Informační studia a knihovnictví (2014-2015) - státnicové okruhy - knihovnické zaměření

Informační studia a knihovnictví

Knihovnické zaměření

  • Informační věda – povinný předmět
Heslo Student
1) Historie a současná situace v oblasti digitalizace kulturního dědictví a zpřístupňování jejích výstupů v ČR, úloha a aktivity Národní knihovny ČR (včetně její pozice v Evropě) Sophie Teheux
2) Historie a současné aktivity v oblasti digitalizace a online zpřístupňování kulturního dědictví v Evropě, jejich hlavní cíle a výstupy Klára Adamcová
3) Otevřený přístup (Open Access) k informacím ve vědě a výzkumu, jeho vývoj, hlavní zdroje, jejich registry a podpora v globálním rámci Tomáš Vejvoda
4) Digitální knihovna jako pojem a její obecná architektura (modely „Kahn-Wilensky“ a OAIS) Kateřina Šafářová
5) Analýza vybraných trendů ve věcném pořádání a vyhledávání informací Iveta Svobodová
6) Reprezentace obsahu dokumentů jazykovými i nejazykovými prostředky
7) Chování uživatele při věcném vyhledávání informací v katalozích, oborových databázích a v prostředí webu
8) Výhody a úskalí základních typů indexace Zemanová, Veronika
9) Tradiční systémy pořádání informací a znalostí – vlastnosti a možnosti jejich užití Martina Ventluková
10) Teoretické základy selekčních jazyků v lingvistice Jan Stejskal
11) Teoretické základy selekčních jazyků v sémiotice
12) Poslání, pracovní metody a výsledky obsahové analýzy
13) Typy redukovaného textu – pracovní postupy a využití Štěpán Camfrla
14) Vliv interpretace textu na výsledky textové a obsahové analýzy
15) Postup při návrhu a realizaci empirického výzkumu –výběru vzorku, reprezentativnost vzorku Lukášová Barbora
16) Náhodný jev, algebra jevů, průnik a spojení jevů, doplněk jevu, analogické pojmy v logice a informatice X
17) Pojem podmíněné pravděpodobnosti, závislé a nezávislé jevy X
18) Pojem náhodné veličiny a její vlastnosti : pravděpodobnostní rozdělení, distribuční funkce X
19) Charakteristiky náhodné veličiny: střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, medián, kvantity, decily X
20) Normální rozdělení náhodné veličiny. Intervalové odhady pro , 2, 3. Pojem intervalu spolehlivosti X
21) Popište pojem intervalu spolehlivosti a popište jak je možné jej vypočítat, uveďte názorný příklad použití X
22) Popište postup při vyhodnocení testu dobré shody (χ-kvadrát test) a uveďte názorný příklad použití X
23) Chápání informace v mezikulturní komunikaci
24) Informace a komunikační klima organizace Machyánová, Alice
25) Knihovny ve starověku. Uveďte příklady z jednotlivých geografických oblastí a srovnejte je
26) Vývoj knižníc v stredoveku Dobšovičová, Alexandra
27) Popište typické rysy knihoven od renesance po klasicismus Molíková, Barbora
28) Popište základní mezníky vývoje knihtisku Trnková, Zdeňka
29) Východiska informační vědy a teorie informace
30) Právo a internet Lísková, Marie
31) Systém výzkumu, metody informační vědy a vědecká komunikace
32) Bibliometrie, scientometrie a metody hodnocení vědy Ellederová, Blanka
33) Citační indikátory, rejstříky, databáze: srovnání a využití Kafková, Pavlína
34) Konceptuální modely v informační vědě, vybraní zástupci
35) Vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službách
36) Srovnejte efektivitu tržní a centrálně plánované ekonomiky s ohledem na roli informací v ekonomice
37) Cenový mechanismus v ekonomice a informační funkce ceny Kolaříková, Pavla
38) Významné mezinárodní a národní informační zdroje pro obor Knihovní a informační věda a jejich srovnaní Chržová, Michaela
39) Knihovní věda a knihovnictví: vysvětlení pojmů, definice jejich vzájemného vztahu a zasazení do kontextu dalších Frýdlová, Dana
