Pierre Bourdieu

Život

Pierre Bourdieu (1930-2002) pocházel ze skromných poměrů francouzského venkova. Vystudoval filosofii v Paříži na École normale supérieure. Po studiích krátce působil jako profesor na gymnáziu (1954 – 1955), následně odjel do Alžírska splnit povinnou vojenskou službu (1955 – 1958). Po jejím skončení v Alžírsku zůstal vyučovat jako asistent na místní filosofické fakultě a provedl několik terénních etnolografických výzkumů mezi původním kabylským obyvatelstvem. Tyto výzkumy se staly základem jeho pozdějších sociologických prací. Na počátku šedesátých let se vrátil do Paříže, kde nastoupil jako univerzitní asistent a pracovník Centre de sociologie européenne (spolupracuje s Raymondem Aronem). Roku 1964 se stal profesorem na École pratique des hautes études (EPHE) a začal spolupracovat s Jean-Claudem Passeronem. V bouřlivém roce 1968 se názorově rozchází s Raymondem Aronem a zakládá Centre de sociologie de l’éducation et de la culture. Od roku 1975 působil jako profesor na École des hautes études en sciences sociales (EHESS) a v témže roce založil časopis Actes de la recherche en science sociales, v němž vyšla většina jeho článků. Pomyslný vrchol jeho akademické kariéry byl rok 1981, kdy byl jmenován profesorem na prestižní Collège de France. V devadesátých letech se výrazně angažoval ve veřejné politické diskusi, vystupoval proti neoliberalismu, čímž se stal výraznou, ale také kontroverzní postavou veřejného diskursu. Pierre Bourdieu zemřel po vážné nemoci v lednu 2002, je pohřben na pařížském hřbitově Père Lachaise.


Sociologická teorie

Stručně: Bourdieu vykládá sociální svět jako systém vztahů dominance a podřízenosti, které se reprodukují, aniž by si toho byli aktéři plně vědomi (jsou naturalizovány).

Tři základní koncepty:

 • Pole: společnost je rozdělena do specifických, autonomních a vnitřně hierarchizovaných segmentů
 • Kapitál: Pozice jedince v daném poli závisí na objemu a struktuře jeho kapitálů
 • Habitus: To, jak se jedinec chová a jak přemýšlí se odvíjí od pozic, které jedinec zaujímal či zaujímá v sociálním poli


Inspirace

Bourdieu ve své sociologické teorii vychází mnoha vlivů:

 • Filozofické vzdělání mu dalo schopnost dívat se na sociální svět v jeho komplexitě
 • Antropologický výzkum v Alžírsku na počátku kariéry ho nasměroval k úsilí analyzovat konkrétní sociální praxi, tedy jednání aktérů.
 • Snaží se překlenout hranici mezi subjektivismem a objektivismem, mezi strukturou a jednáním. Odmítá tehdy ve Francii dominantní existencialismus (pro jeho radikální subjektivismus) i strukturalismus (pro přílišný důraz na význam objektivních struktur).
 • Inspirace Weberovými úvahami nad rozdílem mezi subjektivním očekáváním a objektivními šancemi, fragmentací sociálního světa, Levi-Straussovým pojetím struktury jako něčeho, co přežívá svou původní funkci, marxistickým kritickým přístupem, i Maussovou koncepcí socializovaného těla.
 • Jako celek je Bourdieuova práce často vnímána, a to zejména v americkém prostředí, jako pokus o syntézu Marxovy, Durkheimovy a Weberovy sociologické teorie.

Stěžejní koncepty

Bourdieu svou teorie staví na několika základních konceptech.

