Láska

Vymezení

 • důležité je rozlišit rozdíl mezi mít rád a milovat
 • mají společné:
  • prožívání radosti a uspokojení
  • akceptování
  • důvěra
  • respekt
  • porozumění
  • spontaneita
  • spolehnutí
  • podpora
  • sebeodhalování (jen důvěrné přátelství a zralá láska)
 • sociální pronikání (Taylor, Altman) – ochota partnerů odhalit své nitro, otevřít se, odhalit vše nedostupné jiným interpersonálním vztahům
 • toto odhalování se vyznačuje důvěrou
 • není doprovázeno úzkostí ani přehnanou obavou ze ztráty přízně druhého
 • rozdíly jsou jak kvantitativní tak i kvalitativní
 • erotická láska, na rozdíl od přátelství, obsahuje sexuální prvek
 • Nakonečný:
  1. láska - může vzniknout náhle, vzniká vůči osobám, která nás přímo neodměňují (pokud za odměnu nepovažujeme už přítomnost oné osoby)
  2. sympatie - je produktem odměňování (vztah k osobám, které nás odměňují)
 • předpokládá se, že oba stavy spolu vysoce korelují
 • převažuje však názor, že láska je specifický fenomén
 • úvahy o lásce se obvykle odvíjejí od otázky, čím se láska liší od vztahu mít rád
 • četné studie ukazují, že společnými ukazateli jsou vzájemné porozumění, poskytování a přijímání podpory, pozitivní oceňování, těšení se na přítomnost druhého
 • K. S. Pope uvádí několik doplňujících charakteristik, mezi nimiž významný je především pocit hlubšího a významnějšího prožívání svazku
 • pro lásku je typická intenzivní citová vazba k milované osobě, projevující se sexuální touhou a velmi častou, obtížně ovládanou tendencí myslet na milovanou osobou
 • různé podoby lásky:
  • mezi stejným pohlavím
  • mezi rodiči a dětmi
  • milenecké páry
  • manželské páry

Vznik lásky

 • většinou přichází až po určité době známosti
 • není tedy pouze výsledkem fyzického okouzlení
 • u této lásky je pravděpodobnější jejich dlouhodobé trvání při současném
 • oboustranně vysokém uspokojení obou partnerů
 • láska na první pohled (Averill a Boothroyd) - prožije ji asi 50% lidí, méně úspěšné z hlediska délky, než lásky vzikající postupně ze vztahu přátelství
 • láska jako posunutí citů (Allendy) - láska se rodí z posunutí afektů, které člověk cítil jako dítě, ve vztahu k nejbližšímu okolí, může mít ale i formu vnitřního posunu citů - milující objevuje v milovaném zrcadlení vlastního obrazu - projekce (důkazem je příběh Adama a Evy - Adam Evu miluje proto, že je kusem jeho těla a tedy jeho projekcí, i když v materiálním smyslu)

Teorie lásky

 • komponenty lásky - Rubin:
 1. fyzická a emocionální závislost
 2. touha starat se o partnera
 3. důvěrná komunikace

Trojúhelníková teorie lásky - Sternberg

 • podle Sternberga má láska tři dimenze:
 1. intimita - pocit blízkosti, silnější než u vztahu mít rád, roste s trváním vztahu
 2. vášeň - spojuje s motivací a vztahuje ji k vysoké aktivaci psychiky, stoupá hlavně v počátečním stadiu, později začne mírně klesat
 3. závazek - je zvláštní druh vztahu mezi dvěma lidmi v podobě jedinečné jednotky, závazek stoupá společně s hloubkou vztahu, prochází různými stadii s vrcholy a pády
 • Sternberg předpokládá, že každá z dimenzí má rozdílný vývoj v čase

Druhy lásky - J.A.Lee

 • sociolog, dospěl rozborem krásné literatury k šesti druhům lásky
 • označil je řeckými názvy:
 1. eros - erotická láska se silnou sexuální náplní, zdůrazňuje ideál fyzické krásy
 2. ludus - hravá láska, bez výrazného svazku nebo žárlivosti
 3. storge - láska kamarádská či přátelská s malým důrazem na vášeň
 4. pragma - pragmatická láska, řídící se racionálním výběrem partnera z hlediska osobního zisku
 5. mania - volná láska, založená pouze na uspokojování sexuální potřeby bez trvalého svazku
 6. agapé - altruistická, nesobecká láska, zaměřená na péči o druhého
 • Erich Fromm - Umění milovat (druhy lásky)

Láska vášnivá

 • citový stav typický pro počáteční stav zamilování
 • obvykle trvá několik týdnů až měsíců, výjimečně rok a déle
 • intenzivní, zcela ovládající citový stav, neodbytné myšlenky na milovanou osobu, snaha trávit s ní většinu času
 • neadekvátní v hodnocení druhého, odolná vůči pokusům o zpochybnění
 • vzájemná - naplňuje oba partnery nevýslovným štěstím a radostí
 • není vzájemná - zamilovaný trpí pocity prázdnosti, marnosti, sklíčenosti a zoufalství
 • genderové rozdíly:
 • muži se snadněji zamilovávají, ženy se snadněji "odmilovávají"
 • hloubka citů bývá u obou pohlaví stejná
 • ženy mají sklon k lehkomyslnosti a bezstarostnosti, ale soustřeďují se více na intimitu vztahu a zajímají se více o partnera
 • muži jsou hraví, kladou větší důraz na fyzický aspekt vztahu

Láska kamarádská

 • často vzniká transformací z lásky vášnivé (čas zmírní žár, fascinaci vystřídá všednost)
 • prvotní okouzlení, typické pro vášnivou lásku, se mění v hluboký, zralý a stálý vztah přátelství
 • založená na odměňování, respektování druhého, důvěře, postojovém sbližování atd.

Zdroje