Podnikový informační systém

Podnikový informační systém je typ informačního systému, který je podniky využíván k podpoře řízení a koordinace všech jejich disponibilních podnikových zdrojů a aktivit za účelem zvýšení celkové efektivity jednotlivých pracovních procesů a jejich návaznosti.

ERP systémy

Zkratkou ERP se rozumí termín Enterprise Resource Planning. Jsou tak označována komplexní řešení informačních systémů, které zastřešují integraci všech hlavních podnikových procesů. Často také bývá označení „ERP systém“ používáno pro vyjádření podnikového informačního systému jako takového. ERP systémy zpravidla jednotlivými moduly nabízejí možnost sdílení dat a dokumentů mezi zaměstnanci a s tím související nastavení práv autorizace jednotlivých zaměstnanců pro přístup do systému. Zároveň umožňují standardizaci všech postupů v rámci celého podniku, zpřístupňování informací v reálném čase a vytváření reportů. [1]

Základní moduly

Detailní struktura ERP systémů
 • Řízení vztahu se zákazníky - Customer Relationship Management (CRM)
 • Plánování potřeby materiálu - Material Requirements Planning (MRP)
 • Řízení financí - Finance resource management
 • Řízení dodavatelského řetězce - Supply Chain Management (SCM)
 • Řízení lidských zdrojů - Human Resources Management (HRM)

Princip fungování ERP

ERP software ve svých jednotlivých aplikacích pro různé organizační útvary podniku představuje jakousi šablonu standardních pracovních postupů pro efektivní plnění podnikového plánu. Celý systém disponuje jednou hlavní databází, z níž software vždy na základě své naprogramované logiky vygeneruje pro svého uživatele formulář zahrnující všechny potřebné informace. Lze v něm připravit plán podniku, který poté bude systém sám aktualizovat na základě vložených informací o nových zakázkách a jejich plění.

Přínosy ERP

ERP systémy zvyšují podnikovou efektivitu především sjednocením a standardizací procesů, jež jsou považovány za již osvědčené ("Best Practice"). Mimo toho eliminují zbytečné výjimky a duplicity a umožňují zprostředkování přístupu k informacím přímo v místě, kde je jich potřeba. Díky tomu tak vytvářejí osobní zodpovědnost zaměstnanců, ale také umožňují jejich snažší zastupitelnost. Zvyšují efektivitu využití podnikových informací automatickými výpočty a generovanými exporty dat. Zároveň komplexnost systémů umožňuje také například optimalizovat logistiku tak, aby bylo možné minimalizovat náklady spojené s transportem a skladováním (metoda "just-in-time"). [1]

Časté problémy s ERP

ERP systémy od počátku svého využívání čelí časté kritice za svou přílišnou náročnost na pochopení i obsluhu, která může být problematická především při jejich zavádění v rámci menších podniků. Problémem je také jejich náročné uvedení do provozu a v neposlední řadě i jejich jen těžko měřitelný přínos. Mimo toho je samozřejmě nemožné vytvořit systém, který by odpovídal potřebám každého podniku a tak je běžné, že ERP často v rámci podniku funguje v integraci s dalšími informačními systémy.

Významná ERP řešení

 • Infor ERP
 • Microsoft Dynamics
 • SAP ERP
 • Epicor ERP
 • Oracle ERP
 • Helios

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. 2. výrazně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. 283s. ISBN 978-80-247-2279-5.

Zdroje

Související články

Klíčová slova

informační systém, podnikový informační systém, ERP systém