Opac, veřejně přístupné katalogy (discovery systémy)

Klíčová slova centrální index, vyhledávání
Synonyma sjednocené vyhledávání, new generation OPAC
Nadřazené pojmy knihovní katalog
Podřazené pojmy sklízení dat

Vztah discovery systém x OPAC

OPAC (online public access catalog) je jedním ze základních modulů knihovnického automatizovaného systému. Původně sloužil k vyhledávání klasických knihovních dokumentů. Tak jak knihovny začaly nakupovat stále více elektronických dokumentů, přestávaly být jeho funkcionality dostačující. Začaly tak vznikat OPACy nové (další) generace s rozšířenými funkcemi. Zde můžeme narazit na terminologické problémy. U některých autorů splývají termíny OPAC nové generace a discovery systém v jedno.[1] Jiní naopak mezi těmito dvěma termíny důsledně rozlišují.[2][3]

Zaměříme-li se na to, jaké jsou zásadní vlastnosti OPACů nové generace, zjistíme, že se velmi překrývají s vlastnostmi discovery systémů (viz níže).

OPAC nové generace má mít následující vlastnosti:

 • vyhledávání z jednoho místa napříč všemi zdroji, které má knihovna k dispozici,
 • moderní uživatelské rozhraní,
 • obohacený obsah,
 • fasetové vyhledávání,
 • jednoduché vyhledávání v jednom boxu a možnost rozšířeného vyhledávání,
 • vysoká relevance vyhledaných výsledků,
 • funkce „měli jste na mysli?“,
 • doporučování podobných zdrojů,
 • uživatelé mohou zdroje hodnotit, komentovat etc.,
 • RSS feed,
 • integrace se sociálními sítěmi,
 • persistentní odkazy.[4]

Discovery systémy

Discovery systémy[5]

"A preharvested central index coupled with a richly featured discovery layer that provides a single search across a library's local, open access, and subscription collections".[6]

Zjednodušeně by se dalo říci, že pomocí discovery systému (DS) prohledávám z jednoho místa jeden index, který obsahuje data z obrovského množství zdrojů.

Komponenty discovery systémů

DS se skládají ze dvou zásadních komponentů – prvním je obsah, druhý tvoří technologie, které uživateli poskytnou relevantní informace z dostupného obsahu.

Obsah

 • DS by měl indexovat v ideálním případě veškerý obsah, který má daná instituce k dispozici, a to jak lokálně, tak vzdáleně. U lokálních zdrojů se může jednat o záznamy z knihovního katalogu, institucionální repozitáře a podobně. Vzdálený obsah pak tvoří zakoupené či licencované zdroje knihovny (el. časopisy, databáze, e-knihy etc.) a také volně dostupné zdroje jako jsou OA časopisy, OA archivy, Manuscriptorium, aj.

Technologie

 • Harvester – sklízí obsah od poskytovatelů dat (nakladatelé, knihovna, agregátoři, OA archivy, etc.) a přenáší ho směrem k centrálnímu indexu. Sklizeň může probíhat přes OAI-PHM či FTP.
 • Mapování metadat – probíhá před uložením metadat do centrálního indexu. Poskytovatelé obsahu využívají nejrůznější metadatová schémata, je proto nutné je převést do jednotné, normalizované podoby.
 • Centrální index – normalizovaná a deduplikovaná metadata jsou agregována v centrálním indexu (cloudu). Centrální index (často označován jako velký index) tvoří srdce každého DS a je tou nejdůležitější komponentou - všechny ostatní technologie/komponenty se mohou vyskytovat i u jiných řešení, např. u metavyhledávačů.
 • Algoritmus výpočtu relevance – zajišťuje, aby uživatel dostal jako výsledek svého dotazu ty nejrelevantnější výsledky. To je u DS velmi zásadní, protože dotaz se vyhodnocuje nad jednotným indexem, který obsahuje desítky milionů záznamů. Tj. na dotaz většinou dostaneme tisíce „hitů“, přičemž ty se musí seřadit dle relevance.
 • Linkovací resolver – využívá se k propojení záznamu dokumentu a jeho plného textu. Komunikace probíhá v rámci Open URL.
 • Interface – slouží k vyhledávání v indexu a k následné práci s výsledky; v závislosti na poskytovateli DS obsahuje i nejrůznější pokročilé funkce.[7]


Zdroj: Vlastní

Výhody a nevýhody DS

Výhody

 • rychlost – protože prohledáváme jeden index a ne mnoho, dostaneme výsledky prakticky okamžitě. Rozdíl je zřejmý v porovnání s metavyhledávači, u kterých můžeme čekat na výsledky i několik desítek sekund.
 • jednoduchost – uživatelé využívají standardně jeden box pro zadání dotazu. Nemusí se také učit pracovat se systémem, DS jsou velmi intuitivní.
 • vysoká relevance – prohledáváme jeden index se standardizovanými daty.
 • další práce s výsledky – např. upřesňování dotazu dle faset.

