Informační studia a knihovnictví (2014-2015) - státnicové okruhy - informační zaměření

Informační studia a knihovnictví

Informační zaměření

  • A - INFORMAČNÍ VĚDA (povinný)
Heslo Student
A1 Východiska informační vědy a teorie informace
A2 Informační etika a společenské dopady moderních informačních technologií
A3 Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace Vojtěch Šafránek
A4 Principy hodnocení vědy, přístupy a nástroje, situace v ČR
A5 Citační indikátory, rejstříky, databáze - srovnání a využití
A6 Bibliometrie a scientometrie, publikační a citační analýzy
A7 Právo a internet
A8 Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google)
A9 HCI
A10 Pojem „informační politika“ a informační okruhy, v nichž se uplatňuje
A11 Informační politika v ČR, vývoj před a po roce 1990
A12 Informační politika Evropské unie a USA
A13 Informační legislativa – její rozdělení a právo svobodného přístupu k informacím
A14 Právo na ochranu duševního vlastnictví a WIPO
A15 Optimální (entropické) kódování informačního zdroje Matej Komín
A16 Samoopravné kódy a limity přenosu zpráv informačním kanálem
A17 Definici syntaxe a sémantiky Predikátové logiky X
A18 Základní extenzionální model: popis a příklady X
A19 Principy intenzionální logiky a jejich příklady) X
A20 Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL) X
A21 Postup při návrhu a realizaci empirického významu – výběr vzorku, reprezentativnost vzorku X
A22 Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice X
A23 Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy X Kovaříková, Lenka
A24Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti: pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce X
A25 Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily X
A26 Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro +/- delta, +/- 2delta, +/- 3delta. Pojem intervalu spolehlivosti X
A27 Interval spolehlivosti: popis pojmu, možnost výpočtu, názorný příklad použití X
A28 Postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a názorný příklad použití X
  • B - INFORMAČNÍ SYSTÉMY A SLUŽBY (povinný)
Heslo Student
B1 Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací
B2 Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
B3 Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu
B4 Výhody a úskalí základních typů indexace
B5 Tradiční systémy pořádání informací a znalostí – vlastnosti a možnosti jejich užití
B6 Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice
B7 Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice
B8 Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci
B9 Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu a jejich propojování na základě protokolu OAI-PMH
B10 Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
B11 Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
B12 Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
B13 Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
B14 Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb
B15 Významná metadatová schémata a specifikace užívané v digitálních knihovnách v oblasti vědy a výzkumu
B16 Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
B17 Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (model „Kahn-Wilensky“ a model OAIS)
B18 Typologie rešerší a rešeršních služeb
B19 Typologie rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů
B20 Vztahy mezi rešeršními službami a informačním průmyslem
B21 Uživatelské rozhraní v rešeršních službách, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace komunikace s informačními systémy (např. ISO 9241)
B22 Specifikace technických a softwarových podpor uživatele ze strany producentů a provozovatelů informačních systémů nebo databázových center
B23 Krize booleovského modelu a řešení této krize
B24 Vyhodnocování relevance
B25 Rešeršní strategie ve vztahu ke speciálním druhům dokumentů
B26 Databáze, jejich třídění a typologie v historickém kontextu a databáze databází
B27 Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Informační a knihovní věda a jejich srovnání
B28 Bibliografické informační entity (podle modelu FRBR) a základní a specifické vztahy mezi nimi
B29 Struktura a sémantika komunikativních (výměnných) formátů pro bibliografické a jiné související entity
  • C - INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ MANAGEMENT (volitelný)
Heslo Student
C1 Práce F.A. von Hayeka v oblasti ekonomie informací, role cenového mechanismu v ekonomice X
C2 Informační asymetrie, pojem, typologie X
C3 Definice pojmů „morální hazard“ a „nepříznivý výběr“ z hlediska ekonomie informací, praktický příklad X
C4 Definice role ratingových agentur v ekonomice z hlediska ekonomie informací, jejich role ve finanční krizi X
C5 Historie komerčního internetu, hlavní klíčové mezníky X
C6 Metodiky projektového managementu, smysl, vývoj, zaměření a využití X
C7 Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází X
C8 Znalostní oblasti projektového managementu dle metodiky PMBoK X
C9 Výběrová řízení na implementaci informačních systémů, jejich příprava a realizace X
C10 Specifika projektů implementace ERP systémů v organizaci X
C11 Modely informačních systémů v podniku. Rodina norem IS09000 X
C12 Systémy ERP, vývoj, architektura, funkcionalita, současný stav na trhu v ČR X
C13 CRM a SCM systémy, principy, funkcionalita X
C14 ECM systémy se zaměřením na Document Management (DMS) X
C15 Modely zajištění provozu a rozvoje podnikových informačních systémů X
C16 Efekty podnikové informatiky X
C17 Princip, struktura a typy expertních systémů X
C18 Podstata znalostí a formy jejich reprezentace X
C19 Báze znalostí založené na pravidlech a inferenční mechanismus X
C20 Zpracování neurčitosti v expertních systémech a základy fuzzy logiky X
C21 Metody dobývání znalostí z databází (data mining) X
  • D - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (volitelný)
Heslo Student
D1 Architektura WWW - zdroje a jejich adresace
D2 Formáty souborů, zejména dokumentů
D3 Kancelárske balíky - funkčnosti, formáty dokumentov Ronald Márföldi
D4 Architektura softwarových aplikace
D5 Vývoj software - základní přehled v problematice
D6 Informační bezpečnost - její klíčové aspekty, hrozby a minimalizace rizika Michaela Pappová
D7 Rozhodovací tabulky a stromy (základní pojmy a vlastnosti)
D8 Konstrukce rozhodovacích stromů (princip snižování entropie)
D9 Popis prvků konceptuálních modelů, smysl konceptuálního modelu a příklad modelu Knihovny
D10 Transformaci konceptuálního modelu na datový model, základní prvky datového modelu, specifikace úlohu primárních a cizích klíčů X
D11 Popis definiční části jazyka SQL, specifikace deklarace primárních a cizích klíčů a příklady na modelu knihovny X
D12 Manipulační část jazyka SQL (DML – insert, update, delete) a příklady na databázi Knihovna X
D13 Příkaz Select, jeho využití v databázi Knihovna, popis klauzule NOT IN a její využití v databázi Knihovna X
D14 Příkaz Select s klauzulí GROUP BY, využití tohoto příkazu v databázi knihovna, základní duplicitní select a další agregátní funkce X
D15 Principy hierarchických modelů. Příklady modelování procesů a programovacích struktur (základní příkazy řízení toku programu) X
D16 Principy značkovacích jazyků a příklady použití jazyka HTML a XML
D17 Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
D18 Klasické substituční šifry a jejich kryptoanalýza
D19 Symetrické kryptosystémy a šifrové standardy (DES, AES) Dmitrij Popov
D20 Šifrování s veřejným klíčem (metoda RSA)

Zadání

Vypracujte heslo

  1. Citujte alespoň 5 zdrojů (3 z nich by měly být cizojazyčné)
  2. Uveďte klíčová slova
  3. Uveďte Doporučenou literaturu
  • Ve formátování textu a například struktury článku Vám pomůže vzorový článek Garífuna nebo Lateralita (článek Lateralita obsahuje všechny požadavky hesla)
  • V případě nejasností použijte nápovědu nebo kontaktujte redakční tým