Struktura a dynamika osobnosti

 • Dynamika osobnosti
 • všechny děje, které opakovaně probíhají ve vzájemném styku člověka s okolím
 • jejich výskyt je vázán na právě přítomné podmínky
 • výsledkem je změna stavu jedince a okolního světa
 • Struktura osobnosti
 • přetrvávající vlastnosti dynamiky, které jsou pro člověka příznačné
 • projevují se významově soudržnými způsoby chování, někdy i za odlišných situací
 • Mezi strukturou a dynamikou neexistuje jednoznačná funkční závislost, ale struktury se během života mění
 • Způsob proměny je závislý na zákonitém sledu změn (věk, krizové momenty vývoje apod.)
 • Proces změn se nazývá vývoj osobnosti

Prvky dynamiky osobnosti

 • Dynamika je určena pohybem duševních sil, zabývá se děním a aktuálními, dočasnými změnami osobnosti

Psychické děje

 • poznávací
 • citové
 • volní
 • Jejich zdrojem je po nějaké stránce nevyvážený stav jedince, mající zdroj v interakci s okolím
 • Snahou je dosáhnutí rovnováhy
 • Psychické stavy vystihují celek v určitém okamžiku
 • Jsou popisovány skrze právě přítomnou přechodnou kvalitu, která má svůj obsah, stupep a trvání
 • Stavy jsou spoluurčujícím činitelem při vzniku psychických dějů
 • Jejich výskyt je projekcí existence trvalejší struktury v osobnosti (časté stavy úzkosti poukazují na úzkostnost)

Osm základních duševních stavů - Mikšík

 • Psychická pohoda
 • pocit síly a energie
 • činorodost
 • impulzivní reaktivita
 • psychický nepokoj

úzkost deprese sklíčenost

Prvky struktury osobnosti =

 • Psychické vlastnosti jsou popisnými konstrukty pro strukturu, umožpují do jisté míry předpovídat chování a prožitky

= Při zkoumání struktury se dotazujeme na tři základní otázky

 • Konzistence (objevuje se daný rys vždy za srovnatelných podmínek?)
 • Obecnost (objevuje se i v jiných situacích?)
 • Univerzalita (objevuje se i u srovnatelných osob stejné populace?)

Přehled hledisek užívaných k třídění vlastností – Tardy

 • Dělení podle obsahových stránek osobnosti
 • vlastnosti označující úrovep jakosti funkce např. schopnosti
 • dynamické vlastnosti - snadnost vzniku, doba trvání apod...
 • Dělení podle funkčních vztahů osobnosti
 • duševní funkce k nimž se vlastnosti vztahují
 • předmětů na něž jsou vztahovány
 • činností jichž se týkají
 • Vlastnosti označující vztah jiných vlastností daného člověka, které jsou stanovené vývojem a řízení
 • Dělení na jednotlivé vrstvy je pouze zkratkou, většinou je osobnost chápána jako soustava sjednocujících vazeb.

Vztah struktury a dynamiky

 • struktura – trvalá organizace rysů osobnosti
 • struktura, rys, schopnosti, potencionální, dispozice
 • dynamika – změna toku
 • dynamika, proces, motivace, aktualizované, situace
 • jsou neoddělitelné atributy celostního systému konkrétní osobnosti
 • sumací poznatků o jednotlivých rysech a procesech nelze pochopit podstatu osobnosti, její integritu

Přístupy

 • struktura jako upevněná tendence k určitému chování
 • struktura jako substráty regulujících funkcí, pohotovost k reakci
 • interakční
 • latentní a potenciální rysy
 • tendence k procesu (relativní četnost výskytu)
 • studuje chování jedinců v konkrétní interakci za definovaných okolností
 • předpokládá
 • klíčové komponenty determinující její interakční chování
 • postihnout systém vazeb mezi těmito komponenty

Dynamika

 • hybné síly podmipující chování potřeby, motivy
 • pohyblivost, hybnost, živost, síla
 • tempo střídání psychických procesů, vztahů a činností

Integrovanost osobnosti = všechny nižší etáže regulace chování podřízené pod osobností

 • individuální psychodynamické vlastnosti jsou ve službách dominující zaměřenosti osobnosti

Desintegrace osobnosti = destrukce integrující a řídící nejvyšší etáže psychické činnosti