Nevýhody

 • (ne)aktuálnost dat – data od poskytovatelů se sklízejí v dohodnuté frekvenci např. jednou denně či týdně, uživateli se tak nemusí zobrazovat nejaktuálnější záznamy. V tomto bodě vedou metavyhledávače, které pracují vždy s aktuálními záznamy.

Poskytovatelé DS

Existuje mnoho poskytovatelů DS[8], ale čtyři hlavní dominují ve světovém měřítku a budují si své vlastní centrální indexy.[6] Jedná se Ebsco Discovery Services (EDS) , WorldCat Local od OCLC, Primo od Ex Libris a Summon od Serial Solutions, který byl dostupný jako první DS už v roce 2009[9]. Zároveň je důležité upozornit, že DS se vždy skládá z obsahu (centrální index) a z nadstavby (technologie). Pokud má tedy nějaká knihovna zájem o DS, nemusí volit celé řešení od jednoho poskytovatele. AV ČR tak např. využívá centrální index EDS a nadstavbu Vufind.

Výběr DS

Výběr DS[10]

Obecně lze říci, že různé DS[11] jsou si více podobné, než aby se nějak zásadně lišily. Důležitou roli při výběru pak mohou hrát např. zkušenosti s určitým DS získané v rámci zkušebního přístupu. Přesto je možno definovat určité oblasti, podle kterých lze vybrat určitý DS.

 • Obsah - v ideálním případě se má obsah centrálního indexu překrývat s obsahem, který má knihovna k dispozici. Další významnou roli hraje kvalita dat v indexu, frekvence sklízení obsahu, snadnost zařazení vlastního obsahu aj.
 • Vyhledávání - musí být jednoduché a zároveň musí poskytovat relevantní výsledky. DS musí rovněž umožňovat relevanci přizpůsobovat potřebám knihovny, personalizovat výsledky dle role konkrétního uživatele aj.
 • Kompatibilita - DS musí být kompatibilní s existujícím softwarem (sfx, proxy aj.) i s datovými formáty, které knihovna využívá. Důležitá je také snadná implemantace DS.

Odkazy

Reference

 1. YANG, Sharon Q. a Kurt WAGNER, 2010 Evaluating and comparing discovery tools: how close are we towards next generation catalog?. Library Hi Tech [online], vol. 28, issue 4, s. 690-709 [cit. 2014-05-29]. DOI: 10.1108/07378831011096312. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/07378831011096312, s. 691
 2. BAIR, Sheila, George BOSTON a Scott GARRISON. Taming Lightning in More Than One Bottle: Implementing a Local Next-Generation Catalog Versus a Hosted Web-Scale Discovery Service [online]. Philadelphia: ACRL, 2011 [cit. 2014-05-29]. Dostupné z: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/national/2011/papers/taming_lightning.pdf, s. 449
 3. K terminologické diskuzi viz též CAPLAN, Priscilla,2012. On discovery tools, OPACs and the motion of library language. Library Hi Tech [online], vol. 30, issue 1, s. 108-115 [cit. 2014-05-28]. DOI: 10.1108/07378831211213247. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/07378831211213247/
 4. YANG, Sharon Q. a Melissa A. HOFMANN, 2011. Next generation or current generation?: A study of the OPACs of 260 academic libraries in the USA and Canada. Library Hi Tech [online], vol. 29, issue 2, s. 266-300 [cit. 2014-05-28]. DOI: 10.1108/07378831111138170. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/10.1108/07378831111138170, s. 269-271
 5. V angličtině označovány jako web scale discovery systems.
 6. 6,0 6,1 HOEPPNER, Athena, 2012. The Ins and Outs of Evaluating Web-Scale Discovery Services. Computers in libraries [online], vol. 32, issue 3 [cit. 2014-05-28]. Dostupné z: http://www.infotoday.com/cilmag/apr12/Hoeppner-Web-Scale-Discovery-Services.shtml
 7. Cloud Web Scale Discovery services Landscape: An overview, 2013 In: NARAYANAN, Nikesh a Ramina MUKUNDAN. SlideShare [online]. [cit. 2014-05-29]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/nikeshn/cloud-web-scale-discovery-services-landscape-an-overview-26670693
 8. Seznam dalších poskytovatelů dostupný např. z http://www.librarytechnology.org/discovery.pl
 9. První instalace DS v Česku proběhla na Univerzitě Pardubice v říjnu 2012, přičemž byl zvolen DS Primo.
 10. K problematice výběru DS viz též VOJNAR, Martin, 2012. Jak si vybrat vhodný discovery systém. Ikaros [online], roč. 16, č. 12 [cit. 2014-05-28]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/jak-si-vybrat-vhodny-discovery-system
 11. Zejm. EDS, WorldCat Local, Primo a Summon.

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

knihovní katalog, discovery systémy, vyhledávání informací