Dynamika malé skupiny

Téma, které řeší sociální psychologie.

Dynamika malé skupiny

 • skupina - určitý počet lidí, který má následující znaky:
 • interakce mezi jednotlivými členy trvá delší dobu, nikoliv jen několik minut
 • členové vnímají skupinu jako skupinu a sebe jako její členy
 • vytváří si vlastní normy, role a očekávání, jak se její členové mají chovat a také sankce proti těm, kdo se nepřizpůsobil
 • vytváří vědomí společného cíle nebo účelu
 • mezi jejími jednotlivými členy se vytváří různé vztahy
 • Má tedy určitou dynamiku a určitou strukturu


 • skupinová dynamika - pojem skupinová dynamika začal jako první používat K. Lewin
 • stav ve skupině její komunikace, vztahy, interakce, nejsou stálé, ale podléhají dynamickým změnám
 • skupina vzniká, rozvíjí se, udržuje se na dosažené úrovni, rozpadá se a zaniká
 • skupina výrazně ovlivňuje chování jednotlivce

Rozhodování a konflikt

 • diskuse ve skupině generuje extrémnější názory
 • jak ve směru k většímu riziku, tak i k větší konzervativnosti
 • původní rozhodnutí významně ovlivňuje rozhodnutí konečné, bylo-li riskantní, i konečné rozhodnutí bude riskantní

Fenomén posunu k riskantnosti

 • Stoner
 • při rozhodování uvnitř skupiny dochází podle Stonera (1961) k posunu na rizikovější pozice
 • tento jev souvisí s rozptýlením odpovědnosti
 • také rozhodnutí jednotlivců, kteří měli předtím možnost diskutovat ve skupině jsou riskantnější

Skupinová polarizace

 • Moscovici a Zavalloni (1969) však dokázali, že někdy jsou skupinová rozhodnutí naopak konzervativnější
 • soudí tedy, že se ve skutečnosti nejedná o posun k riskantnosti, ale o skupinovou polarizaci
 • ta může vzniknout i bez diskuze, jestliže se jednotlivec dozví o rozhodnutích ostatních členů skupiny

Sociální srovnávání

 • v diskusi se členům skupiny naznačí, jaké rozhodnutí je žádoucí a ti je pak použijí jako vlastní názor

Skupinová komunikace

 • probíhá v komunikačních sítích
 • jejich podoba rozhoduje o tom, jak efektivní bude řešení problému
 • nejefektivnější sítě mají centrální polohu a umožňují komunikaci každého s každým
 • každá skupina si vytváří normy a může se stát, že se stanou tyto normy příliš rigidní a nepružné
 • skupina se začne uzavírat informacím zvnějšku, její rozhodnutí jsou stále méně v kontaktu s realitou
 • tomu se říká skupinové myšlení (Groupthink) - dochází k němu, jestliže se skupina vyznačuje vysokou soudržností, je izolovaná zvnějšku, v procesu rozhodování nebere v úvahu nejrůznější alternativy, skupina je pod tlakem, protože je potřeba rozhodnout rychle a má silně dominantního vůdce

Vůdcovství

 • osoba, která získá nejvíce bodů ve skupině bývá i vůdce - má největší (rozhodující) vliv na členy skupiny
 • vůdce - formální - má formální autoritu = moc disponuje prostředky jak si moc vynutit - sankce x tresty
 • vůdce - neformální - má neformální autoritu - respekt členů - nevyplývá z odměn a sankcí, ale z osobních kvalit
 • jeli někdo ustanoven do funkce - získává formální autoritu a měl by si získat i neformální autoritu
 • právě silný vůdce je silně akcentovanou postavou skupinového myšlení, ale vlastně interakce ve skupině vůbec
 • vůdcovstvím se zabývá řada výzkumů
 • E. Weber (1921) rozlišil tři základní zdroje vůdcovské autority:
 • racionální autorita - vyplývá z přesvědčení, že vůdce je reprezentantem legitimních norem a zákonů
 • tradiční autorita - pramení z víry v důležitost tradice a kontinuity
 • charismatická autorita - stojí na osobních vlastnostech vůdce
 • Collins a Raven identifikovali šest druhů moci, které může vůdce, nebo i jiný člen skupiny vlastnit:
 • moc odměňovat
 • donucovací moc
 • referenční moc dosažená díky identifikaci ostatních členů skupiny s jedincem
 • expertní moc
 • legitimní moc je respektována díky normám
 • informační moc stojí na znalosti určitých informací
 • Ze série pozorování malých skupin Bales a Slater (1955) vyvodili závěr, že existují dva druhy vůdců, jeden soustředěný na úkoly, druhý na interpersonální vztahy
 • Firestone, Lichtmann a Colamosca (1975) se domnívají, že ve skupině není jeden vůdce, ale že je vždy vybírán pro
 • konkrétní úkol, který má skupina řešit.
 • Dobrý vůdce by měl mít pět charakteristik:
 1. skupina ho musí vnímat jako svou součást
 2. musí mít vlastnosti a názory, které má skupina jako celek
 3. musí být pro členy modelem
 4. skupina jej musí vnímat jako toho, kdo pomáhá dosáhnout cílů
 5. musí skupinu pozitivně reprezentovat navenek
 • Stodgil a Coons nalezli a popsali dvě dimenze (úspěšný vůdce skóruje v obou dimenzích) - interpersonální zájem a úkolová iniciativa
 • neformální autorita - inteligence, schopnost přijmout rozhodnutí, ti co chtějí být vůdci většinou dobrými vůdci nejsou, též alibisti, kteří mění svá rozhodnutí
 • přirozená autorita - je determinována okolnostmi, např. třída s rozšířenou výukou matematiky - ten co je nejlepší v matematice je přirozenou autoritou, ale v jiném prostředí (lyžařský výcvik) se hierarchie změní
 • Niccoló Machiavelli - „Vladař“ (lidé se mají vládce bát)
 • Carnegie - opačný názor (každý člověk potřebuje mít pocit důležitosti)

Styly řízení

 • K. Lewin
 • obecnější pojem než vedení = vedoucí musí pracovat s lidmi
 • tyto styly vedení vedou k různým pracovním výsledkům
 • s největší efektivitou pracují lidé pod demokratickým vedením

Autokratický styl

 • vyznačuje se orientací na úkol, vše rozhoduje vůdce, členové skupiny mají minimální autonomii
 • k práci jsou nuceni vůdcem, který rozhoduje sám, má vše pod kontrolou
 • negativní sankce vůdce používá více než odměn
 • žádný prostor pro iniciativu
 • podřízení jsou neinformovaní
 • vůdce zajímají jen výkony a ne problémy podřízených
 • skupina je vysoce výkonná, ale pouze, pokud je pod dozorem

Demokratický styl

 • demokratický styl se vyznačuje častou diskusí o úkolu a zájmem vůdce o členy
 • práce je prvotní potřebou, ale je zde snaha vytvořit vhodné podmínky a prostor
 • zajišťuje určitou míru iniciativy
 • vůdce motivuje pozitivními sankcemi, ale umí i trestat
 • zaměření na výkon, ale i na uspokojování vztahů podřízených

Liberální styl

 • třetí styl vedení lze přeložit jako "laissez faire" (ponechat volný průběh)
 • vůdce se nestará o způsob plnění úkolů
 • nejhorší styl, vedoucí sám nic neřeší, nekontroluje, nediferencuje, slabý pasivní vedoucí
 • nezáleží na výkonu a na podřízených
 • výkonnost skupiny je malá
 • vedoucí jakoby nebyl
 • skupina je vysoce motivovaná i výkonná

Zdroje