Informační legislativa - její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím

INFORMAČNÍ LEGISLATIVA

Pojmem legislativa rozumíme zákon či soubor zákonů navrhovaných vládou, které vznikly z moci úředníka nebo parlamentu. „Prostřednictvím práva přijímat, vyhledávat a rozšiřovat ideje a informace se každému umožňuje dozvědět se informaci a získat informaci do své dispoziční sféry a v ní tuto informaci zpracovat, pro svojí potřebu i pro potřebu jiných, když v souladu s Ústavou k němu patří i právo takto získanou informaci dále rozšiřovat.“[1]

"The main principle behind freedom of information legislation is that people have a right to know about the activities of public authorities, unless there is a good reason for them not to."[2]

Základ informačního práva tvoří:

  • Listina základních práv a svobod (OSN 1948, ústavní zákon ČR č. 23/1991 Sb.)[3]
  • Listina základních práv EU (směrnice č. 2007/C300/1)[4]

Základní rozdělení informačního práva na 3 větve:

1. Právo podporující šíření informací

  • svoboda slova ("Listina OSN" čl. 17, odts. 3; "Listina EU" hlava II, čl. 11)
  • svobodný přístup k informacím ("Listina OSN" čl. 17, odst. 1-5, čl. 25, odst. 1, čl. 35, odst. 2)

2. Právo na ochranu před šířením informací

3. Právo na ochranu duševního vlastnictví

Zdroje

Reference

  1. Nález Ústavního soudu Slovenské republiky ze dne 16.6. 1999, sp. zn. II. ÚS 10/99, in: Drgonec, J.: Sloboda prejavu a právo na informácie v teórii a praxi ústavného práva Slovenskéj republiky, Časopis pro právní vědu a praxi č. 4/1999, s. 395 a n.
  2. The Guide to Freedom of Information. Cheshire: Information commissioner´s office, 2012, 56 s. Dostupné také z: https://www.hud.ac.uk/media/universityofhuddersfield/content/documents/informationgovernance/freedomofinformation/Plain English Guide to Freedom of Information.pdf
  3. Úplné znění ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ; Úplné znění Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky ; Úplné znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Vyd. 10. Praha: Armex, 2014, 128 s. ISBN 978-80-87451-33-5.
  4. Listina základních práv Evropské unie. Paris: Biotop, 2008, 80 s. ISBN 978-2-84400-418-5.
  5. VLASÁK, Rudolf. Informační politika::minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích . Praha, 2011, 92 s. Dostupné také z: http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=20240

Související články

Ochrana osobních údajů
Průmyslové vlastnictví
Internet a autorské právo

Klíčová slova

informační legislativa, informační právo, ochrana tajemství právnických osob, právo svobodného přístupu k informacím