John Dewey

John Dewey byl americkým představitelem pragmatismu, který se věnoval filozofii, pedagogice, psychologii, antropologii, gnozeologii, estetice a logice. Přisuzuje se mu kopernikánský obrat v pedagogice. Podle článku 100 nejvlivnějších psychologů 20. st. je 93. nejcitovanějším psychologem 20. století[1]

Život

John Dewey in 1902.jpg
 • 1894 profesura na katedře filozofie, psychologie a výchovy na Chicagské univerzitě - tam založil laboratorní ústav, ve kterém ověřoval své metody výchovy a vzdělávání.[2]
  • Vyučování bylo vedeno k živé spolupráci a vzájemné pomoci.
 • Během doby působení v Chicagu napsal velmi významný článek My Pedagogic Creed (Pedagogické krédo) a knihu The School and Society (Škola a společnost).
 • 1904 začal učit na Kolumbijské univerzitě a tím vznikla 2 hlavní centra pragmatismu. Zde sepsal jeho nejvýznamnější dílo Democracy and Education (Demokracie a výchova).
 • 1930 odešel do důchodu, ale nadále publikoval a v 87 letech se podruhé oženil. Vychoval šest dětí a jedno adaptoval.
 • Časté cesty do zahraničí - jeho myšlenky se rozšířily po celém světě.
 • 3 roky pobýval v Číně.
 • Velký zájem vzbudil v Sovětském svazu, kde vznikl projekt školy kompletně postavený na základě Deweyho myšlenek.
 • Zemřel 1952 v New Yorku ve věku 93 let na náhlý zápal plic.[3]

Deweyho filozofie

 • Deweyho pragmatismus je často označován instrumentalismem.
 • Důležitá je aplikace poznatků do života.[4]
 • Prvotním úkolem filozofie je vyřešit rozpory mezi vědu a hodnotami (do kterých patří i politika, estetika a etika), které vznikly rozdělením filozofického zkoumání a praktické činnosti.
  • Proto vytvořil teorii zkoumání, která vychází z praktické činnosti.[2]

Teorie zkoumání

 • Snaha o vytvoření "logiky vědy" (metoda logického zkoumání) pro všechna odvětví společenského života.
 • Člověk se setkává s různými problémovými situacemi v našem, stále se měnícím, světě - z počátku je situace nejasná a až procesem zkoumání, myšlení a za použití předchozích zkušeností se mění v situaci jasnou.
 • Pro proces zkoumání je velice důležité aktivní experimentování. Při řešení úkolu experimentujeme, hledáme hypotézy a metodou pokus - omyl přicházíme na myšlenky, názory a pojmy. Tak získáváme zkušenosti a vědomosti, které si ukládáme a vytváříme tak jakousi "skřínku s nástroji" pro další řešení problémů.
 • Cílem myšlení není poznání. Myšlení je regulátorem našeho jednání a je hlavním činitelem pro přizpůsobování se změnám v životě a přeměně nejasných situacích v jasné.
 • Princip kontinuity - každá nová zkušenost je ovlivněna zkušenostmi předcházejícími.
 • Lidské poznání není odrazem skutečnosti. Je to způsob jak ovládat přírodu a společnost a jak přežít (inspirace Darwinem)[4]

Koncept reflexního oblouku v psychologii

 • Inspirace W. Jamesem a jeho příkladem obranné reflexní reakce v "Principy psychologie"
  • dítě vidí plamen svíčky, dotkne se, popálí se, ucukne
 • Dewey tvrdí, že chápání této situace pouze jako automatické reakce je zjednodušující a poukazuje na další důležité aspekty:
  1. Hodnota plamenu svíčky je jiná před a po doteku - podnět není neměnný a jasně daný
  2. Obranná reakce na bolestivý podnět je součástí poznávání a přizpůsobování se prostředí ve kterém žijeme
  3. Reflexivní odpověď na podnět přináší novou zkušenost- dítě registruje plamen, svíčku, bolest a reakci těla při doteku - novou zkušenost si odnáší do života[5]

Vzdělání a výchova

 • Konec 19. století - rozvíjení pedagogického myšlení v USA.
 • Poznatky z pragmatické filozofie přenášeny do pedagogiky - proto pragmatická pedagogika.
 • John Dewey považován za zakladatele pragmatické pedagogiky.
 • Své filozofické poznatky aplikoval do výchovy a založil laboratorní školu v Chicagu.[4]

