Knihovny státní správy

Státní správa nevlastní žádnou speciální knihovnu, ale řadu z nich sama provozuje. Příkladem může být Národní knihovna, Národní archiv, nebo Městská knihovna v Praze.


Státní správa

Státní správa je součástí veřejné správy, kterou vykonává stát. Těmito vykonavateli jsou státní orgány, nebo orgány, na které byl státem přenesen výkon státní správy. Státní orgány jsou ministerstva a jiné orgány ústřední státní správy, jejichž vrchní pracovník není členem vlády. Orgány, na které byl přenesen výkon státní správy jsou kraje a obce samotné, s pověřeným obecním úřadem či s rozšířenou působností. [1]

Tyto knihovny jsou provozovány:

 • státními orgány

Mezi tyto knihovny patří například Národní knihovna, státní vědecké knihovny, Moravská zemská knihovna, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana – jsou zřizovány Ministerstvem kultury České republiky. Dále také Národní archiv, jehož zřizovatelem je Ministerstvo vnitra. [2]

 • orgány, na které byl přenesen výkon státní správy [3]

Jedná se o kraje a obce, nejlepším příkladem může být hlavní město České republiky, Praha, která je zřizovatelem Městské knihovny v Praze. Poté Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Středočeský kraj spravuje Středočeskou vědeckou knihovnu Kladno.


Národní knihovna

Národní knihovna ČR

Jak je již zmíněno výše, jedná se o státní organizaci, kterou zřizuje Ministerstvo kultury České republiky. Sídlem je jezuitská kolej Klementinum v Praze. Je v ní zajištěn přístup všem uživatelům k veřejným knihovnickým a informačním službám, a dalším službám, které poskytuje. Rozsah fondů Národní knihovny České republiky je největší. Zároveň se jedná o jednu z nejstarších veřejných knihoven. [4]

Národní knihovna ČR svým čtenářům poskytuje i využití digitální knihovny, která má pět důležitých složek. První je projekt Národní eKnihovna, který má za cíl vytvořit nový informační systém, sloužící k modernizaci. Poté Kramerius verze 5 a 3, které obsahují plné texty zdigitalizovaných bohemikálních periodik a monografií. Čtvrtou částí je Manuscriptorium, což je digitální knihovna rukopisů. Poslední je Webarchiv, který je archivem českého webu. [5]

Součástí Národní knihovny je Slovanská knihovna, vědecká knihovna pro obor slavistiky, která vznikla v roce 1924. V depozitářích je možné najít více než 800 000 svazků knihovních dokumentů, map, plakátů, obrazových a uměleckých materiálů a sbírku speciálních dokumentů. [6]

Národní archiv

Národní archiv

Národní archiv je v současné době zřizován Ministerstvem vnitra v Praze. Počátky Národního archivu je možné najít již ve 12. století. Za celou dobu své existence se vyvíjel, měnil svůj název, až se v roce 2005 ustálil na Národním archivu.[7] Archiv stál u zrodu několika informačních systémů, jako je BADATELNA, nebo Janus 2000. [8]V současné době prezentuje popis archivních fondů a sbírek prostřednictvím portálu BADATELNA. [9]

BADATELNA není používána jen Národním archivem, ale i Archivem Ministerstva zahraničních věcí, Literárním archivem Památníku národního písemnictví, Knihovnou Národního muzea a Ústavem dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy. Jedná se o portál archivních fondů a sbírek České republiky. Je na něm možné nalézt informace z národní evidence archivních souborů. [10]

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze je veřejná knihovna, která vznikla v roce 1891. Její práce se zabývá informacemi - získávání, zpracovávání, uchovávání a poskytování je uživatelům, společně s literaturou. Důraz je kladen i na služby pro rodiče s dětmi, studenty, seniory, sociálně slabé a handicapované. Fond Městské knihovny čítá přes 2 000 000 dokumentů. Uživatelé mohou využít půjčování knih, hudebních nahrávek, filmů a obrazů. Samozřejmostí je i připojení na všech pobočkách zdarma k internetu. Městská knihovna má několik bibliobusů, které zajíždějí do oblastí bez poboček a na méně dostupná místa jezdí minibibliobus Oskar. V knihovně je i pestré kulturní vyžití - výtvarné dílny pro děti a rodiče, přednášky, školení, semináře, filmové projekce, koncerty známých muzikantů, divadelní představení. [11]

Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna Brno

Moravská zemská knihovna plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji, a v roce 2009 byla prohlášena za výzkumnou organizaci. Obsahuje čtyři miliony dokumentů a to z ní dělá druhou největší knihovnu v České republice. Jedná se o veřejnou knihovnu, uživatelé mají možnost využít mnoho služeb: půjčování knih, prezenční půjčování periodik, přístup k elektronickým informačním zdrojům, přístup k internetu prostřednictvím wifi a počítačů, účast na kulturních akcích. [12]

Uživatelům je k dispozici také velké množství databází, jako například: ProQuest Central, ProQuest Ebook Central, Academic Search Complete, PressReader, Anopress, EZB Elektronická knihovna časopisů, Web of Science, Library Studies (Emerald), Academic Search Ultimate. Tyto zdroje jsou dostupné zdarma všem registrovaným uživatelům. [13]

Významnou částí Moravské zemské knihovny je digitální knihovna, nabízející digitální dokumenty prostřednictvím systému Kramerius. Je v ní možné nalézt jak volná, tak i autorsky chráněná díla, a to různých žánrů. Obsahuje noviny a časopisy, rukopisy, staré tisky, mapy, archiválie, hudebniny, knihy, zvukové dokumenty a různé sbírky. Dokumenty se dělí na veřejné a neveřejné. [14]

Odkazy

Reference

 1. Management Mania: Státní správa (State administration) [online]. [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/statni-sprava
 2. Národní archiv: Organizace archivu [online]. [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://www.nacr.cz/o-nas/organizace-archivu/
 3. Management Mania: Státní správa (State administration) [online]. [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/statni-sprava
 4. Národní knihovna České republiky: Základní dokumenty [online]. [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/zakladni-dokumenty
 5. Národní knihovna České republiky: Digitální knihovny [online]. [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny
 6. Národní knihovna České republiky: O knihovně [online]. [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/slovanska-knihovna/zakladni-informace/o-knihovne
 7. Národní archiv: Historie archivu [online]. [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://www.nacr.cz/o-nas/narodni-archiv-v-retrospektive/historie-archivu/
 8. Národní archiv: Informační systémy [online]. [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://www.nacr.cz/o-nas/narodni-archiv-v-retrospektive/informacni-systemy/
 9. Národní archiv: Vyhledávání [online]. [cit. 2018-12-20]. Dostupné z: https://www.nacr.cz/fondy-a-pomucky/vyhledavani/
 10. Badatelna [online]. [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: http://www.badatelna.eu/
 11. Městská knihovna v Praze [online]. O knihovně [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/
 12. Moravská zemská knihovna: O knihovně [online]. [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: https://www.mzk.cz/o-knihovne
 13. Moravská zemská knihovna: Databáze [online]. [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze
 14. Moravská zemská knihovna: Digitální knihovna [online]. [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: https://www.mzk.cz/katalogy-databaze/digitalni-knihovna


Související články


Klíčová slova

Knihovny státní správy, Státní správa, Veřejná knihovna