Pojednejte o tzv. bibliografických úrovních podle AACR2R/RDA včetně tzv. seriálovosti; zhodnoťte možnosti bibliografického formátu MARC 21 vzhledem k této problematice

Bibliografická úroveň je míra bibliografického zpracování dokumentů.

Podle fyzické podoby zpracovávaného dokumentu se rozlišuje bibliografická úroveň:

 • analytická - Rovina bibliografického zpracování části dokumentu (např. stati ve sborníku, článku v časopise, skladby v audiálním dokumentu apod.), která je fyzicky součástí jiné popisné jednotky a z hlediska bibliografické identifikace je její lokace závislá na záznamu dokumentu, v němž je tato část obsažena.
 • monografická - úroveň, která stanoví monografii (jednotlivou nebo vícedílnou s předem stanoveným počtem dílů) jako předmět bibliografického záznamu.
 • seriálová - úroveň, při níž je předmětem bibliografického záznamu jakýkoli pokračující zdroj (seriál, integrační zdroj) jako celek.
 • sbírková - úroveň, při níž je předmětem bibliografického záznamu umělá sbírka dokumentů (např. drobných tisků), tvořících jednu popisnou jednotku, příbuzných typem dokumentu, tématikou, poř. čtenářským určením apod.

Do roku 1998 se dokumenty dělily na dvě hlavní skupiny typologie dokumentů dle AACR2R (též bibliografická úroveň):

 • Monografie - ukončený zdroj, skládá se z jedné čí více částí, ale konečného počtu
 • Seriály - postupně vydávaný zdroj, pokračující zdroj, vydávaný postupně po jednotlivých částech - bez předem stanovené doby ukončení.

S rostoucím počtem dokumentů, které nespadaly do daných definic (weby, databáze, volné listy, dokumenty, které se neustále aktualizují, obsah se mění) bylo nutné přehodnotit typologii a navrhnout vyhovující řešení. 1998 (Hirons) nový způsob dělení univerza dokumentů v tzv. Modelu “C”:

 • Ukončené zdroje (monografie)
 • Pokračující zdroje (seriály, integrační zdroje)

Seriálovost

Jedná se o vlastnost dokumentu. Zohledňování faktu, že některé typy informačních zdrojů jsou vydávány neustále, není ani podmíněno znalostí, zda dokumenty mají nebo nemají mít ukončené vydávání. Bibliografická data mohou být u těchto dokumentů v čase proměnlivá a je třeba vzít to v pozornost. Seriálovost je důležitá pro katalogizaci a může pomáhat i akvizičnímu procesu.

Definice dle NKP :

Vlastnost dokumentů, která se vztahuje ke způsobu jejich vydávání z hlediska časové posloupnosti. Na základě seriálovosti se dokumenty rozdělují na statické, tj. dokumenty, které nemají žádnou seriálovost (např. monografie, mapy, zvukové nahrávky apod.), postupně vydávané (např. seriály, edice, seriálové doplňky monografií aj.) a integrující (např. publikace z volných listů, databáze, informační zdroje na webových serverech).

Problematika zpracování je obsažena v různých katalogizačních pravidlech AACR2R, ISBD, ISSN, RDA.

AACR2R

V druhé revizi Anglo-amerických katalogizačních pravidel (AACR, respektive ve zprávě z roku 1999 [Revising]) je zmíněna vlastnost všech informačních zdrojů – tzv. seriálovost.

Tato problematika je u AACCR2R řešena v pravidlech. Zpracovává ji Část I. a konkrétně se jí věnuje kapitola 12, která se týká pokračujících zdrojům a kapitola 13 řeší problematiku spojenou s analytickým popisem.

Zdroje jsou rozděleny do tří skupin podle míry zastoupení zmíněné vlastnosti

 • dokumenty statické povahy (static) - mají nulovou seriálovost
 • postupně vydávané zdroje (successively issued) - např. periodika (seriály), edice. Publikace na jakémkoli médiu, postupně vydávaná po částech, majících číselné či chronologické označení, bez předem stanovené doby ukončení.
 • integrační zdroje (integrating resources) – např. databáze, webová sídla. Průběžně aktualizované zdroje. Jednotlivé aktualizace se stávají součástí celku a nefungují samostatně.

V téže zprávě je také uvedeno schéma, které určuje typologii všech bibliografických zdrojů. Tradiční rozdělení publikací na monografické a seriálové je nahrazeno dělením zdrojů na ukončené (finite) a pokračující (continuing). Ukončené zdroje se dále dělí na zdroje kompletní (complete) a zdroje nekompletní (incomplete). Příklady posledních dvou uvedených zdrojů mohou být knihy a díla vycházející postupně ve více dílech/svazcích. Pokračující zdroje jsou rozděleny na zdroje postupně vycházející (seriály včetně edic a elektronických časopisů) a zdroje integrační (databáze, webová sídla aj.).

Bibliografická úroveň podle RDA

 • V návěští pozice 07

Typy:

 1. a = analytická část (monografická)
 2. b = analytická část (seriálová)
 3. c = sbírka
 4. d = podjednotka
 5. i = integrační zdroj
 6. m = monografie
 7. s = seriál

MARC21 a bibliografická úroveň

 • V návěští na pozici 06 typ záznamu (textový, mluvené slovo, hudební notace, jiný zvuk, film, grafika, prostorový/kartografický/geografický obsah atd.).
 • Na pozici 07 bbg. úroveň.
 • U pokračujících zdrojů vytváříme jeden bbg záznam, který doplňujeme na základě změn.

Nový bbg záznam vytváříme v přesně daných případech - např. při významné změně názvu. Patří sem i knihy vydané po jednotlivých dílech. Doporučuje se záznamy kopírovat z národních bbg agentur, jedná se o jedny z nejsložitějších záznamů.

Pole při zpracování seriálů v MARC21

 • Leader - pozice O7
 • 008/6-14
 • 008/18 periodicita
 • 008/19 pravidelnost vycházení
 • 008/34 způsob tvorby záznamu - hodnota 0
 • 022 - ISSN
 • 310 periodicita
 • 362 – údaje o číslování
 • 780 – předchozí název
 • 785 – následující název

Pole při zpracování seriálů v MARC21

 • Leader - pozice 07
 • „i“ – integrační zdroj
 • 020 - ISBN
 • 022 – ISSN
 • 008/18 - periodicita
 • 008/34 – způsob tvorby záznamu – hodnota 2
 • 247 – všechny původní názvy
 • možnost měnění hodnoty 1. indikátoru nakladatele - původní, nový (260)
 • 310 – periodicita slovy


Zdroje

Reference


Související články

 1. Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je
 2. Pojednejte o vývoji katalogizačních pravidel ve světě, zhodnoťte zejména vývoj anglo-amerických instrukcí
 3. Popište strukturu standardů AACR2R/RDA, ISBD a porovnejte je
 4. Identifikační popis

Odkazy

Pojmy

Klíčová slova

Katalogizace, AACR2R, MARC21, RDA, AACR2R/RDA, popis, seriál, sborník, analytikum, monografie, bibliografická úroveň, seriálovost