Státnicové otázky z Výchovy a vzdělávání

Heslo
Problematika alternativních škol a didaktických přístupů. Modernizace obsahu vzdělání a jejich odraz v základních školských dokumentech.
Otázky výchovně vzdělávacích cílů a jejich taxonomie. Obecné přístupy k učení. Druhy učení a jejich charakteristika. Kognitivní styly a styly učení. Školní sebepojetí a akademická účinnost žáků.
Pedagogická interakce a komunikace.
Individualizace a diferenciace ve vyučování. Individuální a skupinové rozdíly při učení, ve vyučování a ve výchově. Speciální vzdělávací potřeby žáků.
Aktivizující metody výuky a organizační formy. Motivace ve výchově a vyučování.
Problematika hodnocení v pedagogické teorii i školní praxi.
Diagnostika jednotlivce a školní třídy. Standardizované a nové formy testování v pedagogické psychologii.
Osobnost učitele, jeho autorita a profesní kompetence.
Třídní a školský management. Psychologická problematika výchovných prostředků.
Sociální klima ve škole a školní třídě. Možnosti poznávání a intervencí. Sociální vývoj jedince a jeho význam pro výchovu a vzdělávání. Rozvíjení sociálních dovedností žáků ve škole.
Postoje rodičů k dítěti, emoční klima v rodině, psychická deprivace a subdeprivace, pedagogicko psychologické problémy neúplných, doplněných a dysfunkčních rodin. Rodičovské styly výchovy.
Vývoj a rozvoj morálních aspektů osobnosti. Charakter. Psychologická problematika zdravého životního stylu dětí a mládeže. Zdravá škola.
Pojetí a rozvoj andragogiky. Podstata andragogiky. Vznik vzdělávání dospělých. Formy vzdělávání dospělých. Vývoj vzdělávání dospělých od šedesátých let a jeho dnešní stav.
Kurikulum ve vzdělávání dospělých. Pojem kurikula. Cíle vzdělávání dospělých. Tvorba kurikula
Funkční gramotnost. Kompetence ve vzdělávání dospělých.Informační technologie ve vzdělávání dospělých. Trh ve vzdělávání dospělých.