  • ICT - Procesy a technologie v knihovnách – povinný předmět
Heslo Student
40) Technologie provozu informačních systémů (třívrstvá architektura, databázové systémy apod.)
41) Integrace informačních systémů (technologie, které IS zastřešují – tj. linkovací nástroje, federativní vyhledávání, discovery systémy, velké indexy a další)
42) Systémový přístup ke knihovnickým procesům v knihovně
43) Služby veřejných a odborných knihoven
44) Využití služeb internetu v knihovnách Martina Slachová
45) Knihovnicko-informační software - základní stavební kámen knihovny
46) Kooperativní projekty knihoven v ČR a zahraničí
47) Nástroje pro správu a zabezpečení fyzických fondů knihoven
48) Virtuální služby knihoven
49) Problematika digitálních repozitářů; referenční rámec OAIS; jejich budování, provoz a certifikace Veronika Váchová
50) Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů; podstata problematiky; dostupné metody řešení; projekty ve světě a v ČR
51) Popis životního cyklu digitálního dokumentu; jednotlivé kroky digitalizace, uložení, zpřístupnění
52) Trendy akvizice v knihovnách veřejných a odborných
53) Proces digitalizace; přehled důvodů, cílů, přínosu i problémů, možnosti využití digitálních dat Hájková, Veronika
54) Metadata pro digitální objekty; jejich typy, význam a funkce; standardy nejužívanějších metadat a jejich charakteristika
55) Role digitalizace při katalogizaci a zpřístupnění historických fondů - digitální knihovna versus elektronický katalog
56) Vyberte několik digitálních knihoven zpřístupňujících digitální kopie a obrazy kulturního dědictví v prostředí internetu, které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy tohoto druhu systémů, funkce pro uživatele a možnosti, které jim nabízejí
57) Elektronické archivy ve vybraných oborech vědy a výzkumu, jejich rysy a jejich propojování na základě protokolu OAI-PMH
58) Významné mezinárodní a národní služby digitálních knihoven distribuovaného charakteru v oblasti vědy a výzkumu
59) Významné komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby v oblasti vědy a výzkumu a systém CrossRef
60) Mezinárodní a národní systémy elektronických závěrečných vysokoškolských prací a autorsko-právní problematika jejich zpřístupňování
61) Volně dostupné digitální knihovny s citačními službami v oblasti vědy a výzkumu
62) Trvalé identifikátory informačních objektů (zdrojů) globálního významu a systémy jejich směrovacích služeb
63) Problematika třídění a typologie elektronických informačních zdrojů a jejich datové formáty
64) Popište postup při návrhu a realizaci empirického významu – popište jednotlivé kroky postupu, zdůvodněte je. Popište principy výběru vzorku populace pro potřeby empirického výzkumu a pojem reprezentativnosti statistického vzorku.
65) Bibliografické standardy využívané v praxi českých knihoven
66) Typologie rešerší a rešeršních služeb, jejich organizace v různých typech knihoven a informačních institucí (akademická knihovna, veřejná knihovna, speciální knihovna apod.)
67) Druhy bází dat a jejich vztah k rešeršním strategiím a postupům
68) Uživatelské rozhraní v rešeršních službách, základní složky uživatelského rozhraní, význam standardizace (např. ISO 9241)
69) Druhy podpor uživatele ze strany systémů, producentů a provozovatelů v kontextu rešeršní činnosti
70) Typologie rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů, etapy vyhledávání
71) Bibliografická a autoritní kontrola, vývoj, současný stav a trendy
72) Modely, principy a nástroje vyhledávání na webu a jeho trendy (včetně fenoménu Google) Tůmová, Markéta
  • MK – Management knihoven – volitelný předmět
