ISWC

Mezinárodní standardní kód hudebního díla (International Standard Musical Work Code, ISWC) je trvalý identifikátor, který je nástrojem jedinečné identifikace hudebních děl v informačních systémech. Identifikátor je kodifikován mezinárodní normou ISO 15707 (Český překlad této normy ČSN ISO 15707 byl zveřejněn v listopadu 2002).

Dílo a hudební dílo v systému ISWC

 • Termín "dílo" je v rámci systému ISWC definován jako "výrazný, abstraktní intelektuální výtvor, jehož existence se projevuje prostřednictvím jednoho nebo více vyjádření nebo konkrétního zhmotnění.
 • "Hudební dílo" je touto mezinárodní normou definováno jako „dílo složené z kombinace zvuků s/nebo bez doprovázejícího textu." [1]
 • Kód ISWC může být přidělen publikovaným i nepublikovaným hudebním dílům, nově vzniklým nebo retrospektivně. Nehraje roli stav jejich autorské ochrany ani forma distribuce (analogová či digitální). Nové kódy ISWC mohou být přiděleny také modifikovaným verzím hudebních děl (například novým aranžmá aj.), výňatkům z hudebních děl a také hudebním dílům složeným z jiných hudebních děl. [2]

Abstraktní hudební dílo

Mezinárodní standardní kód hudebního díla je trvalý identifikátor určený k celosvětové a jednoznačné identifikaci hudebního díla ve smyslu abstraktního nehmatatelného intelektuálního (myšlenkového) výtvoru dle modelu FRBR. [1] Pracuje se tedy s předpokladem, že např. publikované partitury budou mít vytištěno číslo ISMN i kód ISWC, podobně na zvukových nosičích bude označen kód ISRC i kód ISWC.

Systém ISWC

Organizaci systému ISWC tvoří tyto subsystémy:

 • Mezinárodní agentura ISWC (International ISWC Agency, ISWC IA) řídící systém ISWC - tuto roli plní organizace zastřešující společnosti spravující autorská práva - Mezinárodní konfederace CISAC , která se významně podílela na vzniku normy ISO 15707 a systému ISWC. ISWC IA má na starosti vedení a koordinaci systému ISWC, přiděluje bloky čísel pro regionální a lokální agentury ISWC, spravuje hlavní registrační databázi ISWC a zejména zabezpečení centrálního virtuálního vyhledávání ve všech distribuovaných databázích v globálním měřítku.
 • Registrační agentury ISWC zajišťují provoz systému ISWC, správu registrační databáze záznamů metadat hudebních děl v oblasti své působnosti (skupiny zemí, státu nebo národa), řeší sporné otázky přidělování jedinečných identifikátorů ISNI hudebním dílům a zajišťují výměnu informací s dalšími agenturami systému ISWC. Registrační agentury aplikují jednotná pravidla a praktiky systému ISWC podle instrukcí a definic hlavního manuálu ISWC (je dostupný pouze členům systému ISWC). Registrační agentury jsou ustanovovány a registrovány Mezinárodní agenturou ISWC. K roku 2016 je jich 47 z 68 zemí světa:

Registrační databáze systému ISWC

Mezinárodní agentura ISWC zajišťuje jednotný online přístup k záznamům hudebních děl ze soustavy dílčích databází systému ISWC. Jde o architekturu distribuovaných databází propojených v síťovém prostředí s vyhledávacím systémem federativního typu. Uživatelům internetu nejsou zobrazována metadata v kompletním formátu. [3]

Centrální databáze WID

K hlavní databázi systému patří centrální databáze WID ((Musical) Works Information Database). Databáze WID je vnitřně dostupná pouze pro oprávněné členské organizace. Zahrnuje metadata z databází registračních agentur. Databáze je provozována Americkou společností skladatelů, autorů a vydavatelů (angl. The American Society of Composers, Authors and Publishers, zkráceně ASCAP) sídlící v New Yorku. [3]

Databáze IPI

Databáze systému ISWC jsou propojeny s další významnou databází - databází IPI (Interested Parties Information) registrující všechny subjekty zainteresované v systému ISWC. Všichni tvůrci a majitelé jednotlivých typů práv budou mít přidělen jednoznačný identifikátor IPIN (Interested Parties Information Number). Registrace hudebních děl bude možná jen tehdy, jestliže bude žadatel o registraci sám identifikován v rámci systému IPI. [4]

Registrační metadata

V systému ISWC pracuje s metadatovým popisem hudebních děl charakterizujících hudební dílo pro jejich lepšího vyhledávání a komunikaci. Norma doporučuje, aby specifický formát zahrnoval minimálně následující prvky: [3]

 • jeden originální název registrovaného díla
 • všechny tvůrce daného díla s jejich příslušnými vyznačenými rolemi
 • údaj o tom, zdali hudební dílo je nebo není odvozeno z jiného existujícího díla, a pokud ano, pak by měl být uveden typ odvození (derivace)
 • v případě popisu odvozeného díla by měl být uveden kód ISWC zdrojového díla (popřípadě více zdrojových děl) nebo alespoň jeho název (názvy), pokud bude kód chybět.

