Rešerše

Rešerše „je výsledek (popř. proces) vyhledávání informací ve formě dokumentografických nebo faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů. Rešerše se zpracovává na základě rešeršního požadavku uživatele, který je zformulován pomocí dotazovacího jazyka do rešeršního dotazu; při provádění rešerše se uplatňuje rešeršní strategie.“[1]

Rešerše jako výsledek vyhledávání informací

Typologie rešerší

Rešerše lze dělit podle různých hledisek. Výklady jednotlivých druhů rešerší poskytuje Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV).

1. Podle časového hlediska

 • Jednorázová - např. retrospektivní
 • Průběžná - rešerše je výsledkem nepřetržitého sledování materiálu k danému informačnímu zdroji a jejíž jednotlivá pokračování (dávky) se poskytují uživateli zpravidla periodicky (jedná se o tzv. alertní služby)

2. Podle způsobu provedení

 • Ruční
 • Automatizovaná: online, offline, interaktivní

3. Podle zahrnutých druhů dokumentů

 • Komplexní
 • Jednodruhová - např. patentová
 • Vícedruhová - např. literární

4. Podle rozsahu formálních údajů

 • Dokumentografická - rešerše obsahuje bibliografické záznamy dokumentů
 • Faktografická - rešerše zahrnuje faktografické záznamy
 • Anotovaná - rešerše obsahuje anotované záznamy
 • Na novost
 • Studijní
 • Studijně-rozborová práce

5. Podle úplnosti zahrnutého materiálu

 • Úplná - vyčerpávající rešerše
 • Výběrová - orientační rešerše

6. Podle účelu

 • Na stav techniky
 • Na novost
 • Na jméno - zjišťuje se, kdo se danou problematikou zabývá
 • Na právní stav - zkoumá se, jaká k dané problematice existuje legislativa
 • Patentová rešerše

Formální úprava rešerší

Formální úpravu rešerší řešila v minulosti norma ČSN 010198, resp. ČSN 010191. V roce 2002, resp. 2003 však byly tyto normy zrušeny bez náhrady. To znamená, že formální úprava rešerše není v současné době řešena žádnou normou a úpravu má v plné moci zpracovatel rešerše.[2]

Rešerše jako proces vyhledávání informací

Rešerši si může uživatel buď zpracovat sám, nebo může o její zpracování požádat knihovnu. V tom případě hovoříme o rešeršních službách knihoven, což jsou nadstavbové, zpravidla placené, služby. Jednotlivé instituce pak mohou svým uživatelům nabídnout výše zmíněné druhy rešerší, přičemž mohou rešeršní činnost provádět jak ve vlastních fondech, tak v externích informačních zdrojích (tj. předplacených nebo volně dostupných databázích atd.).[3]

Fáze rešerše

Zpracování rešerše se děje ve třech po sobě jdoucích etapách.

1. etapa přípravy

 • formulace a analýza rešeršního požadavku
 • výběr vhodného zdroje pro vyhledávání informací
 • vhodná kombinace klíčových slov
 • volba rešeršní strategie

2. etapa vyhledávání

 • samotné vyhledávání v námi zvolených informačních zdrojích
 • ladění rešeršního dotazu dle vyhledaných záznamů (tzn. zobecnění/zúžení dotazu)

3. etapa zpracování

 • představení rešerše v přehledné a srozumitelné formě uživateli (tato etapa má tedy význam především pro rešerše zpracovávané knihovnou)[3]

Odkazy

Reference

 1. ŠVEJDA, Jan. Rešerše. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-12-28]. Dostupné z: http://aleph22.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001832&local_base=KTD
 2. PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. 1. vyd. Praha: Velryba, 2011. 192 s. Podnikání a management. ISBN 978-80-85860-22-1
 3. 3,0 3,1 Jak hledat informace - rešeršní činnost. Opora kurzu Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích [online]. [cit. 2014-05-01]. Dostupné z: http://www.lib.jcu.cz/docs/ak-ikurz-resersni-cinnost.pdf

Použitá literatura

 • ČSN 01 0198: Formální úprava rešerší. Praha: Český normalizační institut, 1972.
 • ČSN 01 0191: Formální úprava jednorázových bibliografických soupisu. Praha: Český normalizační institut, 1981.
 • PAPÍK, Richard. Rešeršní strategie pro vědu a výzkum. Přednášky Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, LS 2013/2014.

Externí odkazy

Doporučená literatura

 • MATOUŠOVÁ, Miroslava. Rešerše: úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. Praha: ÚVTEI, 1988.

Související články

Klíčová slova

vyhledávání informací, rešeršní činnost, alertní služby