Dodávka dokumentu


Každý dokument dodaný do knihovny je nejdříve vybrán (akvizice), dodán a poté zpracován.

Akvizice

Akvizice je první z knihovnických procesů. Zahrnuje v sobě zjišťování, vybírání a získávání dokumentů do fondu knihovny. Akvizici obvykle vykonává tzv. akvizitér, odborný pracovník instituce. Ve větších knihovnách jsou pro tyto potřeby akviziční oddělení.

Při doplňování dokumentů je potřeba se zaměřit nejdříve na stávající fond instituce. Jeho kvalita není zajištěna velkým počtem dokumentů, ale na obsahu a aktuálnosti. V knihovním fondu by měly být všechny typy a druhy dokumentů (knihy, e-knihy, časopisy, mapy, hudebniny, hudební a filmová DVD, elektronické zdroje). Zaměření knihovny ale rozhoduje nejvíce, například akademická knihovna se bude zaměřovat na odborné publikace z jednotlivých oborů. Výběr dokumentů se odvíjí od rámcového plánu knihovny, jehož součástí je také finanční plán akvizice.

Vstupní zpracování

Všechny dokumenty nabyté do knihovního fondu musí být zaevidovány. Knihovní jednotka je základní jednotka evidence. Jedná se o všechny typy dokumentů (kniha, noviny, mapy, hudebniny apod.). Vstupní zpracování zahrnuje verifikaci, adjustaci, signování, vedení knihovního fondu a katalogizaci.

Verifikace

Po dodání dokumentů následuje zkontrolování objednávky. Jedná se například o kontroly cen, správnosti titulů, počtu a kvality objednávky.

Signování

Přidělení signatur dokumentu, které udává jeho pozici ve skladu. Dokument je pod ní zapsán do knihovního systému. Signaturou mohou být arabské číslice, římské číslice, písmenka latinské abecedy, interpunkční znaménka a barvy.

Evidence knihovního fondu

Všechny dokumenty nabyté do knihovního fondu musí být podle zákona č. 257/2001 Sb. (Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon)) a vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. zaevidovány.

Označení vlastnictví

K označení vlastnictví dokumentu se používá razítko s údaji o knihovně (název, sídlo). Umístění razítka závisí na typu dokumentu. U knihy se označí rub titulního listu, první strana vlastního textu, strana 17 a poslední strana vlastního textu. Razítkují se i všechny přidané jiné typy dokumentů.

Přírůstkový seznam

Přírůstkový seznam je základním správním a majetkovým dokladem knihovny. Informuje o velikosti knihovny, financích, přírůstku, složení fondu a způsobu získání dokumentů. V instituci je pouze jeden, povoleny jsou případně dodatkové seznamy. Jeho existence je povinná vyhláškou č. 88/2002 Sb.

Úbytkový seznam

Úbytkový seznam eviduje odepsané dokumenty. Vyřazují se dokumenty poškozené, zastaralé a ty, které neodpovídají profilu knihovního fondu.V každé knihovně je povolen pouze jeden a jeho vedení je povinné vyhláškou č. 88/2002 Sb.

Katalogizace

Katalogizace obvykle probíhá z dvou hledisek:

  • jmenného - umožňuje identifikaci a vyhledávání podle autorů a popisu (autor, počet stran, vydavatelství, rok vydání, forma dokumentu)
  • věcného - umožňuje identifikaci a vyhledávání podle jeho obsahu (obsah, o jakém časovém období pojednává)

Odkazy

Použitá literatura

ČESKO. Zákon č. 257/2001 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 27. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-257

ČESKO. Vyhláška č. 88/2002 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2018 [cit. 27. 12. 2018]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-88

LIDMILA, Jan. Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností. Moravská zemská knihovna [online]. [cit. 2018-12-27]. Dostupné z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/06_evidence_katalogizace_a_adjustace_10.pdf

Oddělení AKVIZICE. Krajská knihovna v Pardubicích [online]. [cit. 2018-12-27]. Dostupné z: https://kkpce.cz/en/services/zpracovani-fondu/oddeleni-akvizice/