SUISA

Švýcarská společnost zastupující autory a nakladatele hudebních děl ve věci správy autorských práv k těmto dílům.

Suisse auteurs

Společnost byla založena v roce 1923 a její jméno SUISA je zkratkou SUISse Ateurs. Jedná se o švýcarskou společnost se sídlem v Zürichu, která pro své členy (zastupuje 34.000 skladatelů, textařů či a hudebních nakladatelů) spravuje vybírání poplatků na základě licenčních smluv. SUISA vybírá honoráře za užití hudebních děl pro své členy ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, prostřednictvím recipročních dohod s více než 100 sesterskými společnostmi po celém světě SUISA řídí práva 2 milionů držitelů práv.

Malá a velká práva

SUISA spravuje tzv. "malá práva" k např. koncertním verzím hudebně-dramatických děl, či k hudbě užité v celovečerních či televizních filmech. Tzv. "velká práva", mezi která patří provozování oper a muzikálů, jsou spravována SSA (Société Suisse des auteurs).

Databáze děl SUISA

Databáze je online dostupná. Neobsahuje díla, která nebyla přiznána členům SUISA, nejsou ve Švýcarsku užívána nebo nemají úplnou dokumentaci.

ISWC

Trvalý identifikátor ISWC byl vyvinut Mezinárodní konfederace CISAC, která je zastřešující organizací společností spravující autorská práva. Každé hudební dílo je tímto kódem celosvětově jednoznačně identifikovatelné a každé nově registrované dílo a každá jednotlivá nová úprava je v databázi SUISA tímto kódem identifikována. Kód ISWC se skládá z písmene “T”, následovaném 9 číslicemi a jednou kontrolní číslicí. Čísla registrovaná u SUISA vždy začínají trojčíslem 050 (např. T-050246800-1).

Číslo CAE, identifikátor IPI a IPI systém

Pro správu autorských práv k hudebním dílům bylo nezbytné jednoznačně identifikovat držitele těchto práv. SUISA vytvořila databázi skladatelů, autorů a vydavatelů CAE (Compositeur, Auteurs, Editeurs), která ale časem začala být nedostatečná. Systém IPI (Interested Parties Information) byl vytvořen s cílem globální jedinečné identifikace držitelů práv k hudebním, literárním a uměleckým dílům za účelem ochrany jejich autorských práv. Systém pracuje se skutečnými i uměleckými jmény držitelů práv, s jejich národností i místem narození (fyzické osoby) či založení (korporace). Neveřejná databáze IPI systému zahrnuje přibližně 3 000 000 záznamů tvůrců děl. --- Databáze systému ISWC jsou propojeny s další významnou databází - databází IPI (Interested Parties Information) registrující všechny subjekty zainteresované v systému ISWC. Všichni tvůrci a majitelé jednotlivých typů práv budou mít přidělen jednoznačný identifikátor IPIN (Interested Parties Information Number). Registrace hudebních děl bude možná jen tehdy, jestliže bude žadatel o registraci sám identifikován v rámci systému IPI.

Systém IPI, který zahrnuje subjekty nejenom z oblasti hudby, je v současné době připravován na základě rekonstrukce dosavadní databáze CAE (Compositeur, Auteurs, Editeurs), kterou více než 30 let pro CISAC provozuje švýcarská společnost SUISA. Základní veřejně dostupná informace o nově zaváděném systému je k dispozici na serveru společnosti SUISA (http://www.ipisystem.org/). Informace z databáze CAE/IPI jsou primárně určené pro vnitřní zpracovatelské procesy informačního systému CIS/CISAC, a proto je přístup k údajům neveřejný.

Identifikátory tvůrců hudebních děl je však možné již vidět v záznamech děl v některých lokálních registračních databázích (například v bázi ACE společnosti ASCAP, v bázi mexické společnosti SACM aj.). Záznam vyhledaný a zobrazený z on-line dostupné databáze mexické společnosti SACM poskytuje komplexně základní údaje jednak o registrovaném hudebním díle (název, identifikátor ISWC a tvůrce díla včetně označení jeho role), jednak údaje o tvůrci díla (jméno a identifikátor CAE/IPI). Navíc jsou připojeny údaje o nakladateli (jméno a rovněž identifikátor CAE/IPI), který titul zveřejnil (forma zveřejnění není uvedena). Jak u tvůrce, tak u vydavatele je uvedena společnost (SACM), u které jsou registrováni a která spravuje jejich práva.

Odkazy

Reference


Doporučená literatura

  • BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

autorská díla, hudební díla, autorské právo, licence