Kolektivní správci děl

Kolektivní správce děl je organizace nebo instituce, která zastupuje majitele autorských práv a dalších práv souvisejících s autorským právem, a zajišťuje ochranu těchto práv a zároveň i zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti. [1]

Podle autorského zákona je pak kolektivním správcem ten, kdo získal od státu oprávnění k výkonu kolektivní správy – ta je vykonávána soustavně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, nejde ale o podnikání. [2] V současné době působí na území České republiky několik kolektivních správců děl.

Činnost kolektivních správců

Hlavní činností je nepřímé zastupování majitelů autorských práv k jejich prospěchu. Zároveň kolektivní správce jedná o podmínkách zveřejnění a zpřístupnění děl, vlastním jménem (na smlouvách je např. napsáno Dilia a nikoliv autor sám). Toto působení je hromadné a kolektivní – správce tedy umožňuje uživateli zpřístupnění velkého množství děl v rámci jedné smlouvy.

Kolektivní správci nacházejí své místo tam, kde se jedná o uplatňování a zpřístupňování obrovského množství autorských děl (poskytovatelé kopírovacích služeb; výrobci datových nosičů; hotely a restaurace, v nichž je puštěné rádio nebo televize; knihovny, které poskytují zdarma čtenářům knihy). [3]

Majitel autorských práv zastoupený kolektivním správcem má pak právo na odměnu za užití autorského díla, například za odvysílání audiovizuálního nebo zvukového záznamu (rádio a televize), vyhotovení kopie pro osobní potřebu (z počítače na prázdný disk, nebo kopii knihy na kopírce v knihovně) a další. Tyto odměny se rozpočítávají hromadně podle určitého klíče, kromě toho dochází i k vyplácení adresných odměn (například vypůjčení konkrétní knihy v knihovně).[4]

Někteří kolektivní správci nabízejí pro autory a majitele autorských práv i další služby jako vedlejší a doplňkovou službu – tato již může být vykonávána výdělečně. Jde například o agenturní zastupování umělců, právní poradenství a další.

Boj s pirátstvím

V současné době (cca od masivního nárůstu využívání internetu) je o kolektivních správcích děl (zejména o organizaci OSA) slyšet zejména v souvislosti s bojem proti pirátství (tedy využívání uměleckých děl bez odvedení odpovídající odměny autorovi). Řada uživatelů odmítá platit zákonné poplatky, neboť užívají díla autorů v OSA nezastoupených. V této věci se nejvíce angažuje Česká pirátská strana [5].

V souvislosti s pirátstvím v oblasti e-knih působí osvětově organizace DILIA - i zde naráží na velký odpor uživatelů, kteří dosud e-knihu nevnímají jako stejně hodnotné dílo jako knihu papírovou. Většina autorů nicméně stojí na straně kolektivních správců, přestože i oni sami vnímají, že současný autorský zákon není dokonalý [6].

Kolektivní správci děl v ČR

V České republice působí několik kolektivních správců děl, každý s jiným polem působnosti. [7] Kromě Kolektivních správců děl na našem území působí i několik dalších subjektů, jejichž problematika se otázky autorského práva úzce dotýká – jde například o Mezinárodní federaci fonografického průmyslu (IFPI ČR), Českou protipirátskou unii (ČPU) a další. [8]

OSA

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., byl založena samotnými autory již v roce 1919, jedním ze zakladatelů byl i skladatel Karel Hašler. V současné době OSA zastupuje více než 8 381 domácích a více než milion zahraničních nositelů autorských práv (skladatelů, textařů a nakladatelů). Posláním OSA je správa autorských majetkových práv zastupovaných (autor s uzavřenou smlouvou o zastupování) a členů (užší forma zastupování, autor má např. hlasovací právo), autorům poskytuje služby spojené s výběrem odměn za užití děl.

Zastupuje autory hudby s textem, hudby bez textu, textaře, hudební nakladatele a dědice práv výše uvedených. [9]

DILIA

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, byla založena v roce 1949 jako spolek autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv. Základní činnosti DILIA se dělí na kolektivní správu a agenturu. Kolektivní správu představuje např. uzavírání smluv o zastupování autorských práv, uzavírání smluv s kabelovými, televizními i rozhlasovými stanicemi, s dovozci a výrobci kopírovacích zařízení atd. Agenturní činností se rozumí uzavírání licenčních smluv, agentáž, vydávání či pronájem hudebních materiálů k českým i zahraničním hudebně-dramatickým dílům.