Habitus

 • Charakteristika jedince, která reprezentuje soubor jeho dispozic, tedy sklonů k určitému chování, vnímání a myšlení.
 • Tyto dispozice jsou dány sociálním původem jedince (pro příslušníky jedné společenské třídy jsou shodné) a jsou tedy produktem objektivních sociálních struktur.
 • Habitus je sám o sobě vnitřně strukturován. Obsahuje schémata percepce (každodenní vnímání světa kolem), schémata reflexe (etické normy, vkus,…) a schémata jednání (Šubrt a Balon 2010, s. 173). Na základě těchto schémat se tedy jedinci orientují v sociálním světě, přisuzují mu smysl a jednají.
 • Dvojí funkce habitu: (1) produkce hierarchizovatelných praktik a (2) zároveň vodítko k jejich hodnocení a tedy hierarchizaci.
 • Utváří zejména během socializace (není vrozený, ale sociálně utvářený) a vychází jak z individuální, tak z kolektivní zkušenosti (je historicky podmíněn), avšak je během života natolik naturalizován, že je aktéry vnímán jako vrozený (a tím je vlivnější).
 • Vytváří tzv. socializované tělo.
 • Pokus o překlenutí propast mezi strukturou a jednáním, protože habitus představuje projekci, internalizaci objektivních sociálních struktur do vnímání, myšlení a jednání jedince (do jeho subjektivního světa).
 • Je základem tzv. praktického smyslu (le sens pratique), který slouží aktérům k orientaci v sociálním světě a v jeho jednotlivých segmentech, tj. polích.

Pole

Bourdieu vidí sociální svět jako soubor vnitřně strukturovaných polí (např. pole ekonomické, kulturní, politické, literární atd.), které vytvářejí rámec pro jednání aktérů:

 • Struktura pole je dána vnitřními pravidly jednání v něm a je vždy pro dané pole specifická. Z toho vyplývá autonomie pole, tedy jistá míra nezávislosti jednoho pole na jiných (např. není možné vztahovat normy politického pole na pole literární a naopak, každé je podřízeno své vlastní logice a pravidlům).
 • Pravidla jednání vycházejí ze zdrojů (tj. kapitálů), které jsou pro dané pole valorizované, a možných zisků.
 • Kapitály jsou v rámci pole vždy nerovně rozděleny, a proto i pozice v poli jsou nerovné.
 • V poli se svádí zápas o dominantní pozice a o získání různých typů zdrojů (kapitálů).

Kapitál

Tradičně je pojem kapitál vnímán jako označení pro peněžní nebo věcné prostředky. Bourdieu ale tento pojem chápe v širším slova smyslu, jako cokoli co může být vkladem (zdrojem) v sociálních polích. Kritizuje tradiční pojetí kapitálu, typické pro klasickou ekonomii a snaží se dokázat, že orientace na získávání a kumulaci zdrojů je typická pro všechny sféry života, nikoli pouze pro peněžní vztahy. Různé formy kapitálu tak vykazují podobné charakteristiky jako kapitál ekonomický (jak jej chápal Marx) – tj. je možné je kumulovat a přetvářet v jiné formy kapitálu. Základními formami kapitálu, které Bourdieu předkládá, jsou kapitál ekonomický, kulturní, sociální a symbolický.

Ekonomický kapitál

Jedná se o tradiční formu kapitálu, tak jak ho chápe např. Marx – označuje různé formy materiálního bohatství. Bourdieu uznává, že tento typ je velmi důležitý, nicméně zdůrazňuje, že skutečně významný se stává až ve spojení s dalšími druhy kapitálu, zejména kulturním a sociálním. Proto se samotnému ekonomickému kapitálu příliš nevěnuje.

Kulturní kapitál

Autor jej považuje za velmi důležitý a velmi komplexní druh kapitálu, který má tři složky:

 • Objektivizovaný kulturní kapitál - vlastnictví určitých kulturně valorizovaných předmětů (typicky knihy, obrazy, umělecká díla, technika). Tato složka má nejsilnější vazbu na ekonomický kapitál, protože je svázána s materiální hodnotou.
 • Institucionalizovaný kulturní kapitál - formální vzdělání (vysvědčení, diplom, titul), které „objektivně“ garantuje, že jeho absolvent má určité znalosti a kompetence. Tato složka je důležitá pro konvertibilitu kulturního kapitálu v ekonomický kapitál (např. zajišťuje vyšší příjem).
 • Inkorporovaný kulturní kapitál - všechny reálně osvojené kulturní kompetence (znalosti, schopnosti, dovednosti, rozvinutost myšlení, atd.). Může být získáván v průběhu celého života, a to už od útlého dětství (významný vliv má rodina), a tvoří významnou část habitu. Je tedy vázán na konkrétního jedince a jeho hodnota je vyjádřena zejména časem nutným na jeho osvojení (Šubrt a Balon 2010, s. 177).
Sociální kapitál

Sociální kapitál představuje sociální síť, do níž je jedinec zapojen, tedy známosti a kontakty, kterými disponuje. Jeho hodnota spočívá jednak ve velikosti sítě (počtu kontaktů) a zároveň v jejich kvalitě (pevnost vazeb a „kvalita“ jedinců v síti). Sociální kapitál je významný jak v individuální, tak v kolektivní rovině (zisk jednotlivců se odvíjí od kvality celku a naopak).