Metadata sysétmu ISWC

Metadata systému ISWC jsou rozdělena do tří skupin: [3]

 • Informace o názvech
  • Alternativní název
  • Selekční název (umělý název pro potřeby vyhledávání v databázích)
  • První řádek textu (začátek textu), který je součástí hudebního díla
  • Formální název (odpovídá údaji “Unifikovaný název”)
  • Nesprávný/Chybný název (název někdy mylně užívaný k identifikaci hudebního díla)
  • Originální název (název díla pocházející od jeho tvůrce/tvůrců v originálním jazyce)
  • Přeložený originální název (do jiného jazyka)
  • Formalizovaný název (originální název, z něhož byly odstraněny jazykové členy a interpunkce).
 • Informace o tvůrcích díla
  • Autor adaptace (autor nebo jeden z autorů adaptovaného textu hudebního díla)
  • Autor aranžmá (upravovatel hudebních prvků v hudebním díle)
  • Autor (tvůrce nebo jeden z tvůrců textu hudebního díla)
  • Skladatel (tvůrce nebo jeden z tvůrců hudebních prvků hudebního díla)
  • Skladatel/Autor (tvůrce nebo jeden z tvůrců textu a hudebních prvků v rámci hudebního díla)
  • Vedlejší autor (autor textu, který nahrazuje nebo modifikuje existující text hudebního díla)
  • Překladatel (upravovatel textu hudebního díla do nějakého jiného jazyka).
 • Informace o typu odvození díla
  • V rámci typu “verze” hudebního díla
   • Originální verze
   • Modifikovaná verze
  • V rámci typu “složeného” hudebního díla
   • Složenina z ukázek
   • Směs (angl. medley)
   • Směs z úryvků (angl. potpourri)
   • Nespecifikovaná složenina (typ složeniny není znám)
   • Dílo není složeninou.
  • V rámci typu “úryvku” hudebního díla
   • Věta (základní část hudebního díla)
   • Nespecifikovaný úryvek (úryvek z jiného díla bez stanovení jeho typu)
   • Dílo není úryvkem hudebního díla.

zejména pro běžného uživatele, který bude k databázím přistupovat ponejvíce z prostředí sítě Internet.

Struktura a syntax identifikátoru

 • Každé hudební dílo je tímto kódem celosvětově jednoznačně identifikovatelné a každé nově registrované dílo a každá jednotlivá nová úprava je tímto kódem identifikována. [2]
 • Kód ISWC se skládá celkem z 11 znaků (písmene “T”, následovaném 9 číslicemi a jednou kontrolní číslicí):
  • jednopísmenného prefixu “T” (první písmeno anglického slova “tune” - nota nebo tón),
  • 9-místného identifikátoru hudebního díla (číslice) Devět číslic představujících identifikátor díla nemá žádný obsahový význam. Identifikátory hudebních děl budou tvořit řadu v rozmezí 000.000.001-999.999.999.
  • 1 číslice kontrolní. - určuje správnost identifikátoru ISWC. Hodnota se vypočítává podle vzorce v souladu s mezinárodní normou ISO 7064:1983.
 • Pro zápis, zobrazení na obrazovce počítače nebo tisk předchází kódu zkratka “ISWC”. Pro lepší čitelnost je jednotlivé části možné oddělovat interpunkcí (pomlčkami a tečkami) nebo mezerami, například:
  • T0414890791
  • ISWC T-041.489.079-1
  • ISWC T 041489079 1

Definice

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 ČSN ISO 15707. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC). Praha: ČSNI, listopad 2002. 12 s.
 2. 2,0 2,1 BRATKOVÁ, Eva. Síť trvalých identifikátorů informačních entit [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, prosinec 2007 [cit. 2016-05-15]. 53 s. Formát PDF. Elektronické studijní texty ÚISK. Dostupný z: http://texty.jinonice.cuni.cz/.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 BRATKOVÁ, Eva. Formování mezinárodního systému pro registraci hudebnin. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 2, s. 102-110. ISSN 0862-7487 (Print). ISSN 1214-0678 (Online). Dostupný také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0202/0202102.html
 4. BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.

Doporučená literatura

 • BRATKOVÁ, Eva. Formování mezinárodního systému pro registraci hudebnin. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 2, s. 102-110. ISSN 0862-7487 (Print). ISSN 1214-0678 (Online). Dostupný také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0202/0202102.html
 • BRATKOVÁ, Eva. Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní čísla a kódy. Národní knihovna. 2000, roč. 11, č. 4, s. 147-155. Přístup také z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0004/0004147.html. ISSN 0862-7487.
 • CISAC. ISWC International Agency : [Home Page] [online]. Paris : CISAC, 2001- [cit. 2016-05-27]. Přístup z: http://www.cisac.org.
 • CISAC. ISWC, the International Musical Works Identification Code, aproved by ISO [online]. Paris : CISAC, 22nd October 2001 [cit. 2016-05-27]. ISWC, Press Release. Přístup z: http://www.cisac.org.
 • ČSN ISO 15707. Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC). Praha: ČSNI, listopad 2002. 12 s.
 • ISO 15707:2001. Information and documentation - International Standard Musical Work Code (ISWC). 1st ed. Geneva: ISO, 2001-11-15. 10 s.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

ISWC, hudební dílo, hudební díla, trvalé identifiktory, informační systémy, autorské právo, mezinárodní normy a standardy