Zastupuje autory děl literárních, dramatických, hudebně-dramatických, choreografických, pantomimických, audiovizuálních, výtvarných (kameramani, architekti, kostýmní výtvarníci atd.), scénické hudby tvořené zvlášť pro užití v díle dramatickém, děl vědeckých a nakladatele (jiné než hudební) [10]

Intergram

Intergram, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s., vykonává od roku 1990 kolektivní správu výše uvedených subjektů – tedy výkonných umělců (herci, zpěváci, hudebníci atd.) a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Stejně jako ostatní kolektivní správci jedná o zpřístupnění děl a mezi autory rozděluje odměny za toto užití. [11]

OOA-S

OOA-S (Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl) působí mezi výtvarníky a architekty, zastupuje též dědice autorských práv. OOA-S je jediným kolektivním správcem, který je oprávněn jednat v segmentu výtvarné složky audiovizuálních děl. [12]

GESTOR

GESTOR - ochranný svaz autorský (založen v roce 1997) je kolektivním správcem autorského práva na odměnu při opětovném prodeji originálu (obraz, kresba, malba, šperk, keramika, fotografie atd.) uměleckého díla. Zastupuje všechny autory i dědice, jejichž originál díla splní podmínky opětovného prodeje. ([13]

OAZA

OAZA - Ochranná společnost zvukařů-autorů vznikla v roce 2003 jako profesní organizace, sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku. OAZA se od počátku své činnosti zaměřila na ochranu práv této profesní skupiny, zajišťovala osvětu o právech a povinnostech mistrů zvuku, navázala spolupráci s dalšími ochrannými organizacemi v ČR. Týká se to děl, kde součástí audiovizuálního zážitku je i práce zvukaře, který se na dílu podílí jako spoluautor. [14]

Odkazy

Reference

 1. Kolektivní správa práv. Autorské právo: Informační portál z oblasti autorského Práva [online]. DANĚK & PARTNERS, 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.autorske-pravo.info/kolektivni-sprava-prav
 2. Přehled kolektivních správců autorských děl. Business info: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. CzechTrade, 30.1.2007 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prehled-kolektiv-spravcu-autorskych-del-4829.html
 3. Co je to kolektivní správa autorských děl? Mám talent [online]. Agentura Mám talent, 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.mamtalent.cz/co-je-to-kolektivni-sprava-autorskych-del.phtml?program=1&ma__0__id_b=10555
 4. Kolektivní správa práv. Autorské právo: Informační portál z oblasti autorského Práva [online]. DANĚK & PARTNERS, 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.autorske-pravo.info/kolektivni-sprava-prav
 5. Pirátská strana radí, jak se vyhnout platbám OSA. E15 [online]. Mladá fronta, 2.3.2013 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/piratska-strana-radi-jak-se-vyhnout-platbam-osa-961717
 6. Přednášky z Národní knihovny - Knižní pirátství. Česká televize [online]. Česká televize, 8.3.2012 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000071-knizni-piratstvi/21225100062/
 7. Organizace oprávněné k výkonu kolektivní správy práv. Ministerstvo kultury [online]. 2007 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=360
 8. Přehled kolektivních správců autorských děl. Business info: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. CzechTrade, 30.1.2007 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prehled-kolektiv-spravcu-autorskych-del-4829.html
 9. Kdo jsme. OSA [online]. OSA, 2011 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.osa.cz/hlavn%C3%AD-menu/kdo-jsme/o-n%C3%A1s.aspx
 10. O nás. Dilia [online]. Praha: Dilia, 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.dilia.cz/index.php/o-nas
 11. O nás. Intergram [online]. Praha: Intergram, 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.intergram.cz/cs/index/o-nas/
 12. OOA-S [online]. Praha: OOA-S, 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.ooas.cz/
 13. Úvodní stránka. Gestor [online]. Praha: Gestor, 2008 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.gestor.cz/cs/
 14. O nás. Oaza [online]. Praha: Ochranná asociace zvukařů - autorů, 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.oaza.eu/obecne/o-nas.html

Externí odkazy

Klíčová slova

Kolektivní správce děl, autorský zákon, autor