Targeting trhu

Targeting trhu

Součástí druhé fáze klasifikace cílových skupin uživatelů je rozhodovací proces, v jehož rámci se poměřuje celková atraktivita vybraných tržních segmentů s cíli organizace a jejími zdroji, kterými disponuje k jejich oslovení. Cílem targetingu je vybrat co nejdetailnější a současně jednoduše definovatelné cílové skupiny. Ve fázi targetingu se také rozhoduje, zda nabízené služby a produkty poskytovat flexibilně se stejnými podmínkami pro všechny cílové skupiny nebo jejich rozsah škálovat pro vybrané skupiny odlišně.[1]

K pojmenování výsledných cílových skupin vede následující proces:

  1. segmentace podle potřeb - zúžení výběru segmentů na ty, jejichž potřeby dovede organizace uspokojit
  2. profilace segmentů - definování vybraných segmentů dle demografických ukazatelů, životního stylu, způsobů používání služeb a produktů atd.
  3. atraktivita segmentů - odhad potenciálního růstu trhu ve vztahu k segmentu
  4. ziskovost segmentů - stanovení výhodnosti oslovení vybraných segmentů na základě předchozích ukazatelů a intenzity konkurence v segmentu
  5. možnosti positioningu segmentů - nalezení existujících možností oslovování vybraných segmentů na základě stanovených hodnotových propozic, jedinečných potřeb a charakteristik zástupců segmentů[2]
  6. testování segmentů - podpůrná metoda spočívající v sestavení příběhu nebo person pro jednotlivé segmenty za účelem tvorby komunikační strategie
  7. strategie marketingového mixu - stanovení cen nabízených služeb a produktů, vytvoření komunikační strategie a stanovení vhodných kanálů její distribuce[1]

Klíčová slova

cílové skupiny, targeting, komunikační strategie, marketing

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
  2. YUSNIZA KAMARULZAMAN, Nor Khalidah Abu. Principles of marketing. 2nd ed. Shah Alam, Malaysia: Oxford Fajar, 2013. ISBN 9789676590510.

Související odkazy

Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů
Segmentace trhu
Positioning
Cílová skupina
Marketing
Modelování uživatelů (personas)
Výzkumné metody