailní záznam lékárenského zařízení čítá adresu a kontaktní údaje, jméno vedoucího lékárníka, kód lékárny a pracoviště, identifikační číslo zdravotnického zařízení, informace o typu lékárny a jejích vlastnostech či službách a údaje o provozní době. [1] [2]

Databáze klinických hodnocení

Dalším významným zdrojem je databáze klinických studií povolených Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice od 31. 12. 2007 (klinické studie z let 2004-2007 jsou do databáze přidávány postupně). V souladu s platnou legislativou nejsou v databázi zahrnuty klinické studie, u nichž dochází k prvnímu podání léčiva člověku, a též studie bioekvivalence (= studie vyhodnocující shodné působení léčiv při stejném množství dané účinné látky v organismu – jedná se zejména o srovnání originálního léčiva a generika). Vyhledávat lze podle části názvu studie, části názvu diagnózy, roku předložení žádosti o schválení, podle lokality a indikační skupiny – lze je možné zvolit příslušnou variantu z předdefinovaného seznamu. Vyhledávání lze omezit prostřednictvím volby definovaných požadavků na populaci (skupiny lidí členěné podle věku, pohlaví či zdravotního stavu) a též skrze volbu současného stavu studie (je možno vybrat studie již ukončené či právě probíhající). [1] [2]

Otevřená data

Významný počinem ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv je otevření svých databází veřejnosti. SÚKL zpřístupňuje obsah většiny svých databází volně ke stažení. Tato data tak mohou využívat farmaceutické a zdravotní společnosti, nebo jiné zainteresované instituce. Výhodou je, že data jsou ve strojově čitelném formátu. Je tedy možné nahrát je do jiných databází a s daty dále pracovat (například dotazovacím jazykem SQL). [2]

Zdroj

Článek je založen na práci:

KEBZA, Vladimír. Databáze a digitální knihovny pro farmaceutické obory. Praha, 2014. Diplomová práce. Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK. Vedoucí práce Richard Papík. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/128496

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 KEBZA, Vladimír. Databáze a digitální knihovny pro farmaceutické obory. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Richard Papík.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2018-01-22]. Dostupné z: http://www.sukl.cz

Externí odkazy

Související články

Bibliographia medica Čechoslovaca

Klíčová slova

Státní ústav pro kontrolu léčiv, SÚKL, databáze léčiv