Mentální model

Mentální model se utváří v závislosti na prostých, někdy i naivních vědomostech, do nichž se promítá příslušná kulturně a historicky podmíněná předloha předmětu poznání, přenášená tradicí; mentální model obsahuje kognitivní zpracování informací o daném předmětu (nebo jevu) na příslušné vývojové úrovni kognitivní výbavy jedince…; zprvu jde i o bezděčné a posléze záměrně osvojované relevantní vědomosti a poznatky, zprostředkované nejčastěji výukou, případně i hromadnými sdělovacími prostředky.“[1]

1. obecně: vnitřní reprezentace informací/znalostí/obrazu reálného nebo virtuálního světa, která specificky koresponduje s tím, co je reprezentováno. Může zahrnovat analogické, symbolické či propoziční (výrokové) formy reprezentace poznatků; [2]

2. specificky: konkrétní mentální reprezentace problémové situace, která může být využita pro řešení problému. [3]

Model je mentální struktura, která umožňuje pochopení dané problémové situace. Lidé tedy posuzují platnost úsudků nebo vyvozují závěry nikoliv na základě sekvence logických operací, ale s pomocí mentálních modelů. Člověk ve své mysli často manipuluje s konkrétními představami složek daného úsudku, což mu usnadňuje nalezení správného řešení. Mnohé mentální modely obsahují vizuální představy, které však z hlediska jejich efektivnosti nejsou rozhodující. Důležité je, jak dobře do sebe jednotlivé komponenty modelu zapadají. (Johnson-Laird, 1983.)[4]

Historie

Pojem mentální model poprvé použil Kenneth Craik ve své knize The Nature of Explanation z roku 1943.[5][6]

Georges-Henri Luquet v knize Le Dessin enfantin (Dětské kresby), publikovaný v roce 1927 Alcanem v Paříži, tvrdil, že děti vytvářejí interní modely, což ovlivnilo mimo jiné dětského psychologa Jeana Piageta.

Druhy mentálních modelů

 1. vnitřní: Reprezentace, které si vytváříme sami o určitém objektu a řídíme se jimi. Mnohé naše představy a očekávání od tohoto objektu jsou však často nesprávné.[7]
 2. vnější: Reprezentace, které důvěrně známe z každodenního života (písmo, obrázky, ...)[8]

Využití mentálních modelů

Jako příklad lze uvést tvorbu internetových stránek. V souvislosti s nimi můžeme rozeznat 3 druhy mentálních modelů:

 1. designérský mentální model: představa návrháře stránek
 2. uživatelský mentální model: vytváří si jej uživatel sám při kontaktu s výrobkem (stránkou)
 3. systémový obraz: výrobek designéra se stává stává komunikačním prostředkem mezi uživatelem a designérem

Pokud návrhář stránky zná nebo dokáže předvídat mentální modely uživatele, může stránku vytvořit tak, aby byla pro koncového uživatele srozumitelná a uživatelsky přívětivá, sdělila potřebné informace, nebo přiměla uživatele se na stránku vracet.[9]

Mentální modely v procesu učení

Bez mentálního modelu, využití zpětné vazby.
Mentální model se podílí na procesu rozhodování, ale sám zůstává beze změny.
Mentální model se podílí na procesu rozhodování, ale zároveň je sám měněn.

Odkazy

Reference

 1. SEDLÁKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie: mentální reprezentace a mentální modely. Praha: Grada, 2004.
 2. STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5.
 3. STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5.
 4. PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.
 5. NERSESSIAN, Nancy J. In the Theoretician's Laboratory: Thought Experimenting as Mental Modeling, 1992.
 6. STAGGERS, Nancy; Norcio, A.F. Mental models: concepts for human-computer interaction research, 1993.
 7. PAYNE, Stephen J. Mental Models in Human-Computer Interaction.
 8. EYSENCK, Michael W., KEANE, Mark T. Kognitivní psychologie. Preložil M.Filip. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN: 978-80-200-1559-4. Str. 297.
 9. NORMAN, Donald A. Design pro každý den. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010, s. 214-215. ISBN 978-80-7363-314-1.

Související články

Klíčová slova

mentální model, psychologie, Kenneth Craik, Georges-Henri Luquet, interní model, kognitivní psychologie, mentální reprezentace, učení, mentální mapy