Pedagogické krédo

 • Článek sepsaný v době působení na Chicagské univerzitě.
 • Formuluje základní myšlenky své teorie[4]
  • Velký důraz kladen na spolupůsobení psychologické a sociologické stránky výchovy. Vychovatel se musí zajímat o dítě, o jeho zvyky, schopnosti, zájmy a individuální potřeby, ale vše musí interpretovat v sociálním kontextu.
  • Výchova by měla být životem, nikoli přípravou na něj. Škola má fungovat na základě situací z reálného života probíhajícího mimo ni a naučit žáky rozumně žít. Měla by navazovat na výchovu doma.
  • Učitel nemá žákům přesně určovat ideje a zvyky, má pouze správně vybírat podněty ovlivňující dítě a pomáhat mu správně na ně reagovat.
  • Zkouška testuje, jestli je dítě schopné sociálního života a ukazuje na jakém místě se může plně realizovat.
  • Každý předmět ve škole musí být užitečný pro sociální život (např. historie má ukazovat pokrok v sociálním životě a poučení z minulosti).
  • Důležité je učení se na základě zkušeností. Dítě si rekonstruuje jednu zkušenost na základě druhé.
  • Nemůžeme si býti jisti, co bude za několik let, proto je nelogické připravovat žáky na jejich dospělost. Hlavním úkolem školy je naučit jedince přizpůsobovat se změnám. Výchova musí být v neustálém pohybu ve směru vývoje a sociálních změn - proto je označena za proces bez cíle.
  • Dewey kritizuje pasivní styl výuky, při které žák pouze naslouchá a absorbuje informace. To je nepřirozené. Výuka má probíhat aktivně a na základě dětských zájmů.
  • Učení je efektivní pouze tehdy jeli aktivní, zakládající se na zkušenostech, a pokud dítě může naučenou věc použít ve svých zájmech.[6]

Škola a společnost

 • Dílo rozšiřuje hlavní myšlenky z Pedagogického kréda, nyní již podložené zkušenostmi z laboratorní školy v Chicagu.
 • Kritika školství postaveného na donucovacích metodách - základ principu pedocentrismu.
 • Výchova nemá mít cíl, je cílem sama o sobě
 • Velký důraz kladen na aktivní činnost a učení se konáním (Learning by doing)[3]

Princip pedocentrismu

Learning by doing (učení konáním)

 • Učení se aktivním zapojením.
 • Tuto formu učení už můžeme najít u Komenského, který tvrdil, že to co se má konat, se má učit konáním. Dewey tuto myšlenku rozšířil i na oblast vědění.
 • Kritika této metody: mnoho vědních oblastí je nemožné naučit se konáním, tyto oblasti jsou pak vyloučeny z centra poznávání.[3]

Demokracie a výchova

 • Stěžejní dílo a základním text pragmatické pedagogiky.
 • Kritika zastaralé neefektivní herbartovské školy a shrnutí veškerých poznatků o výchově.
 • Dítě má právo na prožití svého dětství, a proto by se mu mělo umožnit plné prožívání přítomnosti.
 • Chybou školství je přílišné soustředění na budoucnost a přípravu na dospělost.
 • Výchova je neustále předělávání zkušeností bez daného cíle. Jestliže je cíl předem daný, stává se příkazem a není pro učitele ani žáka výzvou.
 • Důležitá kapitola pojednává o zájmu a kázni. Působí spolu (ale zájem je důležitější) v dosahování cílů.
 • Myšlení znamená hledání spojení mezi konáním a důsledky konání.
 • Dewey zde popisuje princip vzrůstu – growth.[7]

Vzrůst

 • Počáteční stav je nezralost, která není vnímána jako něco záporného, naopak - nezralost vyjadřuje sílu ke schopnosti rozvíjet se.
 • Vzrůst je projevem života - život splývá s výchovou - vzrůst je projevem výchovy.
 • Kvalita školní výchovy se posuzuje na základě toho, jakou vyvolává u žáků chuť po vzrůstu a jak je úspěšná v poskytování podmínek, které touhu po vzrůstu převedou na konání.[7]

Odkazy

Reference

 1. Haggbloom Steven J., Warnick Renee, Warnick Jason E., Jones Vinessa K., Yarbrough Gary L., Russell Tenea M., Borecky Chris M., McGahhey Reagan, L John, Powell III, Beavers Jamie, & Monte Emmanuelle. The 100 most eminent psychologists of the 20th century. Review of General Psychology, vol. 6(issue 2), undefined. DOI: 10.1037//1089-2680.6.2.139.
 2. 2,0 2,1 Velké postavy západního myšlení: slovník myslitelů /. (1999). (2. vyd., 707 s.) Praha: Prostor.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Cipro, M. (2002). Galerie světových pedagogů. (633 s.) Praha: M. Cipro.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Americká pragmatická pedagogika: John Dewey a jeho následovníci. (1990). (1. vyd., 197 s.) Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 5. Dewey, J. The reflex arc concept in psychology. Psychological Review, vol. 3(issue 4), undefined. DOI: 10.1037/h0070405 Retrieved from: http://www.brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1896.html
 6. Dewey, J. (1926). My Pedagogic Creed. Journal of Education, vol. 104(issue 21), pp. 542-542. Retrieved from: http://dewey.pragmatism.org/creed.htm
 7. 7,0 7,1 Dewey, J. (1932). Demokracie a výchova. (503 s.) Praha: Jan Laichter.

Literatura

 • Dewey, J. (1932). Demokracie a výchova. (503 s.) Praha: Jan Laichter.
 • Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. (Vyd. 1., 328 s.) Praha: Grada.
 • Velké postavy západního myšlení: slovník myslitelů /. (1999). (2. vyd., 707 s., Editor Ian Philip McGreal). Praha: Prostor.
 • Cipro, M. (2002). Galerie světových pedagogů. (633 s.) Praha: M. Cipro.

Zdroje obrázků

 1. Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Dewey_in_1902.jpg?uselang=cs

Klíčová slova

John Dewey, výchova, vzdělání, pragmatická pedagogika