Kooperace

Vymezení

 • vzniká na základě společných cílů
 • při kooperativních činnostech jde o tzv. nenulovou činnost - tedy že všichni zúčastnění něco získávají
 • příkladem kooperativních vztahů jsou například:
 1. milenecké vztahy
 2. sourozenecké vztahy
 3. pracovní týmy
 • předpokladem kooperativního chování je oboustranná důvěra, připravenost k oběti a rezignace na egoistický zisk
 • v praxi je kooperativní chování většinou výjimečné, má několik podmínek
 • důležitá je vzájemná podpora a důvěra
 • při spolupráci na společném díle není pro důvěru nutný hlubší citový závazek
 • situace musí kooperaci umožňovat
 • obě strany spolu musí komunikovat
 • je důležité dobře vybrat partnera
 • mít celkově kooperativní postoj
 • kooperace přináší:
 1. vyšší efektivitu
 2. vylepšuje sociální vztahy
 • motivace kooperace tkví v jeho celoživotní závislosti na lidském společenství
 • ze základních potřeb, které se podílí na vzniku motivace kooperace lze jmenovat potřebu:
 1. afiliace
 2. participace
 3. úspěchu a uznání
 4. rovnosti
 5. sounáležitosti

Teoretické pohledy na kooperaci

 • Piaget - psychologický rozbor kooperativní činnosti
 • zamýšlel se nad myšlením v kooperativních situacích
 • čtyři aspekty kooperace:
 1. činnost jedné osoby, která má vliv na osobu druhou
 2. uspokojení druhého člověka
 3. dluh příjemce vyplývající z daru
 4. hodnota pohledávky
 • kooperace učí člověka logicky myslet, důkaz existence reciprocity
 • příčiny selhávání kooperativních vztahů je třeba hledat v absenci společných hodnotových škál, necitlivosti.
 • B.M. Deutsh důvěra jako základní jev kooperace, tedy důvěřuji ti, a proto se odvažuji kooperativní volby
 • soudobý přístup ke kooperaci viz nenulová řešení

Zdroje