Heslo Student
73) Vliv legislativy na činnost knihoven /srovnání 3 zákonů a podmínek jejich vzniku s akcentem na zákon poslední/
74) Kooperace knihoven – regionální funkce knihoven /východiska, podstata, realizace/
75) Strategické plánování – koncepce rozvoje českého knihovnictví/podstata a srovnání 2 koncepcí s důrazem na poslední – léta 2011-2014/
v76) Komunitní role veřejné knihovny /význam veřejné knihovny v daném regionu, smysl a podstata její role/
77) Marketingová strategie veřejné knihovny / podstata, význam a uplatnění v managementu knihovny/
78) Finanční zdroje knihoven /programy a projekty na podporu knihoven, rozpočty a další zdroje
79) Role knihovnických sdružení, spolků a konsorcií v ČR / jejich význam pro spolupráci knihoven, stručná charakteristika\
80) Organizování v knihovně /organizační struktury, organizování práce – pracovní proces a postup. Knihovna a její základní dokumenty: zřizovací listina, statut, organizační a knihovní řád, výpůjční řád a další dokumenty/
81) Kontrola a její využití v knihovnách / kontrolní proces, prostředky a typy kontrol. Benchmarking knihoven/
82) Personální procesy v managementu knihovny / výběr a přijímání pracovníků, posuzování kompetence, adaptační procesy, hodnocení práce, profesionální kariéra, uvolňování pracovníků/
83) Sociální procesy v knihovně / komunikace, kooperace, konflikt, organizační změny. Podniková kultura, identita a etika/
84) Řídící pracovníci v knihovně / osobnost a styly řízení, delegování v řízení, týmová práce v knihovně. Koučing a mentoring/
85) Sestavte dotazník (formulujte otázky) pro výzkum využívání krajské veřejné knihovny v krajském městě s populací okolo 100 000 obyvatel (např. Liberec, Pardubice apod.). Důvody pro volbu a formulaci otázek okomentujte
86) Strategické plánování rozvoje technologického zabezpečení knihovních služeb
  • CIG – Čtenářská a informační gramotnost – volitelný předmět
Heslo Student
87) Role knihoven ve vzdělávání: dle jednotlivých typů knihoven a v kontextu dalších vzdělávacích institucí
88) Školní knihovna: úloha, možnosti zapojení do výuky, situace v ČR, příklady zahraniční dobré praxe
89) Vysokoškolská knihovna: úloha, uživatelská základna, specifické služby, podpora vědy a výzkumu
90) Fenomén čtenářství: rozvoj, proces čtení, poruchy čtení
91) Možnosti podpory rozvoje čtenářství u dětí v předškolním věku: specifika, české i zahraniční projekty
92) Role knihoven při rozvoji čtenářství (včetně projektů knihoven a knihovnických spolků)
93) Významné aktivity v oblasti čtenářských výzkumů: příklady z ČR nebo ze zahraničí, interpretace výsledků
94) Koncept informační gramotnosti: vývoj pojmu, společenský kontext a výrazné domácí i zahraniční aktivity
95) Knihovník jako pedagog: vymezení role, potřebné kompetence a jejich rozvoj
96) Biblioterapie: charakteristika pojmu, pojednání o využití a vybrané projekty
97) Komunitní úloha knihoven
98) Úloha knihoven v oblasti podpory vědy a výzkumu: vymezení aktérů, principy podpory a příklady dobré praxe
99) Navrhněte průzkum informačních potřeb studentů bakalářského studia FF UK. Popište všechny fáze procesu empirického výzkumu
100) Služby knihoven v oblasti elektronických čtecích zařízení – formáty, čtení z obrazovky, vliv na rozvoj čtenářství

Zadání

Vypracujte heslo

  1. Citujte alespoň 5 zdrojů (3 z nich by měly být cizojazyčné)
  2. Uveďte klíčová slova
  3. Uveďte Doporučenou literaturu
  • Ve formátování textu a například struktury článku Vám pomůže vzorový článek Garífuna nebo Lateralita (článek Lateralita obsahuje všechny požadavky hesla)
  • V případě nejasností použijte nápovědu nebo kontaktujte redakční tým