 • jedinec pak reaguje pod vlivem emociogenních situačních komponent
 • vědomí je zúženo na bezprostřední emociogenně působící podněty
 • bezúčelné, zkratkovité, neinstrumentální, impulzivní chování
 • zasaženy jsou
 • motivační struktura, kvalita hodnotových orientací
 • schopnosti adekvátně se vyrovnat se situačními kontexty
 • V běžném životě se snažíme charakterizovat lidi podle jejich chování a vlastností
 • Předpokládáme, že chování se objektivně projeví
 • Předpokládáme, že tyto vlastnosti jsou víceméně trvalé a nejsou závislé na situaci, do které se jedinec dostane
 • Při srovnávání lidí určujeme vlastnost jako každý rozlišitelný a relativně stálý rys individua

Vlastnost

 • stránka lidské osobnosti, kterou člověku přisuzujeme na základě jeho zvláštního poměrně stálého chování

Rys

 • projev určité stránky osobnosti, který momentálně v jejím chování vnímáme (bojácnost, kterou právě člověk projevil)
 • vlastnost vzniká spojením příbuzných rysů a na rozdíl od nich představuje stálejší charakteristiku osobnosti

Několik pojetí vlastností

 • vlastnost jako stálý způsob chování
 • vlastnost jako generalizovaná reakce (behavioristé) – reakce na specifickou situaci se generalizuje na podobné a pak na méně podobné situace
 • vlastnost jako konzistentní aspekt osobnosti – z chování lze usuzovat na vlastnosti

Trvalost vlastností je třeba chápat relativně.

 • Předpokládá se, že stabilita vlastností závisí na
 • spojení vlastností s organickým podkladem (dědičné vybavení)
 • na uložení vlastností směrem k já a k ostatním vlastnostem
 • na jejich závislosti na sociální situaci
 • na míře jejich obecnosti
 • vlastnosti trvaleji spojené s organickým podkladem, centrálněji uložené (významnější pro osobnost), méně závislé na sociálních vlivech a obecnější jsou také trvalejší

Obecné (společné) vlastnosti

 • existují u každého člověka, kromě toho má řadu oblastí diferenčních a nejvíce specifických
 • jsou takové, které jsou společné lidem v určité kultuře
 • jsou to takové aspekty osobnosti, vzhledem k nimž může být úspěšně srovnávána většina lidí v dané kultuře (viz modální osobnost)

Kriteriem toho, zda osoba má určitou vlastnost, je:

 • frekvence, s níž se určité chování (o vlastnosti vypovídající) objevuje
 • intenzita, s jakou se objevuje

Vzájemný vztah vlastností

 • Každá z vlastností je zakořeněna v psychické struktuře individua a tvoří určité substruktury
 • Čím více je osobnost vyzrálejší, tím konzistentnější je systém vlastností
 • Někdy se rozlišují Vlastnosti:
 • primární - představují dispozice individua, které jimi můžeme popsat
 • subsidiární - nemají takový zásadní vliv ve struktuře osobnosti
 • Osobnost je celkem, skládajícím se ze struktur, které se projevují především vnitřní spojitostí chování
 • od osob předpokládáme určitou stálost v jednání, což se jeví jako vazba prožívání – chování

Dispozice

 • generalizované determinované tendence, které jsou jedinečné
 • dispozice jsou
 • vzájemně závislé – jednání osoby je podloženo řadou dispozic
 • konzistentní – osoba zůstává v určitých situacích sama sebou
 • genotypické (genotyp už projevem pravé dispozice)
 • Vrozené dispozice existují, ale k jejich projevu je třeba okolí

Schopnost

 • možnost učit se snadno a dosáhnout určité úrovně vědomostí a dovedností v určité specifické oblasti
 • Schopnosti se blíží svým rozložením normální křivce
 • U každého jedince je vysoká variabilita schopností
 • ale není prokázáno, že vysoká schopnost v jedné oblasti je nutně kompenzována nižšími schopnostmi v oblastech jiných
 • U každého člověka je možno hovořit o obecné úrovni všech jeho schopností
 • Studiem schopností se psychologie zabývá již řadu let
 • Byla vypracována řada testů, které měří úrovep schopností ve speciálních oblastech