Jednotlivé kroky při realizaci kvantitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Vymezení výzkumných hypotéz

4. Formulace základních výzkumných předpokladů a očekávání s ohledem na vymezené výzkumné hypotézy

5. Výběr výzkumného projektu, a to podle charakteru vybrané výzkumné otázky, hypotézy a zkoumaného vztahu mezi proměnnými – resp. dle cíle výzkumu

6. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

7. Realizace pilotního výzkumu

8. Výběr výzkumného vzorku

9. Sběr dat u vybraného výzkumného vzorku

10. Statistická analýza dat a Testování hypotéz

11. Interpretace výsledků statistické analýzy

12. Sepsání vědecké zprávy

13. Publikace vědecké zprávy