OAI-PMH

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) je jeden z nejběžnějších protokolů používaných pro sklízení metadat, tedy automatického agregování metadatových záznamů z různých zdrojů do jednoho systému.
OAI-PMH byl vytvořen organizací Open Archive Initiative jako jednoduchý nízkoprahový mechanismus pro snadnou interoperabilitu mezi repozitáři, tedy schopnost digitálních úložišť spolupracovat mezi sebou a vyměňovat si informace s co možná nejmenší ztrátou. Protokol je založen na běžných standardech používaných na webu – HTTP a XML. [1] [2]

Hlavní myšlenka

S exponenciálně rostoucím množstvím vytvářených digitálních dokumentů roste poptávka koncových uživatelů po jednoduchém a efektivním řešení umožňujícím nacházet relevantní zdroje těchto dokumentů. Open Archive Initiative se proto zaměřila na vytvoření rámce, který by umožňoval transportování metadat z velkého množství digitálních repozitářů do centralizovaného systému. Výsledkem tohoto sklízení metadat je databáze, která obsahuje metadatové záznamy o zdrojích umístěných v mnoha různých repozitářích. Tyto záznamy bývají často doplněny i odkazem do konkrétního repozitáře, kde se původní zdroj nachází. Uživatel tak může získat i snadný přístup k plnému textu daného dokumentu. [3]

Vznik

OAI vznikla v roce 1999 v Santa Fe v Novém Mexiku, rok poté byla představena první verze protokolu. Po krátkém fungování byla provedena revize a s přihlédnutím k názorům a zkušenostem prvotních institucí, které OAI-PMH využily, byla v roce 2002 vydána verze 2.0, která je aktuální dodnes.

PMH je navržen tak, aby byl co možná nejjednodušší, jeho implementace byla snadná a vyžadovala jen minimum programátorských znalostí. Většina institucí, které PMH zavedly, byla schopná systém zprovoznit v řádu hodin. [3]

OAI-PMH v České republice

V České republice umožňuje jednotlivým knihovnám dodávat data cestou OAI-PMH například Souborný katalog ČR. SKČR sklízí data z knihoven, které se do projektu dobrovolně zapojily, s týdenní nebo měsíční periodicitou. Metadata jsou sbírána ve formátu marc21. [4]

Princip fungování

schéma fungování OAI-PMH; zdroj vlastní

OAI-PMH rozeznává dva druhy účastníků procesu sklízení metadat – Data Providers (zprostředkovatelé dat) představované repozitáři, které zpřístupňují PMH metadata svých položek, a Service Providers (zprostředkovatele služeb), kteří tyto metadata sklízejí, přenáší do své centralizované databáze a používají pro vytvoření služby s přidanou hodnotou, se kterou může pracovat koncový uživatel. [5]

Metadata jsou mezi Data Providers a Service Providers přenášena jako XML dokumenty přes HTTP.
HTTP je protokol fungující na principu dotaz-odpověď (request-response protocol) mezi clientem a serverem. Dotazujícím je v případě OAI-PMH Service Provider, dotazovaným serverem Data Provider. [6]

Entity

Ve spojení s metadaty přístupnými pro PMH jsou rozlišovány tři entity: [5]

 • Zdroj (Resource)
  • objekt nebo „věc“, o které daná metadata jsou.
  • OAI-PMH se zdrojem nijak nepracuje
 • Jednotka (Item)
  • součást repozitáře, ze které mohou být uvolněna metadata o zdrojích.
  • jednotka většinou obsahuje metadata o jednom zdroji v několika formátech.
  • každá jednotka má svůj identifikátor, který ji přesně označuje v rámci daného repozitáře.
  • unikátní identifikátor používá OAI-PMH při požadavku o extrakci metadat z jednotky.
 • Záznam (record)
  • metadata vyjádřená ve specifickém metadatovém formátu

Přenos metadat

Pro přenos záznamů (records) specifikuje PMH „požadavky“ a „odpovědi“ („requests“ a „responses“). Využívá při tom existujících protokolů, které jsou široce uplatňovány na webu. Požadavky a Odpovědi slouží k identifikaci a stažení metadatových záznamů, ne však k selekci záznamů dle autora, tématu, nebo dalších kvantifikátorů běžně používaných při vyhledávání. Metadata nebývají většinou stahována jednotlivě, nýbrž hromadně.

PMH specifikuje 6 Dotazů, které umožňují interakce mezi repozitáři (data providers) poskytujícími metadata a zprostředkovateli služeb (service providers), kteří metadata sklízejí. Zprostředkovatelé služeb sklízející metadata jsou nazýváni harversters (ve volném překladu kombajny). [3]

 • GetRecord: požadavek na přenos určitého záznamu od repozitáře ke harvesteru
 • Identify: harvester se dotazuje repozitáře na identifikační informaci
 • ListIdentifiers: harvester žádá od repozitáře seznam hlaviček (headrů) záznamů
 • ListMetadataFormats: harvester zjišťuje metadatové formáty, které repozitář podporuje
 • ListRecords: používá se pro sklízení metadat z repozitáře, přičemž harvester může specifikovat sety a další podmínky pro selektivní sklízení.
 • ListSets: harvester žádá sety dat, které jsou uspořádány v rámci daného repozitáře

