Segmentace trhu

Segmentace trhu

První fází v rámci klasifikace cílových skupin uživatelů je metoda členění trhu na drobnější segmenty. Jejím účelem je poskytnout organizaci celkovou podobu trhu a segmentovat jej na dosažitelné celky, na které by měla nabízené služby nebo produkty cílit. Tržní segment je tvořen skupinou uživatelů nebo zákazníků sdílejících podobné potřeby a přání.[1] V této fázi procesu se velikost a specifika segmentů formulují na základě sledování co nejrozsáhlejšího množství kategorií. Pro segmentaci trhu se využívají behaviorální a deskriptivní (geografické, demografické, psychografické) charakteristiky jejích zástupců.[1] Všechny z popsaných typů segmentací se běžně při klasifikaci cílových skupin kombinují.

Behaviorální segmentace

Prvním typem segmentace trhu je členění segmentů podle chování a reakcí uživatelů na nabízené služby nebo produkty. Jejím specifikem je orientace výzkumných metod na danou službu nebo produkt. Mezi sledované faktory v rámci tohoto typu segmentace patří obeznámenost se značkou, ohlasy uživatelů na příležitosti, potřeby a očekávané přínosy spojené se službami a produkty, úroveň jejich znalostí nebo reagování na užívání služeb. V rámci tohoto typu se používá dělení na dílčí sledované uživatelské aspekty podle:

  • rozhodovacích rolí podle potřeb a očekávaných přínosů od užívání služby nebo koupi produktu na: iniciátora, ovlivňovatele, rozhodovatele, kupujícího/objednávajícího a koncového uživatele služby nebo produktu,
  • uživatelských vzorců na: příležitosti užívání služby nebo produktu, uživatelský status, frekvenci používání, stadia připravenosti kupujícího/objednávajícího, statut věrnosti a postoje uživatelů (nadšený, pozitivní, indiferentní, negativní, nepřátelský).[2]

Největšího přínosu behaviorálního dělení lze dosáhnout při spojení s následujícími typy segmentací.[3]

Geografická segmentace

Dělení trhu podle geografických jednotek (např. národy, státy, regiony, města nebo venkov) jsou užitečné z hlediska identifikování lokálních potřeb a preferencí. Specifickou kategorií jsou klimata, která mají silný dopad na rozhodování o nákupu zákazníků. Geografická segmentace současně pomáhá k porozumění lokálních právních norem, nákupních praktik nebo kulturních zvyklostí.[2]

Demografická segmentace

V této úrovni segmentace se sledují kategorie jako věk, pohlaví, příjmy, povolání, vzdělání, náboženství, příslušnost k etniku nebo početnost rodiny a její životní cyklus. V závislosti na nabídce služeb se mohou vybrané kategorie projevit jako přínosné z hlediska formulování specifik uživatelského chování nebo rozhodování ke koupi.[1] Zástupci různých příjmových skupin, etnika, náboženství, pohlaví nebo generací mohou mít jiné potřeby a zdaleka ne všechny skupiny mohou být pro danou organizaci atraktivní. Z důvodu přímé znalosti cílové skupiny může demografická segmentace současně pomoci produktivitě a výkonnosti marketérů.[2]

Psychografická segmentace

Psychografie je věda využívající poznatků z psychologie a demografických ukazatelů k lepšímu pochopení motivací spotřebitelů. Obecně se psychografickou segmentací dosahuje porozumění, jak zástupci jednotlivých skupin přemýšlejí.[1] V rámci tohoto typu segmentace se sledují motivace lidí a jejich osobnostní typ, životní styl nebo sociální třída. Sledování povahových rysů může například pomoci porozumění vytváření návyků, přístupu k řešení úkolů nebo motivací. Kategorie životního stylu nebo společenského postavení mohou dále pomoci utvořit koherentní skupiny na základě aktivit, zájmů a názorů nebo socioekonomických faktorů jejich zástupců.[2]

Klíčová slova

cílové skupiny, segmentace trhu, komunikační strategie, marketingový mix, psychografie, marketing

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 YUSNIZA KAMARULZAMAN, Nor Khalidah Abu. Principles of marketing. 2nd ed. Shah Alam, Malaysia: Oxford Fajar, 2013. ISBN 9789676590510.
  3. Cílové skupiny a jejich definice. Marketing Journal - marketing, public relations, reklama, internet [online]. [cit. 2016-06-8]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/marketing/uvod-do-marketingu/cilove-skupiny-a-jejich-definice__s299x549.html

Související odkazy

Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů
Targeting trhu
Positioning
Cílová skupina
Marketing
Modelování uživatelů (personas)
Výzkumné metody