Symbolický kapitál

Může být chápán jako společensky vnímaná hodnota ostatních druhů kapitálů daného jedince, vyjádřená úctou, prestiží, mocí. Symbolický kapitál je důležitým prostředkem sněmy v tzv. ekonomii symbolických statků, a má velký vliv na status jedince ve společnosti. Na jeho základě pak autor vysvětluje koncept symbolického násilí.

Bibliografie

 • Bourdieu, P. 1958. Sociologie de l'Algérie. Paris: Presses universitaires de France. (Eng. The Algerians. Beacon Press. 1962.)
 • Bourdieu, P. 1963. Travail de travailleurs en Algérie. Paris-La Haye: Mouton.
 • Bourdieu, P. 1964. Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie. Paris: Éditions de Minuit.
 • Bourdieu, P., Passeron, J.-C. 1964. Les héritiers : les étudiants et la culture. Paris: Les Éditions de Minuit. (Eng. The Inheritors: French Students and Their Relations to Culture., University of Chicago Press. 1979).
 • Bourdieu, P., Castel, R. (eds.), Boltanski, L., Chamboredon, J.-C. 1965. Un art moyen : Essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris: Les Éditions de Minuit, (Eng. Photography: A Middle-Brow Art. Stanford University Press. 1996).
 • Bourdieu, P., Dardel,A. 1966. L'amour de l'art : Les musées et leur public. Paris: Les Éditions de Minuit. (Eng. The Love of Art: European Art Museums and Their Public. Stanford University Press, 1991).
 • Bourdieu, P., Chamboredon, J.-C., Passeron, J. C. 1968. Le métier de sociologie : Préalables épistémologiques. Paris: Mouton de Gruyter. (Eng. The Craft of Sociology: Epistemological Preliminaries. New York: Walter de Gruyer).
 • Bourdieu, P., Passeron, J. C. 1970. La reproduction : Éléments d’une théorie du système d’enseignement. Paris: Les Éditions de Minuit. (Eng. Reproduction in Education, Society and Culture. Sage. 1990).
 • Bourdieu, P. 1972. Esquisse d'une théorie de la pratique précédé de Trois études d'ethnologie kabyle. Genève: Droz. (Eng. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press 1977) .
 • Cf. Esquisse d'une théorie de la pratique et Trois études d'ethnologie kabyle
 • Bourdieu, P. 1977. Algérie 60 : structures économiques et structures temporelles. Paris: Éditions de Minuit. (Eng. Algeria 1960: The Disenchantment of the World: The Sense of Honour: The Kabyle House or the World Reversed: Essays. Cambridge University Press. 1979).
 • Bourdieu, P.. 1979. La Distinction. Critique sociale du jugement. Paris. Les Éditions de Minuit.‎ (Eng. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Harvard University Press. 1984).
 • Bourdieu, P. 1980. Le Sens pratique. Paris: Les Éditions de Minuit. (Eng. The Logic of Practice. Cambridge: Polity, 1990).
 • Bourdieu, P. 1980. Questions de sociologie. Paris: Les Éditions de Minuit. (Eng. Sociology in Question. sage. 1993).
 • Bourdieu, P. 1982. Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard.‎ (Eng. Language and Symbolic Power. Harvard University Press, 1991, čes. Co se chce říct mluvením: ekonomie jazykové směny. Karolinum. 2014).
 • Bourdieu, P. 1984. Homo academicus. Paris: Les Éditions de Minuit. (Eng. Homo academicus. Polity Press. 1988).
 • Bourdieu, P. 1987. Choses dites. Paris: Les Éditions de Minuit. (Eng. In Other Words: Essays toward a Reflective Sociology. Stanford. 1990).
 • Bourdieu, P. 1988. L'Ontologie politique de Martin Heidegger. Paris: Les Editions de Minuit. (Eng. The Political Onthology of Martin Heidegger. Stanford University Press. 1991).
 • Bourdieu, P. 1989. La noblesse d'État : grandes écoles et esprit de corps. Paris: Les Éditions de Minuit. (Eng. State Nobility: Elite Schools in the Field of Power. Polity. 1998)
 • Bourdieu, P. 1992. Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil. (Eng. Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford University Press. 1996, čes. Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole. Host. 2010).
