Potřeby a zájmy

Pojetí potřeb a jejich členění

Murrayův přístup k roli potřeb jako motivačních sil

 • Henry Murray - potřeby jako motivační síly
 • svůj systém označuje jako personologii
  • předmětem a cílem zkoumání je proniknout do psychiky individuální osobnosti a výchozí informační bází toho zkoumání jsou životní dějiny individua
 • do osobnosti lze proniknout analýzou celků, témat tvořených specifickou jednotou
  • potřeby - všechno to, co jedinec chce, o co se snaží
   • 5 kritérií jejich identifikace: typický trend (průběh a výsledek) jednání
   • typický modus (vzor) chování
   • selektivní vnímání
   • city
   • manifestované uspokojení (či nespokojenost)
   • s dosažením určitého efektu
  • tlaku (press) = všechno to, co prostředí vyžaduje od jedince, co má splnit, naplnit
   • 2 druhy tlaku:
    • α tlak - objektivní stav věcí a okolností vyvolávajících tlak
    • β tlak - subjektivní zpracování tohoto tlaku
 • pro jednání je podstatné, co jedinec jako tlak prožívá subjektivně
 • potřeby a tlaky se navzájem ovlivňují
 • každá potřeba má dynamickou povahu, vyznačuje se emočním doprovodem, silou a dobou trvání a vede k manifestnímu chování zaměřenému na její uspokojování

Aplikoval Thematic Apperception Test - TAT na 3 kategorie potřeb:

 • viscerogenní potřeby – vrozené
  • př. potřeby nedostatku (potřeba potravy, kyslíku, podnětů)
   • přebytku (potřeba sekrece, urinace …)
   • obrany a úniku
 • psychogenní potřeby – získané, manifestní, determinované vnějšími potřebami
 • skryté potřeby – např. obavy zůstat bez pomoci, ponížení, exhibicionismus
 • systém tlaků a potřeb je uspořádán do celkové organizace osobnosti, na níž lze pohlížet jako na:
  • proces, kdy je osobnost identická se svou historií, s průběhem jednoznačných a protikladným tendencí jednání a chování v jejich tematické bohatosti
  • strukturu – organizaci všech integrativních, regulativních procesů v mozku

Murray vychází z psychoanalytických pozic

 • Henry Murray
 • osobnost = systém organizace vyvíjející se v průběhu celého života
 • 3 základních období: - období dětství, adolescence, rané dospělosti, kdy se struktury vyvíjí
  • období střední dospělosti – osobnostní struktury jsou
  • uchovány a zesíleny
  • období stáří – ztrácí se schopnost vyvíjet nové struktury
 • osobnost, přestože se mění, vykazuje relativně stabilní strukturu
  • označuje ji tradičními pojmy psychoanalýzy, ale s obsahovými rozdíly:
 • ID - vrozené i akceptované impulsy, tzn. I stimuly sociální akceptace (oproti Freudovi)
 • EGO - centrální instituce, která plánuje a organizuje jednání
  • není prostředníkem mezi ID a SUPER-EGO, ale má funkci aktivizující
 • SUPER-EGO - hodnoty a pokroky kultury, které se staly vnitřním světem jedince, jsou Interiorizované na jeho základě se vytváří EGO-IDEAL
 • EGO-IDEAL - ideální obraz sebe sama, je zdrojem stavění si takových osobních cílů, o jejichž realizaci daný jedinec usiluje
 • TAT - projektivní technika založená na předkládání obrazových tabulí (v sériích po 20 s ohledem na pohlaví a věk) s mnohoznačnými situacemi, které daný jedinec interpretuje s projikuje tak do svých odpovědí systém svým potřeb a tlaků. ALE je to hodně ovlivněný reprodukovanými poznatky z knih, novin, filmů, takže nejde až tak moc o výtvor vlastní fantazie

Raymond B. Cattel

 • Raymond B. Cattel
 • ergické pudy – vrozené reakce na dosahování konzumačních cílů
 • sentimenty – naučené zaměření na cíle

Potřeby v Rotterově systému sociálního učení

 • Julian B. Rotter
 • svůj behavioristický model chování člověka staví proti dosavadním psychoanalytickým
 • fenomenologickým i behavioristickým teoriím a přístupům k osobnosti - neberou v úvahu
 • specifickou povahu a úlohu kognitivních a motivačních faktorů lidského chování v jeho
 • reálných sociálních kontextech.
 • jádrem jeho úsilí při zpracovávání teorie sociálního učení je odhalení možností a cest předvídání, jak se člověk zachová vzhledem k aktualizaci specifických sociálních situací
 • vzorec pro predikci cílově orientovaného chování člověka v reálných životních situacích

potenciální potřeba = svoboda pohybu + hodnota potřeby

 • potřeba = soubor chování , který se vztahuje k týmž či svou povahou podobným sadám (formám, obsahům) posílení
 • potřebu tedy definuje ve vztahu k cílově orientovanému chování - lidé jsou totiž orientování cílově = snaží se maximalizovat odměny a minimalizovat ztráty
 • na základě tohoto přístupu definuje 6 kategorií potřeb:
  • potřeba uznání
  • potřeba bezpečí, ochrany
  • potřeba dominovat
  • potřeba nezávislosti
  • potřeba lásky a citovosti
  • potřeba tělesného zdraví a potěšení (komfortu)
 • pokud bychom chtěli predikovat, jak se daný jedinec zachová, je třeba vzít v potaz determinovanost 3 základními, vnitřně v potřebách obsaženými komponentami:
  • potenciál = pravděpodobnost toho, že se za daných podmínek a situací vyskytne chování aktivující člověka směrem k uspokojování té které kategorie potřeb
  • hodnota = nakolik je přiměřené a relativně žádoucí to které posilování z možných rozdílných posilovačů spojených se základními kategoriemi potřeb
  • svoboda pohybu = stupep očekávání toho, jaké sady chování povedou k uspokojení té které kategorie potřeb

