Big Five

Verze z 10. 6. 2015, 18:03, kterou vytvořila Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Big Five – lexikální přístup k rysům osobnosti

 • Podnětem je úsilí o taxonomii klíčových charakteristik osobnosti
 • Psychologie osobnosti nemá obecně vymezenou a akceptovanou taxonomii, která by postihovala veškeré variace sociálního chování
 • Obtížnost vytvoření takové taxonomie vyplývá z těchto skutečností:
 • Vlastnosti osobnosti jsou abstraktní, o jejich reálné existenci se často pochybuje
 • Množství charakteristik, ve kterých se různí lidé liší, jsou neohraničené

Historie „big five“

 • W. McDougall – předpoklad 5 faktorů vhodných k popisu osobnosti
 • Intelekt
 • Charakter
 • Temperament
 • Dispozice
 • Nálady
 • Big five
 • Autorem označení je L. R. Goldberg
 • Standard Makers of the Big-Five factor Structure
 • Názor na počet základních faktorů v taxonomii osobnosti není jednotný
 • Eysenck – tři faktory
 • Cattel – 12 faktorů (nenechme se zmýlit 16PF)
 • Faktory Q1-Q4 jsou izolovány pouze v dotaznících
 • D. Fixke – pět základních faktorů (dimenzí) ve struktuře osobnosti (vycházel z Catella)
 • Sebejisté vystupování
 • Sociální adaptabilita
 • Konformita
 • Emoční sebeovládání
 • Zvídavý intelekt
 • E. C. Tupes a R. C. Christal – pět faktorů (opět vycházeli z Cattela)
 • Surgence (hovornost, asertivita)
 • Příjemnost (kooperativnost, důvěrnost)
 • Spolehlivost (svědomitost, odpovědnost)
 • Emocionální stabilita (klidnost, nezmatenost)
 • Kulturnost (intelektuálnost, kultivovanost)
 • Poslední pětici faktorů označil Goldberg jako Big Five
 • Chtěl tím říci že každý z nich je široký a sumarizuje velký počet osobnostních rysů

Lexikální přístup k vymezování rysů „big five“

 • Založen na předpokladu, že nejvýznamnější individuální diference jsou kódovány v přirozeném jazyce v podobě jednotlivých slov
 • Psychologická analýza osobnostních deskriptorů v přirozeném jazyce
 • Galton, Klages, Allport nebo Odbert
 • Přirozený jazyk obsahuje mnoho termínů které se nehodí na vědecký popis osobnosti
 • Ale zárovep v něm chybějí některé důležité individuální charakteristiky
 • Přístup k osobnosti je velmi široký
 • Jde o to vymezit jako výchozí materiál pro taxonomický systém lexikální index termínů vyjadřujících popis rysů osobnosti
 • Postup:
 • Ve slovníku příslušného jazyka se vyberou všechny termíny postihující chování a prožívání jedince
 • Pak je snaha oddělit rysové termíny od termínů, které popisují emoce, postoje, charakteristiky zevnějšku atd
 • Na škálách posuzují respondenti sebe a jim známé osoby
 • Jejich odpovědi jsou podrobeny faktorové analýze
 • => odvození např. právě pětifaktorového modelu osobnosti
 • Výsledné položky
 • Extraverze
 • Přívětivost
 • Svědomitost
 • Emocionální stabilita
 • Intelekt

Kritické výhrady ke koncipování „big five“

 • Problém výběru adjektiv z celého slovníku
 • Výhrady ke značnému překrývání jednotlivých rysů
 • Výhrady se týkají i selekce počtu faktorů
 • Omezená deskriptivní užitečnost a malá prediktivní síla pro utváření hypotéz
 • Kritika D. P. Adamse
 • Nezachycuje konstrukty ležící mimo rysy
 • Není adekvátní pro predikci specifického chování
 • Nebere v úvahu kontexty a podmíněnosti lidské zkušenosti
 • Spočívá na zjednodušených a povrchních informacích o sobě a o druhých
 • Získané poznatky ale mohou být dobrým nástrojem pro
 • Pochopení deskripce osobnosti v živém jazyce
 • Propracovávání taxonomie relevantních a representativních termínů taxonomické povahy jako nástroje poznávání osobnosti