Státnicové otázky z Obecné psychologie

Verze z 18. 9. 2018, 19:46, kterou vytvořila Nikola.Frollova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Heslo
Obecná psychologie jako základní disciplína psychologických věd. Předmět obecné psychologie.
Pluralismus v psychologii.
Psychické zákonitosti a jejich charakter.
Determinace psychiky.
Psychika, její dimenze, formy a funkce.
Vědomí a nevědomí, prožívání a chování jako základní dimenze psychiky.
Klasifikace psychických funkcí, psychických procesů a psychických stavů.
Kognitivní procesy, jejich klasifikace, vzájemné vztahy.
Vnímání a jeho vlastnosti. Teorie vnímání.
Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.
Představivost, druhy představ a jejich vlastnosti. Teorie představivosti.
Fantazie, charakteristika fantazijních představ a mechanismy jejich vzniku a uplatňování; formy fantazijní činnosti.
Symbolické procesy: myšlení, řeč, jazyk, mluva.
Pojetí myšlení v psychologii. Teorie myšlení.
Pojmotvorné procesy. Teorie utváření pojmů.
Řešení problémů.
Základy sémiotiky a její uplatnění v psychologii. Psycholingvistika.
Pojetí inteligence v psychologii. Teorie inteligence a jejich vývoj.
Pozornost a její vlastnosti. Teorie pozornosti: zařazení pozornosti do systému psychických procesů.
Pojetí paměti. Teorie a modely paměti.
Asociační zákonitosti.
Učení jako jedna ze základních forem činnosti. Druhy a formy učení.
Procesy a mechanismy učení. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení.
Pojetí emocí; vlastnosti emocí. Teorie emocí a jejich vývoj.
Emoční regulace, výraz emocí, vývoj emocí a jejich socializace.
Motivace a motivační procesy. Teorie motivace a jejich vývoj.
Klasifikace motivačních dispozic.
Tvořivost: pojetí kreativity. Vývoj teorií kreativity.
Plánování a iniciace činnosti, formy realizace záměrů.
Procesy rozhodování a psychologické teorie rozhodování.
Volní procesy a volní vlastnosti. Teorie vůle a jejich vývoj.
Regulace a psychické řízení činnosti, chování a jednání.

Doporučená literatura

  • Atkinson, R. L. a kol.: Psychologie. Praha, Portál 2003 (2. vyd.).
  • Eysenck, M. W., Keane, M. T.: Kognitivní psychologie. Praha, Academia 2008.
  • Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha, Academia 2007 (3. vyd.).
  • Sedláková, M.:Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Mentální reprezentace a mentální modely. Praha, Grada 2004.
  • Sternberg, R.: Kognitivní psychologie. Praha, Portál 2002.