Abraham H. Maslow

 • Abraham H. Maslow
 • Principy:
  • antropocentrický - člověk je specificky determinovaná a integrovaná bytost, kterou nelze postihnout přístupy aminocentrickými
  • eupsychický – nezbytnost brát v úvahu stav, ke kterému jsou s to dospět všechny plně fungující lidské bytosti
  • klasifikační – odmítá stavět na indexu pudů a zdůrazpuje jako východisko pro členění motivačních sil základní cíle a potřeby, jimiž se osobnost vyznačuje
  • role nevědomí - nezbytnost brát v úvahu roli nevědomé, neuvědomované motivace
 • Potřeby
  • fyziologické
  • bezpečí
  • afiliační
  • uznání
  • seberealizační
   • vědění
   • estetické
   • životní orientace

Hierarchie potřeb dle Maslowa

 • funkční autonomie potřeby
 • Potřeby
  • D – nedostatkové
  • B – růstové
   • celostnost, jedinečnost, správnost, hravost, prostota,...

Potřeby nedostatkové

 • zajišťují biologické přežití a psychologickou rovnováhu
  • potřeby fyziologické - vše co organismus nezbytně potřebuje k životu, respektive k přežití (teplo, strava, kyslík, spánek)
  • potřeba bezpečí - hledání jistoty, uhýbání neznámému
  • potřeby přináležení a lásky - patřit někam a někomu, milovat a být milován, být emočním objektem i subjektem
  • potřeba úcty a sebeúcty - být druhými vážen, ceněn, být sám sebou kladně hodnocen
  • potřeba sebeuskutečnění - naplnit své možnosti růstu, stá se tím, čím se mohu stát

Potřeby růstové

 • jejich uspokojování vede k dosažení a především k přesažení současného stavu člověka – rozvoj nadosobních cílů
  • potřeba poznávání a porozumění - získávat poznatky, obohacovat se, pracovat na sobě
  • potřeba estetických prožitků - objevovat řád, symetrii, krásu, kino, hudbu
 • Základní pravidlo dle Maslowa - nelze dostatečně uspokojit potřeby vyšší, nejsou-li uspokojeny potřeby nižší (ale jakmile je dosaženo vyšších potřeb, mohou se stát autonomními a nezávislými na uspokojení potřeb nižších)

Struktura a dynamika motivačních tendencí příznačná pro jedince

 • jakými motivačními vlastnostmi se vyznačuje
 • k čemu směřuje
 • čím je směřování determinované
 • nakolik determinovatelní

Substruktura motivačních vlastností

 • soubor klíčových vlastností osobnosti, na nichž závisí, jaké pohnutky budou dominovat v jejích postojích, hodnotových orientacích v souvislosti s životními podmínkami
 • relativně stabilní, individuálně příznačný, hierarchicky uspořádaný systém zaměřenosti
 • zakládá se na vrozených dispozicích a upevňuje se v procesu aktivní interakce

Základní a odvozené potřeby

 • uspokojení potřeb je podmínkou existence, přežití
 • aktualizace potřeby se projevuje jako subjektivní strádání, jedině ve vědomí se stávají hybnou silou
 • potřeba je vždy předmětná
 • struktura motivačních vlastností se utváří na základě vrozených, základních potřeb v průběhu interakce s prostředím, z nich se odvozují sekundární potřeby, zájmy, postoje, hodnotové orientace
 • potřeby základní a druhotné
  • Primární (Základní) potřeby (kritéria)
   • biotické – zabezpečující přežití
   • aminocentrické – společné se zvířaty
   • antropocentrické – společné všem lidem
    • přežití člověka jako biologického, ale i společenského tvora
   • základní potřeby
    • zachování vlastního života
    • sexuální
    • poznávací
    • sociálního kontaktu
    • seberealizace
   • mají cyklickou povahu
   • nedostatečné uspokojení – deprivační syndrom
  • Sekundární (druhotné, kulturní) potřeby
  • patří sem potřeby:
   • morální
   • intelektuální
   • estetické
   • určitého způsobu života
  • mohou být primární ve významu
  • nejsou-li uspokojeny – frustrace
  • rozvíjejí se v podmínkách existence

Meta potřeby

Metapotřeby

 • metapotřeby nemají hierarchické uspořádání
 • jsou stejně jako potřeby nedostatkové instinktivní, biologicky zakořeněné
 • musí být uspokojovány, aby bylo dosaženo duševního zdraví člověka
 • metamotivace není možná, pokud nejsou uspokojeny potřeby nedostatkové
 • jejich deprivace či frustrace může ústit do psychického onemocnění, které Maslow označuje jako „metapatologie“. Mezi její projevy patří
  • nedůvěřivost, cynismus, skepticismus
  • nervozita, nechutenství
  • ztráta pocitu jáství a osobitosti
  • skleslost, nechuť něco dělat
  • vztek, otrlost, nezákonnost
  • deprese
  • bezvýznamnost, zoufalství, ztráta smyslu života

Primární a sekundární potřeby

 • Potřeby a zájmy jsou základem motivace
 • Neuspokojení potřeby prožívá člověk velmi nelibě
 • Potřeby se stávají hybnou silou aktivity člověka jedině tehdy, jestliže napětí spojené s jejich aktualizací vstoupí do vědomí
 • Na potřebách vyrůstají zájmy

Zdroje