 • Bourdieu, P., Wacquant, L. 1992. Réponses : pour une anthropologie réflexive. Paris: Seuil. (Eng. An Invitation to Reflexive Sociology. University of Chicago Press and Polity, 1992).
 • Bourdieu, P., Johnson, R. (ed.) 1993. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Cambridge: Polity.
 • Bourdieu, P (ed.). 1993. La misère du monde. Paris: Seuil. (Eng. Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society. Polity. 1999).
 • Bourdieu, P., Haacke, H. 1994. Libre-échange. Paris: Éditions de Sueil. (Eng. Free Exchange. Polity, 1995).
 • Bourdieu, P. 1994. Raisons pratiques : sur la théorie de l'action. Paris: Seuil. (Eng. Practical Reason: On the Theory of Action. Stanford University Press. 1998, čes. Teorie jednání. Karolinum. 1998).
 • Bourdieu, P. 1996. Sur la télévision : suivi de L'emprise du journalisme. Paris: Liber. (Eng. On Television. New Press. 1999, čes. O televizi. Doplněk. 2002).
 • Bourdieu, P. 1997. Méditations pascaliennes. Paris: Seuil (Eng. Pascalian Meditations. Polity. 2000).
 • Bourdieu, P. 1998. Contre-Feux, tome I.: Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale. Paris: Raisons d’agir. (Eng. Acts of Resistance: Against the New Myths of our Time. Polity. 1998, Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market. New Press. 1999).
 • Bourdieu, P. 1998. La domination masculine. Paris: Seuil. (Eng. Masculine Domination. Polity. 2001, čes. Nadvláda mužů. Karolinum. 2000).
 • Bourdieu, P. 2000. Les structures sociales de l'économie. Paris: Seuil. (Eng. The Social Structures of the Economy. Polity. 2005).
 • Bourdieu, P, 2001. Science de la science et Réflexivité. Paris: Raisons d’agir. (Eng. Science of Science and Reflexivity. Polity. 2004).
 • Bourdieu, P. 2002. Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn. Paris: Seuil.
 • Bourdieu, P. 2003. Images d'Algérie : Une affinité élective. Aix-Marseille: Actes sud, Sinbad, Carnera Austria.
 • Bourdieu, P. 2004. Esquisse pour une auto-analyse. Paris: Raisons d’agir. (Eng. Sketch for a Self-Analysis. Polity, 2007, čes. Sociologické hledání sebe sama. Doplněk. 2012).
 • Bourdieu, P. 2012. Sur l'État : Cours au Collège de France (1989-1992). Paris: Seuil.
 • Bourdieu, P. 2013. Sur Manet : Une révolution symbolique. Paris: Seuil/Raisons d'agir.

Odkazy

Doporučená literatura

 • Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.
 • Bourdieu, P. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.
 • Bourdieu, P. 2002. O televizi. Brno: Doplněk.
 • Bourdieu, P. 2010. Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole. Brno: Host.
 • Bourdieu, P. 2012. Sociologické hledání sebe sama. Brno: Doplněk.
 • Bourdieu, P. 2014. Co se chce říct mluvením: ekonomie jazykové směny. Praha: Karolinum.
 • Dopita, M. 2007. Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti: reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Pullmann, M. 2007. Proměny třídních pozic v moderní společnosti: kulturní sociologie Pierra Bourdieua. In: Šubrt, J. (ed.) Historická sociologie: teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Radimský, J. 2008. Co znamená mluvit: Ke strukturalistické sociologii jazyka Pierra Bourdie. In Šubrt, J. (a kol.). Soudobá sociologie II. (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum.
 • Šubrt, J. 2001. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie: sociologické teorie druhé poloviny 20. století. Praha: ISV nakladatelství.
 • Šubrt, J., Balon, J. 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada.
 • Tížík, M. (ed.). 2013. Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum. Bratislava: Sociologický ústav SAV.

Související články