Formát metadat

OAI-PMH je agnostický vůči metadatovému schématu, může tedy přenášet metadata v jakémkoli formátu, pokud je možné zapsat je v XML (eXtensible Markup Language). Protože běžné repozitáře ale nejsou formátově agnostické, vyžaduje OAI-PMH, aby měla každá jednotka, kromě svých vlastních – často specifických metadat, také data ve formátu unqualified Dublin Core. Tím je zajištěn alespoň základní stupeň interoperability v centralizované databázi. [2]

Unqualified Dublin Core obsahuje základní sadu 15 prvků (DCMES – Dublin Core Metadata Element Set). Jsou to: název, tvůrce, předmět, popis, vydavatel, přispěvatel, datum, typ, formát, identifikátor, zdroj, jazyk, vztah, pokrytí a práva. [7]

Struktura záznamu

Záznam (record) jsou metadata vyjádřená v určitém formátu. Záznam je vracen jako XML dokument v návaznosti na dotaz OAI-PMH o extrakci metadat z jednotky v repozitáři. Jednoznačnou identifikaci záznamu umožňuje kombinace unikátního identifikátoru jednotky, metadatové předpony (metadataPrefix) a časové známky (datestamp), která označuje datum poslední modifikace.

Záznam je zakódován v XML a organizován do třech částí [5]:

 • Header: obsahuje unikátní identifikátor položky, časovou známku, případně ještě elementy setSpec používané pro selektivní sklízení
 • Metadata: část dokumentu, která obsahuje metadatové záznamy položky
 • About: nepovinná součást dokumentu, která může popisovat metadata nebo část záznamu. Běžně je například používána pro deklarace autorských práv

Příklad XML záznamu

<header>
 <identifier>oai:arXiv:cs/0112017</identifier>
 <datestamp>2002-02-28</datestamp>
 <setSpec>cs</setSpec>
 <setSpec>math</setSpec>
</header>
<metadata>
 <oai_dc:dc 
   xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" 
   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ 
   http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
  <dc:title>Using Structural Metadata to Localize Experience of Digital 
       Content</dc:title>
  <dc:creator>Dushay, Naomi</dc:creator>
  <dc:subject>Digital Libraries</dc:subject>
  <dc:description>With the increasing technical sophistication of both 
  information consumers and providers, there is increasing demand for 
  more meaningful experiences of digital information. We present a 
  framework that separates digital object experience, or rendering, 
  from digital object storage and manipulation, so the
  rendering can be tailored to particular communities of users. 
  </dc:description>
  <dc:description>Comment: 23 pages including 2 appendices, 
          8 figures</dc:description>
  <dc:date>2001-12-14</dc:date>
  <dc:type>e-print</dc:type>
  <dc:identifier>http://arXiv.org/abs/cs/0112017</dc:identifier>
 </oai_dc:dc>
</metadata>
<about> 
 <provenance
   xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance" 
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
   xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance
   http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance.xsd">
  <originDescription harvestDate="2002-02-02T14:10:02Z" altered="true">
   <baseURL>http://the.oa.org</baseURL>
   <identifier>oai:r2:klik001</identifier>
   <datestamp>2002-01-01</datestamp>
   <metadataNamespace>http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/</metadataNamespace>
  </originDescription>
 </provenance>
</about>


[5]

Odkazy

Reference

 1. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting: Interoperability through Metadata Exchange. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. [cit. 2018-12-19]. Dostupné z: https://www.openarchives.org/pmh/
 2. 2,0 2,1 CORRADO, Edward M. Discovery Products and the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. 2018, 50(1), 47-53 [cit. 2018-12-19]. DOI: 10.1080/10572317.2017.1422905. ISSN 1057-2317. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10572317.2017.1422905
 3. 3,0 3,1 3,2 BREEDING, Marshall. Understanding the Protocol for Metadata Harvesting of the Open Archives Initiative. Computers in Libraries [online]. Nashville, TN: Information Today, 2002, 2002, 22(8), 24-29 [cit. 2018-12-19]. ISSN 1041-7915. Dostupné z: https://librarytechnology.org/document/9944
 4. Využití protokolu OAI-PMH. Souborný katalog ČR - Portál CASLIN [online]. 2017 [cit. 2018-12-19]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/dodavani-dat/vyuziti-protokolu-oai-pmh
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting: Protocol Version 2.0. The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting [online]. 2015, 01.08.2015 [cit. 2018-12-19]. Dostupné z: http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
 6. DEVARAKONDA, Ranjeet, Giri PALANISAMY, James M. GREEN a Bruce E. WILSON. Data sharing and retrieval using OAI-PMH. Earth Science Informatics [online]. 2011, 4(1), 1-5 [cit. 2018-12-19]. DOI: 10.1007/s12145-010-0073-0. ISSN 1865-0473. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s12145-010-0073-0
 7. Termíny metadat DCMI. Dublin Core Czech [online]. 2006, 20. listopadu 2006 [cit. 2018-12-19]. Dostupné z: http://webserver.ics.muni.cz/dublin_core/terms.html

Související články

Klíčová slova

metadata, sklízení metadat, discovery systémy, Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)